Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa26 juny 2023Representation in Spain – Barcelona6 min read

La Comissió demana observacions sobre els compromisos oferts per Renfe en relació amb les possibles pràctiques contràries a la competència en la venda de bitllets de tren

La investigació de la Comissió

Renfe és l’operador ferroviari històric espanyol de titularitat pública. Renfe ven bitllets fora de línia i en línia ja sigui: i) directament a través de les seves webs i aplicacions mòbils (Renfe i Cercanías) i de la plataforma de mobilitat (dōcō); o ii) indirectament mitjançant plataformes de venda de bitllets de tercers. Renfe competeix amb plataformes de venda de bitllets de tercers, que són empreses que presten serveis de venda de bitllets en línia als clients mitjançant aplicacions mòbils o llocs web (és a dir, agències de viatges en línia). Aquestes plataformes han de tenir accés a tot el contingut i les dades en temps real de Renfe per poder adequar les seves ofertes a les necessitats dels clients.

El 28 d’abril de 2023 la Comissió va incoar una investigació formal per la possibilitat que Renfe hagués restringit la competència en el mercat espanyol de serveis de venda de bitllets en línia en negar-se a facilitar a les plataformes de venda de bitllets de tercers: i) tot el contingut relatiu a la seva oferta de bitllets, descomptes i opcions; i ii) dades completes en temps real sobre els seus serveis de transport ferroviari de passatgers.

La Comissió va concloure, amb caràcter preliminar, que Renfe ocupa una posició dominant en els mercats espanyols de: i) serveis de transport ferroviari de passatgers, en el qual opera en qualitat de transportista ferroviari de passatgers; i ii) distribució en línia de bitllets de tren de passatgers, en el qual opera mitjançant el seu web, aplicacions i plataforma de mobilitat (dōcō).

Segons l’avaluació preliminar de la Comissió, Renfe podria haver abusat de la seva posició dominant, vulnerant així l’article 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), en negar-se a facilitar a les plataformes de venda de bitllets de tercers accés a la totalitat del contingut i a les dades en temps real que mostra en els seus propis canals digitals. Aquesta negativa podria haver perjudicat la capacitat de les plataformes de venda de bitllets de tercers de crear el seu propi producte, d’innovar i de competir en la distribució en línia de bitllets de tren de passatgers.

Els compromisos proposats

A fi de donar resposta a les reserves de la Comissió en matèria de competència, Renfe ha proposat els compromisos següents:

  • Posar a disposició de les plataformes de venda de bitllets de tercers tot el contingut actual i futur i les dades en temps real que es mostrin en qualsevol dels seus canals en línia. Per tant, el compromís de Renfe seria dinàmic i no es limitaria als continguts o les dades en temps real que ja s’hagin facilitat mitjançant els seus propis canals en línia.
  • Posar a disposició tot el contingut actual o les dades en temps real com a tard el 29 de febrer de 2024, amb comptades excepcions. Les excepcions es refereixen a continguts i dades en temps real respecte de les quals Renfe té l’obligació d’iniciar un procediment de licitació a fi de concedir-hi accés.
  • Informar les plataformes de venda de bitllets de tercers alhora que informi la seva pròpia plataforma, dōcō, sobre: i) la decisió de Renfe d’incorporar nous continguts o dades en temps real, amb una antelació mínima de quatre mesos; i ii) les especificacions tècniques, amb una antelació mínima d’un mes (fins al 31 de desembre de 2024) o de dos mesos (després del 31 de desembre de 2024). Això permetria a les plataformes de venda de bitllets de tercers adaptar els seus sistemes informàtics.
  • Exigir a les plataformes de venda de bitllets de tercers que la taxa de conversió mitjana mensual màxima no sigui inferior a 140, en cas que s’imposi alguna taxa de conversió. La taxa de conversió és la relació entre el nombre de consultes relacionades amb la venda de bitllets que es fan al sistema de venda de bitllets de Renfe i el nombre de vendes efectives que es produeixen en un període determinat. D’altra banda, Renfe ha acceptat no superar una taxa d’error màxima del 14,23 %. La taxa d’error és la relació entre el nombre de sol·licituds de reserva fallides i el total de sol·licituds de reserva. El valor mínim de la taxa de conversió mitjana mensual màxima i el valor màxim de la taxa d’error es revisarien periòdicament i la Comissió els podrà modificar a petició de Renfe.

Els compromisos oferts per Renfe serien vigents durant un període indefinit. La supervisió del seu compliment anirà a càrrec d’un administrador de supervisió designat per Renfe, que n’informarà la Comissió durant un període de deu anys.

La Comissió convida totes les parts interessades a presentar observacions en un termini de sis setmanes a comptar de la publicació d’un resum dels compromisos proposats en el Diari Oficial de la UE. El text complet dels compromisos es podrà consultar en el web de la DG de Competència.

Rerefons

L’article 102 del TFUE prohibeix l’explotació abusiva d’una posició dominant que pugui afectar el comerç dins de la UE i impedir o restringir la competència. L’aplicació d’aquesta disposició es defineix en el Reglament de defensa de la competència (Reglament (CE) n. 1/2003 del Consell), que també poden aplicar les autoritats nacionals de competència.

En paral·lel a la incoació del procediment, el 28 d’abril de 2023, la Comissió va adoptar una avaluació preliminar que resumeix els fets principals del cas i concreta les seves reserves preliminars en matèria de competència.

L’article 9.1 del Reglament (CE) n. 1/2003 de defensa de la competència permet a les empreses investigades per la Comissió de proposar compromisos per dissipar les reserves que els hagi manifestat la Comissió i faculta aquesta última a fer vinculants per a les empreses els dits compromisos. De conformitat amb l’article 27.4 del Reglament (CE) n. 1/2003, la Comissió, abans d’adoptar una decisió, ha de donar als tercers interessats l’oportunitat de presentar observacions sobre els compromisos proposats.

Si la prova de mercat indica que els compromisos són una forma satisfactòria de donar resposta a les reserves de la Comissió en matèria de competència, aquesta podrà adoptar una decisió que faci jurídicament vinculants els compromisos per a Renfe. Tal decisió no suposa cap conclusió sobre l’existència d’una infracció de les normes de defensa de la competència de la UE però sí que vincula l’empresa jurídicament a respectar els compromisos que hagi presentat.

Si l’empresa incompleix aquests compromisos, la Comissió li pot imposar una sanció equivalent al 10 % del volum de negocis mundial de l’empresa sense haver de demostrar que hi hagi hagut una infracció de les normes de defensa de la competència de la UE.

Podeu trobar més informació, i també el text complet dels compromisos, en el lloc web de competència de la Comissió, en el registre públic de casos, amb el número AT.40735. El text complet dels compromisos també estarà disponible en castellà, com a document de treball, però només n’és autèntica la versió anglesa.

IP/23/3455

Detalls

Data de publicació
26 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona