Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa15 març 2023Representation in Spain – Barcelona10 min read

Gestió de la migració: noves iniciatives per millorar la gestió europea integrada de les fronteres i agilitzar els retorns

Avui la Comissió ha adoptat una Comunicació que presenta el marc estratègic per a la gestió europea integrada de les fronteres durant cinc anys i una Recomanació als estats membres pel reconeixement mutu de les decisions de retorn i l’agilització dels retorns. En la seva reunió extraordinària del 9 de febrer de 2023, el Consell Europeu va reiterar la importància de garantir un control efectiu de les fronteres exteriors tant terrestres com marítimes de la UE com a part d’un plantejament integral de la migració. A través d’aquestes iniciatives i anticipant-se a la pròxima reunió del Consell Europeu, en què es farà balanç de la situació, la Comissió presenta la feina feta en algunes de les accions clau contingudes en la carta de la presidenta Von der Leyen i en les conclusions del Consell Europeu del 9 de febrer.

 

Una gestió europea integrada de les fronteres eficaç

Amb aquesta Comunicació, la Comissió defineix per primera vegada un cicle programàtic estratègic pluriennal en matèria de gestió europea integrada de les fronteres, un cicle que abasta els propers cinc anys.

És el resultat d’un ampli procés de consulta entre institucions que ha dut a una visió comuna sobre la gestió de la frontera exterior. Aquesta solució aporta un marc coordinat per a les autoritats nacionals que gestionen la frontera i per als més de 120 000 agents de les autoritats frontereres nacionals i de Frontex que els permet administrar la seva feina quotidiana. Les principals prioritats de l’estratègia estan formades per quinze components essencials, com ara:

·        Control fronterer, amb el suport de sistemes informàtics a gran escala i la cooperació entre agències, per tal de millorar la governança de la migració i la preparació per a les crisis. Per dur-ho a terme es comptarà amb infraestructures d’última generació i vigilància efectiva, com ara càmeres i drons; mapes de situació europeus i nacionals amplis i coherents; una aplicació eficaç del Sistema  Europeu de Vigilància de Fronteres (EUROSUR); i una anàlisi de riscos sòlida. Els sistemes d’informació de la UE per a la gestió de la frontera exterior (el Sistema d’Informació de Schengen, el Sistema d’Entrades i Sortides, el Sistema d’Informació de Visats i el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges) i la seva interoperabilitat facilitaran els tràmits fronterers. Per entendre, detectar i respondre més bé als reptes que presenta la frontera exterior de la UE és fonamental intensificar la cooperació entre totes les autoritats, tant a nivell nacional com a escala de la UE.

·        Les operacions de cerca i salvament són un component essencial de la gestió europea integrada de les fronteres. La necessitat de coordinació entre els estats d’abanderament i els estats costaners és una prioritat, així com la necessitat d’establir bones pràctiques pel que fa a la difusió d’informació completa i oportuna.

·        Un sistema comú de la UE per als retorns: la bona coordinació entre les autoritats nacionals i les agències europees és un factor clau a l’hora de millorar els retorns. Els estats membres poden aprofitar plenament l’ajuda disponible de Frontex en totes les fases del procés de retorn. El coordinador de retorn, amb el suport de la Xarxa d’Alt Nivell per als Retorns, coordinarà l’aplicació de l’estratègia operacional per augmentar l’eficàcia dels retorns.

·        Cal intensificar la cooperació amb els països tercers a fi de contribuir a reforçar la capacitat operacional dels països tercers en els àmbits del control fronterer, l’anàlisi de riscos, el retorn i la readmissió i la lluita contra el tràfic de migrants. En aquest sentit, els veïnatges oriental i meridional rebran una atenció especial, juntament amb països tercers dels quals parteixen (o pels quals passen) les principals rutes migratòries vers la UE. Això contribueix a desenvolupar una col·laboració recíproca i d’ampli abast en matèria de migració amb els països d’origen i trànsit.

·        Ple respecte dels drets fonamentals: la protecció de les fronteres de la UE s’ha de dur a terme en ple respecte dels drets fonamentals. Les accions de la UE i dels actors nacionals s’han d’executar en ple compliment del dret de la UE, inclosa la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, i del dret internacional, també mitjançant mecanismes de control eficaços.

 

Reforçar la cooperació en matèria de reconeixement mutu de les decisions de retorn i agilitzar els retorns

Un sistema eficaç de retorns de la UE és un element fonamental d’un sistema de migració i asil que funcioni correctament, així com del plantejament integral que descriu el Nou Pacte sobre Migració i Asil. També pot tenir un efecte dissuasiu de la migració irregular i insegura, de manera que ajudi a prevenir l’explotació dels migrants ja que invalidaria el model de negoci de les xarxes criminals de tràfic de migrants i promouria vies legals segures.

Amb la Recomanació d’avui, la Comissió ofereix orientacions sobre l’aplicació del reconeixement mutu de les decisions de retorn que omplen un buit en el cabal en matèria de retorn. També actualitza les orientacions anteriors sobre els retorns, proporcionades per la Comissió el 2017, i dona suport als estats membres a l’hora de facilitar i agilitzar els retorns.

Entre els elements que la componen hi ha:

·        Reconeixement mutu de les decisions: amb l’actualització del Sistema d’Informació de Schengen que va entrar en vigor el 7 de març, els estats membres poden rebre alertes immediates sobre una decisió de retorn relativa a un nacional d’un tercer país que hagi estat emesa per un altre estat membre. Això permet el reconeixement mutu de les decisions de retorn dins de la UE i l’execució ràpida dels retorns des de qualsevol lloc d’Europa. Frontex estarà preparada per prestar suport als estats membres que efectuïn retorns.

·        Retorns més eficients: els estats membres poden establir vincles més estrets entre les autoritats que gestionen l’asil i els retorns. Se’ls convida a fer-ho mitjançant un sistema informàtic de gestió de casos de retorn basat en el model desenvolupat per Frontex, que és conforme al Reglament sobre la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes. Això garantirà l’accés oportú a la informació sobre els nacionals de tercers països subjectes a una decisió de retorn. La Recomanació també ofereix orientacions sobre la prevenció del risc de fuga i sobre mesures alternatives a la detenció, que ha de continuar sent una mesura d’últim recurs.

·        Incentius per al retorn voluntari: cal proporcionar informació sobre el retorn al principi del procés, fins i tot durant el procés d’asil. Els estats membres han de crear estructures d’assessorament en matèria de retorn i reintegració a fi de promoure el retorn voluntari. Es pot fomentar el retorn voluntari si no s’emeten prohibicions d’entrada als nacionals de tercers països inscrits en aquests programes.

 

Propers passos

Pel que fa a la gestió integrada de les fronteres, Frontex disposa de sis mesos per traduir aquesta direcció estratègica en una estratègia operacional i tècnica. Els estats membres disposen de dotze mesos per actualitzar les estratègies nacionals.

La Comissió treballarà estretament per ajudar els estats membres en l’aplicació operacional d’aquestes mesures. Està prevista una avaluació de la política estratègica de la gestió europea integrada de les fronteres d’aquí a quatre anys per tal de definir un nou cicle programàtic pluriennal el 2027. Enguany la Comissió també durà a terme una avaluació del Reglament sobre la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes.

En matèria de retorn, a fi de supervisar l’aplicació de la Recomanació, els estats membres informaran anualment la Comissió, en particular sobre el nombre de decisions de retorn d’altres estats membres que s’hagin reconegut. 

Es dedicarà finançament específic en el marc del Fons d’Asil, Migració i Integració i de l’Instrument de Gestió de les Fronteres i Visats, en particular per al reconeixement mutu de les decisions de retorn i per equipar millor els guàrdies de fronteres i costes per a la protecció eficaç de les fronteres exteriors. A més, es donarà ajuda suplementària per a l’aplicació de la Recomanació sobre els retorns, a més del suport operacional i tècnic de les nostres agències.

 

Rerefons

La Comunicació sobre la gestió europea integrada de les fronteres és una obligació en virtut del Reglament de l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes. Parteix del document estratègic adoptat per la Comissió el 24 de maig de 2022, al qual tant el Consell com el Parlament Europeu van fer aportacions. Aquesta estratègia global conté una visió comuna de totes les institucions de la UE que defineix la nostra feina en les fronteres exteriors. L’anàlisi estratègica de riscos facilitada per Frontex també s’ha reflectit en les prioritats i les directrius de la present Comunicació. Va acompanyada de dos annexos, cadascun dels quals conté accions clau.

La Recomanació sobre els retorns actualitza la Recomanació del 2017 per fer els procediments de retorn més eficaços i complementa, d’ençà del gener del 2023, l’estratègia operacional per uns retorns més eficaços.

 

Més informació

Comunicació per la qual s’estableix la política estratègica pluriennal per a la gestió europea integrada de les fronteres, l’Annex I i l’Annex II

Recomanació de la Comissió sobre el reconeixement mutu de les decisions de retorn i l’agilització dels retorns en l’aplicació de la Directiva 2008/115/CE

Pla d’acció de la UE per a la Mediterrània Central

Pla d’acció de la UE per als Balcans Occidentals

 

 

Margaritis Schinas, vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu:

Una frontera exterior forta és un element essencial del nostre plantejament integral de la migració i l’asil, i constitueix la clau de volta de la Unió de la seguretat. Amb l’estratègia pluriennal de gestió europea integrada de les fronteres que presentem avui, la primera que s’ha fet mai, ens assegurem que l’acció de tots els estats membres i de Frontex —des de la vigilància de les fronteres fins als retorns per lluitar contra el tràfic de migrants— es guia per un conjunt de principis comuns i obté resultats sobre el terreny. Juntament amb les nostres recomanacions per millorar l’eficiència i el reconeixement mutu de les decisions de retorn estem fent molt més que establir un marc d’actuació: estem construint, de mica en mica, una cultura de la Unió en matèria de gestió de la migració.

 

Ylva Johansson, comissària d’Afers d’Interior:

Aquestes propostes pretenen continuar desenvolupant una gestió de la migració i l’asil que sigui plenament operativa. L’estratègia de gestió europea integrada de les fronteres i la Recomanació sobre el reconeixement mutu de les decisions de retorn i l’agilització dels retorns ajudaran a assolir aquesta operativitat. L’ús d’eines tecnològiques compartides per les agències ens permet gestionar les nostres fronteres exteriors comunes així com seguir i agilitzar les decisions de retorn amb més precisió. Això atorgarà més credibilitat a les taxes de retorn. D’aquesta manera podem generar confiança per obtenir resultats en tots els aspectes de la gestió de la migració, també les vies legals sostenibles.

Detalls

Data de publicació
15 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona