Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa17 gener 2023Representation in Spain – Barcelona11 min read

Aprofitar el talent a Europa: un nou impuls per a les regions de la UE

Europa té talent. Però el talent s’ha de cultivar, especialment ara que la UE experimenta una transició demogràfica important. Aquesta necessitat és encara més accentuada en les regions en què disminueix la població activa i que tenen una baixa proporció de persones amb educació superior, i en les regions afectades per l’èxode juvenil.

Si no s’actua, aquesta transició agreujarà les disparitats territorials existents i en generarà de noves a mesura que les regions envelleixin i vegin minvar el volum i les competències de la seva població activa. A més, pot modificar el paisatge demogràfic d’Europa i dificultar la resiliència i la competitivitat de la UE.

Per complir el compromís de la UE que ningú ni cap indret quedin enrere és fonamental que les regions que s’enfronten a la trampa de desenvolupament del talent esdevinguin més resilients i més atractives.

Per aquest motiu, la Comissió posa en marxa el «Mecanisme d’impuls del talent». Aquest mecanisme ajudarà les regions de la UE que pateixen el declivi accelerat de la població en edat de treballar a formar, retenir i atreure les persones, les habilitats i les competències necessàries per compensar l’efecte de la transició demogràfica.

El Mecanisme, que es presenta en la Comunicació «Aprofitar el talent a les regions d’Europa» publicada avui, és la primera gran iniciativa del 2023 que subvé a l’Any Europeu de les Competències que va proposar la Comissió amb l’objectiu de donar una nova embranzida al reciclatge i el perfeccionament professionals. La Comunicació ofereix solucions a mida, locals i multidimensionals, com ara l’ús dels fons i les iniciatives de la UE existents per ajudar les regions més damnificades per la transició demogràfica en curs i els seus efectes secundaris i per evitar que s’agreugin les disparitats territorials a la UE o que en sorgeixin de noves.

Avui la Comissió també publica l’Informe de 2023 sobre els efectes del canvi demogràfic, que actualitza l’Informe demogràfic de 2020. S’hi revisen les tendències demogràfiques i els efectes que se n’han identificat a la llum d’esdeveniments recents com el Brèxit, la covid o l’agressió militar russa contra Ucraïna. L’Informe destaca que, per tal de garantir la prosperitat i el benestar futurs de la UE, cal abordar els reptes que planteja la transició demogràfica. Entre aquests reptes hi ha l’envelliment de la població i el despoblament, així com la reducció de la població en edat de treballar, però també les creixents disparitats territorials i l’augment de la bretxa urbà-rural. L’informe analitza si hi ha una acceleració o una alteració dels patrons demogràfics establerts i, en cas afirmatiu, si l’alteració és transitòria o si bé té un efecte profund en l’evolució demogràfica.

 

La «trampa de desenvolupament del talent» en algunes regions de la UE

Els estats membres de la UE s’enfronten a una clara reducció de la població en edat de treballar. La població ha disminuït en 3,5 milions de persones entre el 2015 i el 2020 i es preveu que perdi 35 milions de persones més d’ara al 2050.

Hi ha 82 regions de setze estats membres (que suposen gairebé el 30 % de la població de la UE) que pateixen especialment aquesta disminució de la població en edat de treballar, una baixa proporció de graduats universitaris i d’educació superior o una mobilitat negativa de la seva població d’entre 15 i 39 anys. Aquestes regions s’enfronten a dificultats estructurals específiques, com ara ineficiències en el mercat de treball i els sistemes d’educació, de formació i de formació d’adults, un rendiment baix en els àmbits de la innovació, la governança pública i el desenvolupament empresarial, i l’escàs accés als serveis. Si actuen davant d’aquestes dificultats, les regions podrien atreure més treballadors qualificats. Algunes d’aquestes regions ja es troben en una «trampa de desenvolupament del talent», mentre que d’altres corren el risc de caure-hi en un futur proper. Si no s’actua, aquesta situació posarà en perill la prosperitat a llarg termini de la UE.

 

Un nou mecanisme de la UE: el «Mecanisme d’impuls del talent»

La Comissió desenvoluparà el Mecanisme d’impuls del talent a partir de vuit pilars:

1.      El 2023 es posarà en marxa un nou projecte pilot per ajudar les regions que s’enfronten a la «trampa de desenvolupament del talent» a elaborar, consolidar, desenvolupar i aplicar estratègies integrals a mida, així com a identificar projectes pertinents per formar, atreure i retenir treballadors qualificats. L’ajuda a les regions seleccionades s’articularà a través d’una convocatòria oberta.

2.      També el 2023 es posarà en marxa una nova iniciativa sobre «Adaptació intel·ligent de les regions a la transició demogràfica» per ajudar les regions amb taxes més altes d’èxode juvenil a adaptar-se a la transició demogràfica i a invertir en desenvolupament de talent mitjançant polítiques locals fetes a mida. Les regions beneficiàries es triaran en una convocatòria oberta.

3.      L’Instrument de Suport Tècnic (IST) ajudarà els estats membres que ho demanin en la convocatòria de 2023 de l’IST amb reformes a nivell nacional i regional necessàries per abordar la disminució de la població en edat de treballar i l’escassetat de competències i per respondre a les necessitats del mercat local.

4.      Els programes de la política de cohesió i les inversions interregionals en matèria d’innovació estimularan la innovació i les oportunitats per crear llocs de treball altament qualificats i d’aquesta manera contribuiran a millorar les possibilitats de retenir i atreure talent en aquestes regions.

5.      S’obrirà una nova convocatòria d’accions innovadores en el marc de la «Iniciativa Urbana Europea» per provar solucions locals liderades per ciutats en decreixement que donin resposta als reptes de desenvolupar, retenir i atreure treballadors qualificats.

6.      Es crearà una pàgina web per anunciar les iniciatives de la UE que donin suport al desenvolupament de talent. D’aquesta manera les regions interessades podran accedir més fàcilment a informació sobre polítiques de la UE en àmbits com ara la recerca i la innovació, la formació, l’educació i la mobilitat juvenil.

7.      S’intercanviaran experiències i es difondran les bones pràctiques: les regions podran crear grups de treball temàtics i regionals per abordar reptes professionals o territorials concrets.

8.      Es continuaran ampliant els coneixements analítics necessaris per ajudar i facilitar la formulació de polítiques a partir de fets contrastats en matèria de desenvolupament regional i migració.

 

Desfermar el talent amb fons i iniciatives de la UE existents

La Comunicació també subratlla que els instruments i les polítiques existents de la UE poden ajudar en la revitalització econòmica i el desenvolupament de les competències adequades per atreure activitats d’alt potencial a les regions afectades, també mitjançant la guia del Semestre Europeu. Val a destacar la Nova Agenda Europea d’Innovació, que estableix la iniciativa sobre el talent per a la tecnologia profunda, un projecte emblemàtic concebut per resoldre la bretxa de talent en els sectors de la tecnologia profunda que integra totes les regions europees.

La Comunicació també posa èmfasi en el fet que la política de cohesió ajuda i continuarà ajudant aquestes regions a diversificar la seva economia, millorar l’accessibilitat als serveis, impulsar l’eficiència de l’administració pública i garantir la participació dels governs regionals i locals mitjançant estratègies locals específiques.

Finalment, presenta molts exemples d’iniciatives nacionals i regionals i millors pràctiques que responen adequadament a les dificultats estructurals en un context local de manera que reforcen l’atractiu de les regions per als talents. A fi de facilitar l’aprenentatge recíproc, la Comissió continua col·laborant amb els governs nacionals per documentar els reptes demogràfics més peremptoris que han detectat, així com exemples de polítiques i projectes destinats a gestionar els efectes del canvi demogràfic.

 

Properes etapes

La Comissió informarà periòdicament sobre l’aplicació d’aquesta Comunicació.

 

Rerefons

Abordar el canvi demogràfic és fonamental per construir una societat més justa i més resilient. Atès que la transició demogràfica en curs afecta diversos àmbits, és imprescindible una coordinació complexa entre els responsables de la formulació de polítiques públiques que incorpori tots els actors pertinents a nivell de la UE, nacional, regional i local. Si bé la majoria dels instruments de polítiques públiques per abordar aquests reptes es troben a nivell nacional, la Comissió té en compte les implicacions i la repercussió del canvi demogràfic en les seves propostes estratègiques.

La Comissió ja va adoptar l’Informe sobre la repercussió del canvi demogràfic a Europa el 2020, que va aplanar el camí per a iniciatives subsegüents el 2021 amb l’adopció del Llibre verd sobre l’envelliment demogràfic i la Visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE d’ara al 2040.

Entre les iniciatives més recents a nivell de la UE per ajudar els estats membres davant del canvi demogràfic en diversos àmbits i sectors, destaquen l’Estratègia europea d’atenció a les persones amb les Recomanacions del Consell sobre l’accés a cures de llarga durada assequibles i de qualitat i l’educació i atenció a la primera infància, l’Estratègia integral de la UE sobre els drets dels infants i la Garantia Infantil Europea, el paquet de suport per a l’ocupació juvenil, la Recomanació de la Comissió sobre una ajuda eficaç per a l’ocupació, la Recomanació del Consell per garantir una transició justa vers la neutralitat climàtica, el paquet en matèria d’ocupació per a les persones amb discapacitat i la proposta recent perquè el 2023 sigui l’Any Europeu de les Competències, així com la Comunicació «Aprofitar el talent a les regions d’Europa» que s’ha adoptat avui.

 

Més informació

Comunicació «Aprofitar el talent a les regions d’Europa»

Informe sobre la repercussió del canvi demogràfic en un entorn canviant

Preguntes i respostes sobre «Aprofitar el talent a les regions d’Europa» i l’informe demogràfic

Fitxa informativa sobre «Aprofitar el talent a les regions d’Europa»

La repercussió del canvi demogràfic a Europa

Explorar les tendències demogràfiques regionals de la UE

Política de cohesió per al període 2021-2027

Plataforma de dades obertes sobre la política de cohesió

Kohesio

@dubravkasuica

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

@NicolasSchmitEU

@EU_Social

@GabrielMariya

 

Mariya Gabriel, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut

La clau de volta dels principis de la UE és garantir que tots els europeus tenen les mateixes possibilitats, independentment de la regió en què hagin nascut. La innovació i l’educació tenen un paper fonamental a l’hora d’assegurar-nos que totes les regions de la UE, en especial les zones rurals, disposen d’un ecosistema d’innovació propici i d’una reserva de talent ben preparada per a la seva competitivitat i prosperitat futures.

 

Dubravka Šuica, vicepresidenta responsable de Democràcia i Demografia

La llibertat de circulació és un dels assoliments més valuosos de la UE. Per tal de complementar-la, cal que ens assegurem que les regions que pateixen despoblació i, per tant, s’enfronten a una «trampa de desenvolupament del talent» disposen dels mitjans per atreure i aprofitar el fruit de les seves inversions. El canvi demogràfic pot ser una oportunitat per millorar la resiliència arreu de la UE.

 

Elisa Ferreira, comissària de Cohesió i Reformes

De totes les trampes del desenvolupament, la trampa del talent és una de les més preocupants, ja que priva les nostres regions de les seves persones més preparades i brillants. La política de cohesió, amb el seu plantejament local, pot actuar com a catalitzador per ajudar les regions a retenir, desenvolupar i atreure talent. Això és necessari per evitar l’augment de les disparitats territorials arreu de la UE.

 

Nicola Schmit, comissari d’Ocupació i Drets Socials

L’objectiu de l’Any Europeu de les Competències és fomentar una mentalitat de reciclatge i perfeccionament professionals en el context d’un mercat de treball en ràpida evolució. Volem impulsar la competitivitat de les empreses europees i aprofitar tot el potencial de la transformació digital i verda de manera justa i inclusiva. És una bona oportunitat perquè les regions que s’enfronten a dificultats per atreure o retenir treballadors qualificats identifiquin els obstacles que impedeixen que les empreses i els treballadors es traslladin cap a sectors més productius i adaptats al futur. El nou mecanisme específic per impulsar el talent a les regions pot ser una ajuda important en aquest sentit.

 

IP/23/145

Detalls

Data de publicació
17 gener 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona