Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa11 octubre 2023Representation in Spain – Barcelona6 min read

La Comissió presenta eines per gestionar el canvi demogràfic a la UE

Avui la Comissió ha adoptat una Comunicació en què presenta un conjunt d’eines de polítiques públiques que els estats membres poden fer servir per gestionar el canvi demogràfic i les repercussions d’aquest en la societat i l’economia de la UE, en particular en la seva competitivitat a nivell mundial. La Comunicació explica el ventall ampli d’eines (entre les quals hi ha instruments normatius, marcs estratègics i finançament) que estan a disposició dels estats per a aquesta finalitat. Aquestes eines es poden combinar amb les polítiques nacionals i regionals a fi d’empoderar i ajudar tothom a gaudir dels beneficis del canvi demogràfic i alhora fer front als reptes que planteja sense dificultats.

Acció decidida i concertada de la UE per gestionar el canvi demogràfic

El catàleg de mesures demogràfiques parteix d’experiències d’arreu de la UE i estableix un plantejament integral del canvi demogràfic estructurat al voltant de quatre pilars:       

  1. ajudar les famílies amb criatures mitjançant la millora de la conciliació entre les aspiracions familiars i el treball remunerat, en particular garantint l’accés a escoles bressol de qualitat i un bon equilibri entre la vida professional i la vida privada;
  2. ajudar i empoderar les generacions joves perquè prosperin i desenvolupin les seves habilitats, i facilitar-los l’accés al mercat de treball i a habitatge assequible;
  3. empoderar les generacions més grans i preservar el seu benestar mitjançant reformes combinades amb polítiques laborals i condicions de treball adequades;
  4. quan escaigui, abordar l’escassetat de mà d’obra amb migració legal gestionada de manera plenament complementària amb l’aprofitament del talent de dins de la UE.

El catàleg de mesures reconeix la necessitat d’incorporar la dimensió territorial de l’evolució demogràfica, concretament en regions que pateixen el fenomen de la despoblació i una important mobilitat sortint de treballadors joves («fuga de cervells»).

Aplicar el catàleg de mesures demogràfiques

El catàleg de mesures demogràfiques ens pot ajudar a iniciar, ajustar i coordinar més bé les polítiques a nivell nacional i de la Unió. La Comissió insta els estats membres a formular i executar polítiques integrades de resposta al canvi demogràfic i a incorporar les qüestions demogràfiques en tots els àmbits d’actuació.

Les polítiques dels estats membres han de partir de la realitat de cadascun, atès que els reptes demogràfics són diferents en funció de l’estat membre i la regió. La igualtat de gènere, la no discriminació i la justícia intergeneracional han de ser un element determinant en les decisions en matèria de polítiques públiques. Les tecnologies digitals poden impulsar l’avantatge competitiu d’Europa i ajudar a compensar els efectes del canvi demogràfic. Els responsables de les polítiques públiques han de promoure la participació activa de la ciutadania en aquesta tasca i implicar-hi tots els actors: els agents socials, les organitzacions de la societat civil, i d’altres. 

A més dels instruments normatius i els marcs estratègics, els estats membres poden comptar amb el suport d’una sèrie d’instruments de finançament a nivell de la UE, com ara el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Fons Social Europeu Plus (FSE+).

D’altra banda, amb l’objectiu de reforçar les eines disponibles per abordar els reptes demogràfics, la Comissió:

  • ampliarà la base de dades i proves, en particular amb el desenvolupament ulterior de l’Atles Demogràfic, l’ajuda als estats membres perquè reforcin les seves estadístiques sobre població i habitatge, i el suport a activitats d’anàlisi i recerca pertinents;
  • donarà suport al desenvolupament i/o la millora de les polítiques demogràfiques a tots els nivells, en particular mitjançant l’Instrument de Suport Tècnic i incorporant, quan escaigui, les qüestions demogràfiques en les propostes de polítiques pertinents a nivell de la UE;
  • vetllarà perquè cap regió de la UE no quedi enrere, en particular amb el llançament oficial de la Plataforma d’Aprofitament del Talent, els dies 23 i 24 de novembre de 2023, i mitjançant noves convocatòries del Mecanisme per a l’Impuls del Talent.

El canvi demogràfic està modificant les nostres economies i societats

Segons una enquesta de l’Eurobaròmetre sobre demografia que s’ha publicat avui, 7 de cada 10 europeus pensen que les tendències demogràfiques posen en risc la prosperitat econòmica i la competitivitat de la UE a llarg termini. Els reptes demogràfics més peremptoris són, segons els enquestats, l’envelliment de la població (42 %) i la disminució de la població en edat de treballar i l’escassetat de mà d’obra (40 %).

En els pròxims anys, si no s’actua de manera concertada i decidida en aquestes qüestions, la població de la UE podria continuar minvant i envellint-se, cosa que tindria conseqüències per a l’economia, la societat i la competitivitat a llarg termini de la Unió. Si es mantenen aquestes tendències, podrien agreujar l’escassetat de mà d’obra i augmentar la pressió sobre els pressupostos públics, alhora que tindrien un efecte profund en les inversions i la productivitat.

Alguns estats membres i regions en pateixen més els efectes actualment: el canvi demogràfic també afecta la cohesió social, territorial i intergeneracional de les nostres societats democràtiques, i això pot agreujar les disparitats socioeconòmiques actuals en detriment de tothom.

Rerefons

Europa està experimentant una gran transformació demogràfica. El canvi demogràfic té un efecte profund sobre la vida quotidiana i necessita solucions holístiques i integrades.

Les conclusions del Consell Europeu de juny del 2023 instaven la Comissió a presentar un catàleg de mesures per ajudar els estats membres en l’abordatge dels reptes demogràfics i dels seus efectes en la competitivitat d’Europa.

La Comissió ja dona suport als estats membres en la tasca de gestió del canvi demogràfic mitjançant tot un ventall d’instruments jurídics, estratègics i financers. La Comunicació d’avui determina les reformes i les inversions clau necessàries i proposa l’ús combinat de tots els instruments possibles a fi de mantenir la competitivitat de la UE.

Més informació

Comunicació «Canvi demogràfic a Europa: un catàleg de mesures»

Fitxa informativa

Eurobaròmetre Flash sobre demografia

Els efectes del canvi demogràfic a Europa

Dubravka Šuica, vicepresidenta responsable de Democràcia i Demografia

El canvi demogràfic té un efecte profund sobre les nostres societats i economies, des del descens de les taxes de natalitat a tot el continent fins a la transició d’una societat envellida a una societat de la longevitat. El canvi demogràfic ja és una realitat tangible i això genera l’urgència d’actuar, també a escala europea, perquè no suposi un impediment per al creixement econòmic i la competitivitat de la UE. El catàleg de mesures que presentem avui pretén empoderar totes les generacions. Té l’objectiu d’activar la combinació adequada de competències i talent que el mercat de treball necessita, i la nostra proposta és de fer-ho en sinergia amb els estats membres, combinant les nostres eines a nivell de la UE amb les mesures nacionals per tal que Europa estigui preparada per a la longevitat.

 

IP/23/4807

Detalls

Data de publicació
11 octubre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona