Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa9 novembre 2021Representation in Spain – Barcelona

Dia de la igualtat salarial: declaració conjunta de la vicepresidenta Jourová i dels comissaris Schmit i Dalli

A la Unió Europea les dones continuen cobrant menys que els homes de mitjana. Per cada euro que cobren els homes, les dones cobren 86 cèntims. El Dia europeu de la igualtat salarial és un dia que marca el camí que encara cal recórrer per assolir la igualtat salarial entre dones i homes a la UE. Enguany, el Dia europeu de la igualtat salarial se celebra el 10 de novembre.

Abans d’aquest dia simbòlic, Věra Jourová, vicepresidenta de Valors i Transparència, Nicolas Schmit, comissari d’Ocupació i Drets Socials, i Helena Dalli, comissària d’Igualtat, han declarat:

«La igualtat és un dels valors fonamentals de la UE i és la pedra angular de la independència i la llibertat de les persones. Les dones i els homes mereixen la igualtat salarial, de tracte i d’oportunitats.

La igualtat salarial entre dones i homes està consagrada en els Tractats de la UE des de fa més de 60 anys, però tot i això no s’aplica plenament. Malgrat que la posició de les dones en la vida social i professional ha millorat, les diferències salarials encara són àmplies i estan arrelades.

Els factors que expliquen la bretxa salarial entre dones i homes són diversos. La responsabilitat assistencial recau principalment en les dones, que, per tant, treballen a temps parcial més sovint. Sovint les dones treballen en sectors més mal remunerats i en feines més mal remunerades dins de cada sector. S’enfronten al problema del sostre de vidre i cobren menys que els homes per fer la mateixa feina o una feina d’igual valor. Això repercuteix sobre les seves pensions, que també són més baixes. Els avenços en la reducció de la bretxa salarial entre dones i homes han estat, i continuen essent, lents.

L’incompliment del principi d’igualtat salarial continua passant inadvertit i la manca de transparència salarial deixa sistemàticament en situació de desavantatge les dones i alguns homes.

Amb la proposta de directiva sobre transparència salarial que ha presentat enguany, la Comissió pretén empoderar els treballadors amb eines concretes per fer valer els seus drets i, cosa que és més important, per reforçar l’aplicació de la igualtat salarial en les empreses.

Les organitzacions que es preocupen de desenvolupar normes en matèria de transparència salarial i retributiva estan més ben situades per atreure els millors talents i esdevenir líders del futur. Els treballadors d’avui i les generacions joves, així com els treballadors del futur, esperen més dels ocupadors en termes d’inclusió i equitat.

En aquest dia simbòlic, la Comissió insta els colegisladors que adoptin sense dilació la Directiva sobre transparència salarial.»

 

Rerefons

Nou de cada deu europeus —dones i homes— consideren inacceptable que les dones cobrin menys que els homes per la mateixa feina o una feina d’igual valor. Els treballadors europeus estan d’acord amb la transparència salarial: el 64 % s’han posicionat a favor que es publiquin els salaris mitjans per tipus de feina i per gènere a les seves empreses.

En la Cimera social de Porto de maig del 2021 els dirigents de la UE, les institucions de la UE, els interlocutors socials i la societat civil van refermar el seu compromís d’aplicar el pilar europeu dels drets socials. El pilar estableix vint principis i drets clau fonamentals per tenir uns mercats de treball i uns sistemes de protecció social equitatius i que funcionin correctament en el segle XXI, inclòs el principi 2 sobre la igualtat de gènere. El Pla d’acció del pilar fixa tres nous objectius principals per al 2030 i insta els estats membres a reduir almenys a la meitat la bretxa de gènere en l’ocupació.

La proposta de la Comissió sobre transparència salarial, adoptada el 4 de març de 2021, se centra en reforçar l’aplicació del principi d’igualtat salarial per una mateixa feina o per una feina d’igual valor entre dones i homes. Empodera els treballadors per reclamar els seus drets i incentiva les empreses a revisar la seva estructura salarial.

El 2012 la Comissió també va proposar de millorar l’equilibri de gènere en els consells d’administració mitjançant l’objectiu que un mínim del 40% dels membres no executius fossin del sexe menys representat en els consells d’administració de les empreses.

La proposta de la Comissió sobre uns salaris mínims adequats per als treballadors, adoptada el 28 d’octubre de 2020, fomenta la igualtat de gènere perquè ajuda a reduir la bretxa salarial entre dones i homes i a treure les dones de la pobresa, donat que a Europa hi ha més dones que no pas homes que cobren el salari mínim.

La Comissió aborda la infrarepresentació de les dones en el mercat de treball mitjançant la millora de la conciliació familiar i laboral dels progenitors i els cuidadors que treballen. El juny del 2019 la UE va adoptar la Directiva sobre la conciliació de la vida familiar i la vida professional, que introdueix uns criteris mínims per als drets als permisos parental i de paternitat. La Directiva també inclou drets al permís per a cuidadors i a fórmules de treball flexible per als treballadors. Els estats membres tenen fins al 2 d’agost de 2022 per transposar la Directiva als seus ordenaments interns.

La Comissió també engegarà una campanya per lluitar contra els estereotips persistents sobre les dones i els homes, els nens i les nenes, en diferents àmbits de la vida, inclòs el de la feina.

La Recomanació de la Comissió sobre normes relatives als organismes per a la igualtat, adoptada el juny del 2018, va obrir el camí per millorar el suport a les víctimes de la discriminació, també la discriminació salarial.

 

Més informació

Pàgina web sobre la bretxa salarial de gènere

Pàgina web sobre el Dia de la igualtat salarial

Dades d’Eurostat sobre la bretxa salarial de gènere

Estudi d’Eurostat sobre la bretxa salarial de gènere a la Unió Europea

Últim Eurobaròmetre sobre la igualtat de gènere (2017)

Detalls

Data de publicació
9 novembre 2021
Autor
Representation in Spain – Barcelona