Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa19 maig 2022Representation in Spain – Barcelona

Els estats membres de la UE per la Mediterrània es comprometen a escometre els reptes de l’ocupació i l’ocupabilitat dels més vulnerables

  • Els ministres de la Unió per la Mediterrània (UpM) responsables d’ocupació i treball han acordat accions conjuntes per millorar la integració de les qüestions socials i els mercats de treball en la regió euromediterrània.
  • Els governs se centraran a augmentar la participació de la gent jove i les dones en la seva societat i la seva economia. També han destacat la necessitat de continuar avaluant l’efecte de les polítiques públiques en el mercat de treball i han acordat de crear una comunitat de pràctiques en matèria d’ocupació juvenil per intercanviar les millors pràctiques.
  • La UE ha posat en marxa la Iniciativa de l’Equip Europa d’àmbit regional «Llocs de treball a través del comerç i la inversió en el veïnatge meridional». En ocasió d’això, Alemanya i Espanya han inaugurat una plataforma de la UpM per a l’ocupació, el comerç i la inversió.

La cinquena reunió ministerial de la Unió per la Mediterrània sobre l’ocupació i el treball, celebrada els dies 17 i 18 de març a Marràqueix (el Marroc), ha estat dedicada al tema «Ocupació i ocupabilitat dels més vulnerables, en especial el jovent i les dones». Els estats membres de la UpM han debatut sobre els reptes més peremptoris del mercat de treball en la regió euromediterrània, en particular sobre la manera d’assolir una recuperació inclusiva, verda, digital i sostenible per a tothom, i especialment per als més vulnerables. Els ministres han reiterat el seu compromís per fomentar una economia que estigui al servei de la gent mitjançant polítiques socials i d’ocupació que responguin a necessitats específiques de la gent jove i amb perspectiva de gènere. Els ministres també han subratllat la importància que té l’empoderament econòmic de les dones, que han estat un motor actiu de la recuperació econòmica posterior a la crisi de la covid-19.

El comissari europeu d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, ha declarat: «L’atur juvenil és una de les grans preocupacions en la regió euromediterrània. Cal que continuem treballant plegats per formular polítiques fermes que ajudin la gent jove a accedir als mercats de treball, de manera que puguin obtenir confiança i desplegar el seu potencial professional i les seves aspiracions personals. És fonamental que dotem el jovent de les competències que necessita per sostenir les transicions verda i digital, empoderar la participació de les dones en l’economia i ajudar els qui treballen en l’economia informal perquè accedeixin a un lloc de treball formal i es beneficiïn d’una protecció social adequada.»

El ministre jordà de Treball, Nayef Stetieh, ha declarat: «La creació de llocs de treball, especialment en el context dels efectes negatius de la pandèmia de covid-19 per al mercat de treball, suposa un repte immens no només per a Jordània sinó també per a tots els països de la riba sud de la Mediterrània. Cal que redoblem els nostres esforços de coordinació i cooperació entre les dues ribes de la Mediterrània per tal de reduir les taxes d’atur, posant l’accent en el desenvolupament de la formació professional i tècnica i d’altres institucions de formació perquè incorporin nous sectors que beneficiïn el jovent de tots dos gèneres, a més de proporcionar un entorn de treball segur i adequat en diversos sectors i activitats econòmiques.»

El secretari general de la UpM, Nasser Kamel, ha declarat: «No podem parlar d’oportunitats per al sud i l’est de la Mediterrània sense fer front al dèficit d’ocupació i de competències de la regió i sense consolidar els nostres mercats de treball. És en aquest aspecte que la Secretaria de la UpM s’ha implicat activament, ha mobilitzat el seu ecosistema i ha ofert els seus coneixements especialitzats com a base per al diàleg i per a projectes sobre el terreny. A fi de reforçar aquestes accions, la plataforma per a l’ocupació, el comerç i la inversió que s’ha posat en marxa avui proporcionarà assistència específica als estats membres de la UpM en els àmbits de l’ocupació i la integració econòmica regional i contribuirà a promoure el comerç sud-sud i les inversions sostenibles a la regió.»

Els ministres han encarregat a la Plataforma Regional d’Ocupació i Treball de la UpM que elabori un full de ruta per al període 2022-2025 i en sustenti l’aplicació, de conformitat amb els objectius de la declaració ministerial. El full de ruta ha de:

  • centrar-se en la gent jove que ni treballa, ni estudia, ni es forma;
  • explorar opcions innovadores per fer que els sistemes d’educació i formació professionals siguin més moderns, inclusius, atractius, flexibles, pertinents per al mercat de treball i preparats per a les transicions verda i digital;
  • fomentar la transició a l’ocupació formal dels anomenats «treballadors informals», especialment les dones, que sovint no disposen de contractes laborals ni gaudeixen de drets importants ni de protecció social adequada;
  • impulsar mecanismes de finançament diversificats i sostenibles per a les polítiques d’educació, formació i ocupació;
  • reconèixer l’economia social, l’emprenedoria social i la innovació social com un model resilient per a la creació de llocs de treball més dignes que també beneficiïn els més vulnerables;
  • parar una atenció especial a processos eficaços de seguiment de les polítiques socials i d’ocupació per poder entendre més bé l’efecte de les mesures, particularment en el cas del jovent i les dones;
  • promoure i ampliar l’ús de les anomenades «comunitats de pràctiques», en especial en matèria d’ocupació juvenil, en les quals les autoritats nacionals poden debatre i intercanviar les millors pràctiques.

A més, durant l’acte s’ha dut a terme el llançament de la plataforma de la UpM per a l’ocupació, el comerç i la inversió, finançada per Alemanya i Espanya. La nova plataforma dona suport als esforços de la UpM per enfortir i desenvolupar plantejaments innovadors per a la cooperació regional en matèria d’ocupació, comerç i inversió a la Mediterrània, i sostindrà i complementarà els objectius de la nova Iniciativa de l’Equip Europa.

 

Rerefons

La Unió per la Mediterrània (UpM) és l’única organització intergovernamental euromediterrània que reuneix els països de la Unió Europea i els quinze països del sud i de l’est de la regió mediterrània. La UpM proporciona un fòrum per enfortir la cooperació regional, el diàleg i la implementació de projectes i iniciatives concrets que tenen un efecte tangible per a la ciutadania, especialment la gent jove, per tal d’assolir els tres objectius estratègics de la regió: estabilitat, desenvolupament humà i integració.

La pandèmia de la covid-19 ha afectat greument els països de totes dues ribes de la Mediterrània. En els països de la riba sud, ha agreujat els reptes socioeconòmics existents, entre els que hi ha les elevades taxes d’atur juvenil i de joves que ni treballen, ni estudien, ni es formen (els anomenats «ninis»). En alguns països de la riba sud de la Mediterrània, la taxa de ninis va arribar al 30 % el 2020, i al 40 % en el cas de les dones joves. D’altra banda, la gent jove sovint es troba en situació de precarietat en l’àmbit laboral. Les dones en particular continuen infrarepresentades en el mercat de treball a causa de les barreres que encara hi ha en les economies i societats d’aquests països.

En les Iniciatives de l’Equip Europa (IEE), la UE, les agències nacionals de desenvolupament i les institucions financeres col·laboren per assolir objectius estratègics clau. Promouen iniciatives que busquen un gran efecte transformador en els països socis, tant a nivell regional com nacional, per exemple amb la creació d’un sistema en què el comerç i la inversió ajudin a impulsar la creació de llocs de treball dignes a llarg termini.

La IEE regional «Llocs de treball a través del comerç i la inversió» respon als reptes immensos en matèria de treball digne que hi ha en els països socis de la Mediterrània meridional, tant en el cantó de la demanda com en el de l’oferta. Fomenta un plantejament holístic de la creació de llocs de treball en el veïnatge meridional mitjançant la integració d’iniciatives que uneixen el comerç, la inversió i les polítiques d’emprenedoria amb les polítiques de creació d’ocupació. Per tal d’aconseguir tenir un efecte transformador en la regió, la IEE abasta tres eixos temàtics: i) comerç i inversió sostenibles; ii) formació professional i competències professionals; i iii) emprenedoria inclusiva. Preveu una cooperació estreta amb la Unió per la Mediterrània, en particular amb les diverses plataformes sectorials de la UpM. Donen suport a la nova IEE la Comissió Europea, Alemanya, Espanya, França i Itàlia, així com el BEI i el BERD.

 

Més informació

Declaració ministerial sobre ocupació i treball

Informació sobre la col·laboració de la Comissió amb la UpM en matèria de polítiques d’ocupació

Detalls

Data de publicació
19 maig 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona