Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa18 juny 20216 min read

La Comissió porta Espanya al Tribunal per no transposar la directiva sobre el registre de passatgers i l'avisa sobre l'aplicació de la legislació ambiental en protecció d

Brussel·les, 2 de juliol de 2020

 

La Comissió ha adoptat avui el paquet de decisions sobre procediments d’infracció del mes de juliol. Aquests decisions tenen l’objectiu de garantir la correcta aplicació del dret de la UE a tots els estats membres.

A continuació presentem les principals decisions preses per la Comissió relatives a Espanya.

La Comissió Europea decideix portar Espanya al Tribunal de Justícia per no trasposar la legislació de la UE sobre el registre de noms de passatgers

La Comissió ha decidit avui portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i demanar la imposició de sancions financeres, pel retard de la transposició de les normes de la UE sobre l’ús del registre de les dades de noms de passatgers per a la prevenció, detecció, investigació i persecució de delictes de terrorisme i altres delictes greus (Directiva (UE) 2016/681). La directiva es va adoptar l’abril de 2016 i els estats membres van acordar transposar-la a la seva legislació nacional abans del 25 de maig de 2018. El procediment d’infracció contra Espanya es va obrir el juliol del 2018 amb una carta d’emplaçament i el gener de 2019 es va enviar un avís motivat. Més de dos anys després que s’hagi superat el termini màxim previst, Espanya és l’únic estat membre que encara no ha notificat a la Comissió l’adopció de les mesures necessàries per transposar la directiva.  D’altra banda, avui la Comissió també ha decidit cloure els procediments d’infracció contra la República Txeca i Àustria, donat que considera que ara aquests estats membres han completat la transposició de la directiva sobre el registre de noms de passatgers. La Directiva UE 2016/681 estableix normes per a la transferència de les dades relatives al nom dels passatgers (una informació facilitada pels passatgers en reservar un vol i registrar-se) des les companyies aèries als estats membres i per al processament d’aquestes dades per part dels països de la UE amb finalitat exclusiva d’aplicació de la llei i amb ple respecte de les salvaguardes de protecció. Podeu consultar aquí la nota de premsa completa. 

 

La Comissió demana a Espanya i Romania que prenguin les mesures necessàries per protegir i gestionar les seves xarxes Natura 2000

La Comissió ha decidit enviar avui una nova carta d’emplaçament a dos estats membres, Espanya i Romania, perquè prenguin les mesures necessàries per protegir i gestionar les seves respectives xarxes Natura 2000, en línia amb les obligacions que marca la Directiva Habitats (Directiva 92/43/EEC). Aquesta directiva exigeix als estats membres que assenyalin espais europeus d’importància comunitària (SCIs en la sigla en anglès) que després s’afegeixen a les llistes biogeogràfiques de la UE. En un termini de sis anys des de l’elaboració d’aquests llistats, els estats membres han d’establir objectius i mesures per mantenir o recuperar un estatus favorable de conservació de les espècies i els hàbitats protegits. Per a això s’han de designar com a àrees especials de conservació (SACs) els espais SCIs. En el cas d’Espanya, la Comissió urgeix aquest país a completar la designació com a Àrees Especials de Conservació tots els espais d’importància comunitària de les regions alpines, atlàntiques i mediterrànies i a adoptar objectius específics de conservació per a cadascun d’aquests espais. El límit per completar aquest tràmit per a un total de 1.278 espais a les diferents regions fa temps que va expirar. Per aquest motiu la Comissió va enviar una carta d’emplaçament a Espanya l’any 2015. Fins ara, però, Espanya no ha fet la designació com a àrea especial de conservació de 345 espais, més d’un quart dels 1.278 totals. A més, la Comissió considera que en 12 comunitats autònomes i també a nivell estatal hi ha hagut una pràctica general i persistent que consisteix en no detallar ni quantificar de manera suficient els objectius i les mesures de conservació necessàries. Espanya té ara dos mesos per esmenar la situació i, en cas contrari, la Comissió podria decidir enviar una carta d’emplaçament, que és el pas següent en el procediment d’infracció. 

 

La Comissió reclama a França, Espanya i Suècia que actuïn per reduir les captures de pesca accidentals

La Comissió demana a França, Espanya i Suècia que implementin les mesures requerides en la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/EEC) i en la política comuna de pesca per evitar captures accidentals de dofins i marsopes per part dels vaixells pesquers. Aquestes espècies estan estrictament protegides per la Directiva Hàbitats, que inclou mesures de mitigació per evitar la seva captura involuntària, en línia amb el Reglament de Mesures Tècniques de la política comuna de pesca (Reglament (UE) 2019/1241). Malgrat que hi ha proves ben documentades de la captura d’aquestes espècies amb xarxes de pesca, el problema persisteix. Els tres estats membres no han pres accions suficients per fer el seguiment d’aquestes captures accidentals a les seves aigües i per part de la seva flota; i no han aplicat plenament les possibilitats previstes per la política comuna de pesca amb l’objectiu de complir amb les seves obligacions en la protecció d’aquestes espècies tal i com marca la Directiva Hàbitats. A més, tampoc no s’han fet els passos necessaris per evitar alteracions importants de les espècies marines a les zones especials de conservació designades per a la seva protecció.  La Comissió ha decidit enviar una carta d’emplaçament a aquests tres països, que ara tenen tres mesos per adoptar mesures que permetin redreçar aquest problema. En cas contrari, la Comissió podria avançar en el procediment d’infracció i enviar un avís motivat.

 

La Comissió demana a Espanya que protegeixi les seves aigües de la contaminació per nitrats

La Comissió ha avisat Espanya que ha de complir la directiva sobre nitrats (Directiva 91/676/EEC). Aquesta norma té l’objectiu de protegir les aigües de superfície i els aqüífers contra la contaminació provinent de l’activitat agrícola i obliga les autoritats a prendre mesures per evitar aquesta contaminació. La Comissió ja va enviar una carta d’emplaçament a Espanya el novembre de 2018. Malgrat que s’han fet alguns avenços, Espanya encara ha d’assegurar l’estabilitat de la xarxa de monitorització de nitrats, revisar i ampliar la designació de zones vulnerables per contaminació de nitrats  (NVZs) a diverses regions, incloure tots els elements obligatoris previstos als programes d’acció sobre els nitrats i prendre mesures addicionals per aconseguir els objectius de la directiva. A més, Espanya també ha de prendre mesures addicionals pel que fa a l’acumulació de nutrients a l’aigua (eutroficació), tenint en compte que les mesures establertes fins ara no han aconseguit els objectius marcats per la directiva. Per això, la Comissió ha decidit enviar un avís motivat a Espanya (segona etapa del procediment d’infracció) i donar tres mesos a aquest país per prendre les mesures necessàries per resoldre el problema. En cas contrari, es podria decidir portar el cas al Tribunal de Justícia de la UE.

Més informació:

Resum de les decisions més destacades per al conjunt de països de la UE

Detalls

Data de publicació
18 juny 2021