Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa15 juny 2023Representation in Spain – Barcelona6 min read

Ajuts estatals: la Comissió aprova un règim d’ajuts espanyol per valor de 680 milions d’euros per ajudar al desplegament de les xarxes mòbils 5G en zones rurals

La Comissió Europea ha aprovat, en el marc dels ajuts estatals de la UE, un règim espanyol per valor de 680 milions d’euros articulat mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per desplegar equipament i infraestructura per a xarxes 5G independents d’alt rendiment en zones rurals amb poca cobertura. Aquesta mesura s’inscriu en l’estratègia d’Espanya per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les empreses en el context de la digitalització del país. El règim també contribueix als objectius estratègics de la UE en relació amb la transició digital.

La mesura espanyola

El règim d’ajuts es finançarà íntegrament a través de l’MRR després que la Comissió fes una avaluació positiva del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i que el Consell l’adoptés. El pla de recuperació i resiliència espanyol conté projectes d’inversió importants en el sector de les comunicacions electròniques, com ara el desenvolupament de xarxes mòbils d’alt rendiment.

El règim pretén garantir l’àmplia disponibilitat de xarxes mòbils d’alt rendiment que prestin serveis fiables i de qualitat perquè els usuaris finals ubicats en zones amb poca cobertura accedeixin a les comunicacions electròniques, de manera que se satisfacin les necessitats actuals i futures. Les noves xarxes 5G independents permetran disposar de serveis 5G innovadors en zones rurals, com ara la salut digital, l’agricultura intel·ligent, la indústria digitalitzada, la conducció autònoma o els serveis al núvol.

El règim finançarà la provisió d’equipament i infraestructura per al desplegament de xarxes 5G independents i la prestació de serveis de banda ampla mòbil 5G, amb velocitats de càrrega i descàrrega de com a mínim 5 Mbps i 100 Mbps, respectivament. Les zones d’Espanya afectades tenen menys de 10 000 habitants i no s’hi desenvolupa cap inversió en xarxes 4G que proporcioni velocitats de descàrrega de com a mínim 50 Mbps ni en consta cap de planificada.

Segons aquest règim, es podran concedir ajuts fins al 31 de desembre de 2025 i les xarxes mòbils 5G hauran d’entrar en funcionament com a molt tard el febrer del 2026. Els ajuts seran en forma de subvencions directes a operadors de comunicacions electròniques. Els beneficiaris es triaran mitjançant un procediment de selecció obert, competitiu, transparent i no discriminatori. L’import màxim de l’ajut per beneficiari serà del 90 % dels costos subvencionables.

Avaluació per la Comissió

La Comissió ha avaluat el règim conformement a les normes sobre ajuts estatals de la UE, en particular l’article 107.3.c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que permet la concessió d’ajuts estatals destinats a facilitar el desenvolupament de determinades activitats o regions econòmiques.

La Comissió ha constatat el següent:

  • La mesura és necessària i proporcionada per corregir una deficiència del mercat, en particular l’absència de serveis de xarxes de comunicació mòbil d’alt rendiment —en funcionament o planificades— en parts remotes i poc poblades d’Espanya. El govern espanyol ha verificat l’existència d’una deficiència de mercat mitjançant l’elaboració de mapes de cobertura i consultes públiques.
  • La mesura té un efecte incentivador, atès que facilita el desplegament d’equipament i infraestructura que els operadors privats no han desplegat ni desplegaran, principalment a causa de l’elevat cost que suposa, que no es compensa amb els ingressos previstos. El règim millorarà la disponibilitat de serveis 5G independents eficaços i innovadors en les zones d’actuació en benefici dels consumidors, les empreses i el sector públic, i d’aquesta manera contribuirà a reduir les desigualtats socials o regionals.
  • El règim compta amb prou salvaguardes per garantir que es limiten les distorsions indegudes de la competència i que l’ajut no altera les condicions dels intercanvis de manera contrària a l’interès comú. En particular, els beneficiaris es triaran mitjançant un procediment de selecció per concurrència obert, transparent i no discriminatori. A més, Espanya fomentarà la reutilització de la infraestructura existent. Finalment, la mesura promou la competència en tant que garanteix l’accés majorista equitatiu, obert i no discriminatori a les xarxes objecte dels ajuts.

Per aquests motius, la Comissió ha aprovat el règim espanyol en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals.

Rerefons

Totes les inversions i reformes que suposin ajuts estatals incloses en els plans nacionals de recuperació que s’han presentat en el context de l’MRR han de notificar-se a la Comissió per a la seva aprovació prèvia, tret que entrin en l’àmbit d’alguna de les normes d’exempció per categories d’ajuts estatals.

La Comissió avalua les mesures que suposin ajut estatal incloses en els plans nacionals de recuperació presentats en el context de l’MRR amb caràcter prioritari i ha proporcionat orientació i suport als estats membres en les fases preparatòries dels plans nacionals, a fi de facilitar l’execució ràpida de l’MRR. Alhora, en la seva decisió la Comissió vetlla perquè es compleixin les normes aplicables en matèria d’ajuts estatals per tal de preservar la igualtat de condicions en el mercat únic i perquè els fons de l’MRR s’emprin de manera que suposi el mínim falsejament de la competència i no desincentivi la inversió privada.

La connectivitat de banda ampla té una importància estratègica per al creixement i la innovació en tots els sectors de l’economia europea i per a la cohesió social i territorial. La mesura que Espanya ha notificat també contribueix als objectius estratègics de la UE exposats en la Comunicació sobre el gigabit, la Comunicació «Configurar el futur digital d’Europa», la Comunicació sobre la Brúixola Digital i la proposta de la Comissió de Decisió per la qual s’estableix el programa estratègic per a 2030 «Itinerari cap a la Dècada Digital».

El règim que s’ha aprovat avui és la quarta mesura aprovada per la Comissió que forma part del pla de recuperació i resiliència espanyol i està relacionada amb importants projectes d’inversió en el sector de les comunicacions electròniques. El 14 de juny de 2021 la Comissió va aprovar una pròrroga d’un règim espanyol d’ajuts per a l’accés a serveis de banda ampla d’alta velocitat en zones amb poca cobertura (SA.62696). El 15 de desembre de 2021 la Comissió va aprovar un règim d’ajuts al desplegament d’infraestructura passiva per a xarxes mòbils (SA.64394). El 17 d’octubre de 2022 la Comissió va aprovar un règim d’ajuts al desplegament de xarxes de retorn basades en fibra (SA.103451).

Més informació

La versió no confidencial de la decisió corresponent es publicarà amb el número de referència SA.104933 en el Registre d’ajuts estatals del lloc web de competència de la Comissió, una vegada que s’hagin resolt els possibles problemes de confidencialitat. El butlletí electrònic setmanal sobre competència recull les últimes decisions sobre ajuts estatals publicades en el Diari Oficial i a internet.

Margrethe Vestager, vicepresidenta executiva responsable de la política de competència

«Aquest règim espanyol per valor de 680 milions d’euros, finançat en la seva totalitat mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, contribuirà al subministrament de serveis mòbils 5G d’alt rendiment en zones d’Espanya que actualment tenen poca cobertura. Això facilitarà l’accés dels consumidors i les empreses de les zones rurals a serveis 5G de qualitat, i contribuirà així al creixement econòmic d’Espanya i als objectius estratègics de la UE pel que fa a la transició digital, alhora que protegirà la igualtat de condicions en el mercat únic.»

 

IP/23/3044

Detalls

Data de publicació
15 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona