Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 maig 2024Representation in Spain – Barcelona9 min read

La Comissió aprova 1.400€ milions d’ajuts per part de set estats membres en el quart projecte important d’interès comú europeu en la cadena de valor de l'hidrogen

La Comissió Europea ha aprovat, en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals, un quart projecte important d’interès comú europeu (PIICE) per donar suport a la recerca, la innovació i el primer desplegament industrial en la cadena de valor de l’hidrogen. El projecte coadjuva a l’objectiu de la UE de reduir un 90 % les emissions provinents dels sectors de la mobilitat i els transports, per tal que la UE pugui assolir la neutralitat climàtica com a tard el 2050. Atès que fomenta l’ús de l’hidrogen com a combustible, també ajudarà a assolir els objectius del Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de la UE per a l’Hidrogen i l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent.

El projecte, anomenat PIICE «Hy2Move», ha estat preparat i presentat conjuntament per set estats membres: Alemanya, Estònia, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos i Eslovàquia.

Els estats membres aportaran fins a 1 400 milions d’euros de finançament públic, que es preveu que mobilitzi uns altres 3 300 milions d’euros de finançament privat. En el marc d’aquest PIICE, onze empreses amb presència a un o més estats membres —entre les quals hi ha pimes i empreses emergents— duran a terme tretze projectes innovadors.

El PIICE «Hy2Move» abastarà una part considerable de la cadena de valor de la tecnologia de l’hidrogen ja que ajudarà a finançar el desenvolupament de tota una colla d’innovacions tecnològiques, com ara:

  • el desenvolupament de les aplicacions en la mobilitat i els transports a fi d’integrar les tecnologies de l’hidrogen en els mitjans de transport (viaris, marítims i aeris). Aquí hi trobem, per exemple, plataformes de vehicles de pila de combustible per a autobusos i camions;
  • el desenvolupament de les tecnologies de pila de combustible d’alt rendiment, que fan servir hidrogen per generar electricitat amb potència suficient per impulsar vaixells i locomotores;
  • el desenvolupament de solucions de pròxima generació en emmagatzematge a bord d’hidrogen. Per poder-lo fer servir en aeronaus, calen dipòsits d’hidrogen lleugers i robustos alhora que garanteixin la seguretat i l’eficiència en condicions de vol;
  • el desenvolupament de tecnologies de producció d’hidrogen per a aplicacions en la mobilitat i els transports, en especial per subministrar als punts de proveïment hidrogen pressuritzat amb una puresa del 99,99 %, apte per a les piles de combustible.

El PIICE «Hy2Move» complementa els tres primers projectes importants d’interès comú europeu en la cadena de valor de l’hidrogen. El 15 de juliol de 2022 la Comissió va aprovar el PIICE «Hy2Tech», que se centra en el desenvolupament de tecnologies de l’hidrogen per als usuaris finals. El PIICE «Hy2Use» es va aprovar el 21 de setembre de 2022 i aborda les aplicacions de l’hidrogen en el sector industrial. El PIICE «Hy2Infra», que la Comissió va aprovar el 15 de febrer de 2024, està dedicat a la inversió en infraestructures, que no es cobrien en els dos primers PIICE. «Hy2Move» tracta exclusivament de reptes i objectius concrets a què s’enfronta la tecnologia de l’hidrogen en les aplicacions per a la mobilitat i els transports.

Es preveu que el PIICE global es completi el 2031, si bé els calendaris previstos varien en funció de cada projecte i de les empreses que hi participen. Es calcula que es crearan 3 600 llocs de treball directes, i molts més d’indirectes. 

Avaluació de la Comissió

La Comissió ha avaluat el projecte proposat en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals, i més concretament de la seva Comunicació sobre els projectes importants d’interès comú europeu («Comunicació PIICE»), de 2021. Quan no es materialitzen iniciatives privades de suport a la innovació capdavantera a causa dels elevats riscos que comporten aquesta mena de projectes, les normes sobre els PIICE permeten als estats membres d’omplir el buit de manera conjunta per superar aquestes importants deficiències del mercat. Alhora, les normes sobre els PIICE garanteixen que es beneficiï de les inversions finançades l’economia de la UE en general i restringeixen els potencials falsejaments de la competència.

La Comissió ha arribat a la conclusió que el PIICE «Hy2Move» compleix les condicions que exigeix la Comunicació. Concretament, la Comissió ha conclòs el següent:

  • El projecte contribueix a un objectiu comú ja que incideix en una cadena de valor fonamental per al futur d’Europa, i contribueix en particular als objectius del Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de la UE per a l’Hidrogen i l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent.
  • Els tretze projectes que componen el PIICE són molt ambiciosos i busquen desenvolupar tecnologies i processos que van més enllà de la tecnologia actual i que reportaran millores en els àmbits de les aplicacions per a la mobilitat i els transports, les piles de combustible, l’emmagatzematge d’hidrogen a bord i la generació d’hidrogen per a la mobilitat i els transports.
  • El projecte també comporta riscos tecnològics i financers significatius, per la qual cosa cal l’ajuda pública a fi de proporcionar incentius a les empreses perquè hi inverteixin.
  • Els ajuts per a les empreses es limiten al que és necessari i proporcionat i no falsegen la competència de manera indeguda. En particular, la Comissió ha comprovat que les quantitats màximes anuals d’ajuda planificades s’ajusten als costos subvencionables dels projectes i a les seves llacunes de finançament. A més, si algun dels grans projectes que promou el PIICE fos especialment reeixit de manera que generés ingressos nets suplementaris, les empreses retornarien part de l’ajuda rebuda als estats membres corresponents (mecanisme de reemborsament).
  • Les empreses participants difondran àmpliament els resultats del projecte amb la comunitat científica europea i la resta del sector industrial, més enllà de les empreses i els estats membres que participen en el PIICE, per exemple mitjançant conferències, publicacions, accés a instal·lacions de prova i producció, o l’explotació dels drets de propietat intel·lectual. Això provocarà un efecte positiu de taca d’oli que s’estendrà arreu d’Europa.

Per aquests motius, la Comissió ha arribat a la conclusió que el projecte s’ajusta a les normes de la UE sobre ajuts estatals.

Finançament, participants i estructura del PIICE

El projecte engloba tretze projectes d’onze empreses establertes en un o més estats membres, entre les quals hi ha pimes i empreses emergents.

El gràfic que hi ha a continuació presenta l’estructura general del PIICE «Hy2Move» i els fluxos de cadascun dels projectes:

Les empreses participants cooperaran tant entre elles com amb l’entitat associada Breuer Technical Development, una pime belga, i amb més de dos-cents socis indirectes, com ara universitats, centres de recerca i pimes d’arreu d’Europa.

L’ecosistema que generarà el PIICE «Hy2Move» amb els seus participants directes, l’entitat associada i els estats membres que els donaran suport en els diversos àmbits dels projectes tindrà aquest aspecte:

Alemanya, Espanya i Eslovàquia van incloure la seva participació en el PIICE «Hy2Move» dins dels respectius plans de recuperació i resiliència i, en conseqüència, poden finançar parcialment els seus projectes per mitjà del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Es podrà consultar més informació sobre la quantitat dels ajuts de cadascun dels participants en la versió pública de la decisió de la Comissió una vegada que la Comissió hagi arribat a un acord amb els estats membres i les altres parts interessades sobre la supressió d’eventuals secrets comercials confidencials que hi pugin figurar.

Rerefons

L’aprovació d’aquest projecte per part de la Comissió s’emmarca en la labor global de la Comissió per fomentar el desenvolupament d’una indústria europea de l’hidrogen innovadora i sostenible.

A més del PIICE «Hy2Move», avui la Comissió també ha aprovat el PIICE «Med4Cure». Aquestes decisions de la Comissió suposen el novè i el desè PIICE integrats que s’aproven en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals. L’aprovació s’efectua de conformitat amb la Comunicació PIICE de 2021, que estableix els criteris perquè un estat membre pugui donar suport a projectes transnacionals d’importància estratègica per a la UE d’acord amb l’article 107.3.b) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. La Comunicació pretén incentivar que els estats membres ajudin a finançar projectes innovadors que contribueixen clarament al creixement econòmic, la creació d’ocupació i la competitivitat.

La Comunicació PIICE complementa altres normes sobre ajuts estatals, com ara les Directrius sobre ajuts estatals  en matèria d’acció climàtica, energia i medi ambient, el Reglament general d’exempció per categories i el Marc sobre ajuts estatals de recerca i desenvolupament i innovació, que permeten donar suport a projectes verds i innovadors alhora que es limiten els possibles falsejaments de la competència.

En la seva feina per promoure un disseny transparent, exclusiu i més àgil dels PIICE, el 17 de maig de 2023 la Comissió va publicar un Codi de bones pràctiques a la pàgina web sobre els PIICE de la DG de Competència. A més, la Comissió ha creat un Fòrum Europeu Conjunt per als Projectes Importants d’Interès Comú Europeu (FEC-PIICE). L’objectiu d’aquest fòrum és identificar àmbits d’interès estratègic de la UE per a possibles PIICE futurs i augmentar l’eficàcia del procés dels PIICE. El FEC-PIICE aplega experts dels estats membres i els serveis de la Comissió, així com representants de la indústria, el món universitari i altres parts interessades, si escau.

A fi de facilitar i simplificar encara més el desplegament dels PIICE, el 23 de juny de 2023 la Comissió va introduir una modificació al Reglament general d’exempció per categories (RGEC) segons la qual els projectes de recerca i desenvolupament vinculats a projectes plurinacionals com ara els PIICE poden rebre ajuts de fins a 50 milions d’euros sense necessitat de notificar-ho a la Comissió. Alhora, aquests projectes es continuen reconeixent com a integrants de l’ecosistema que genera un PIICE.

Les versions no confidencials de les decisions es publicaran amb el número de referència SA.104434 (Eslovàquia), SA.104435 (Espanya), SA.104440 (Països Baixos), SA.104442 (Estònia), SA.104453 (Itàlia), SA.104668 (França) i SA.104676 (Alemanya) en el registre d’ajuts estatals del web de la DG Competència un cop s’hagin resolt les qüestions de confidencialitat. El butlletí electrònic setmanal State Aid Weekly e-News recull tota nova decisió sobre ajuts estatals que es publica en el Diari Oficial o a internet.

 

Margrethe Vestager, vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital 

L’hidrogen ens pot ajudar a desplaçar-nos i transportar mercaderies amb zero emissions. Però invertir en tecnologies de la mobilitat i els transports impulsats per hidrogen pot ser arriscat per a un sol estat membre o una única empresa. Aquí és on entren en joc les normes sobre ajuts estatals per als PIICE. El PIICE «Hy2Move» que hem aprovat avui és un exemple de cooperació europea ben ambiciosa per un objectiu comú fonamental. També demostra que la política de competència treballa de bracet amb la innovació trencadora.

Detalls

Data de publicació
28 maig 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona