Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa15 novembre 2023Representation in Spain – Barcelona10 min read

La Comissió proposa noves mesures en matèria de capacitats i talent per ajudar a fer front a la manca de mà d’obra

Brussel·les, 17 de novembre de 2023

 

La Comissió presenta avui un conjunt de noves iniciatives, en un paquet de mobilitat en matèria de capacitats i talent, per fer que la UE sigui més atractiva pel talent extern i facilitar la mobilitat dins la Unió. Entre les mesures que es presenten avui, s’inclou un viver de talent per connectar els ocupadors de la UE amb els sol·licitants de feina de països tercers, així com mesures per promoure el reconeixement de titulacions i la mobilitat dels estudiants. Són mesures clau resultants de l’Any Europeu de les Competències.

 

L’escassetat de capacitats és persistent arreu de la UE i afecta diversos sectors i a persones amb diferents nivells de capacitats. L’esforç la UE per pal·liar la manca de mà d’obra comença a casa: treballa contínuament per millorar i reciclar les capacitats dels treballadors de la UE i aprofitar-ne el potencial en benefici del mercat únic. No obstant això, per trobar una solució a les mancances a què han de fer front els estats membres, la UE també haurà d’atreure capacitats i talent d'arreu del món. A fi que aquest plantejament sigui efectiu, la UE ha de poder atreure talent nou i mantenir el talent necessari. Desenvolupar la cooperació en matèria de migració laboral amb socis de països tercers pot ser beneficiós per totes les parts involucrades, i pot retornar coneixements especialitzats i suport financer a l'economia del país d’origen.
 

Les iniciatives següents ajudaran els estats membres en la cursa pel talent.

 

El viver de talent de la UE: fer que la contractació fora de la UE sigui més fàcil
 

La Comissió proposa crear un viver de talent de la UE per facilitar la contractació de persones de països de fora de la UE que busquen feina en els àmbits d’ocupació que pateixen d’una manca de mà d’obra arreu de la UE. Es tracta d’una mesura innovadora i de la primera plataforma de la UE d'aquest tipus, la qual facilita i agilitza la contractació internacional per ajudar els ocupadors a tenir accés a un ventall més ampli de capacitats i talent. La participació dels estats membres al viver de talent de la UE serà voluntària, i seran aquests els encarregats d’ajudar a gestionar la plataforma. El viver de talent també oferirà informació sobre contractació i procediments de migració als estats membres, i inclou salvaguardes fortes per garantir una contractació i unes condicions laborals justes.
 
El viver de talent de la UE també donarà suport al desenvolupament d’associacions en matèria de talents. .Es tracta d'associacions amb països de fora de la UE, fetes a mida, que possibiliten la mobilitat per treballar o formar-se. Les persones que busquen feina i que han desenvolupat les seves capacitats gràcies a una associació en matèria de talent rebran un carnet d’associació, que serà visible pels ocupadors participants i que certificarà les seves qualificacions. Cap esperar que les oportunitats de migració legal, que han de complementar-se amb una cooperació reforçada en matèria de readmissió, desincentivin la migració irregular.
 

 
Un reconeixement més fàcil i ràpid de les titulacions obtingudes a països tercers
 

Facilitar el reconeixement de les titulacions i la validació de les capacitats obtingudes a països de fora de la UE és un factor clau tant pels ocupadors que busquen treballadors capacitats com pels nacionals de tercers països que volen accedir al mercat laboral de la UE i la seva integració a les societats d'acollida.
 

La Comissió recomana un conjunt de mesures que simplifiquen i agilitzen el reconeixement de capacitats i titulacions dels nacionals de països tercers. Aquestes mesures modernitzarien l'actual sistema de reconeixement de la UE i faran que sigui més semblant al sistema establert per als nacionals de la UE que marxen a un altre estat membre. L’objectiu és desenvolupar la capacitat de les autoritats nacionals encarregades del reconeixement, a fi de simplificar i agilitzar els procediments millorant la comparabilitat de les titulacions de països tercers i l’avaluació de les capacitats dels sol·licitants de feina. Això farà que les decisions sobre reconeixements es prenguin ràpidament i amb seguretat per cobrir les places vacants en els àmbits d’ocupació que pateixen una manca de mà d’obra, especialment en professions regulades prioritàries.
 

 
Fer de la mobilitat educativa una oportunitat per a tothom
 

La proposta de Recomanació del Consell «Europa en moviment: oportunitats de mobilitat educativa per a tothom» té com a objectiu fomentar la mobilitat en tots els àmbits de l'educació i la formació. Convida els estats membres a fer que la mobilitat educativa dins de la UE formi part de totes les vies educatives i formatives, des de l’educació escolar i la formació professional —especialment els programes d’aprenentatge professional— fins a l’educació superior, la formació d’adults i els intercanvis per a joves. La Comissió proposa marcar nous objectius ambiciosos per a 2030: augmentar el percentatge d’experiències de mobilitat fins com a mínim el 25 % en el cas dels titulats d’educació superior, almenys el 20 % en el cas dels estudiants amb menys oportunitats i com a mínim el 15 % en el cas de l’alumnat de formació professional. La proposta també promou l’atractiu de la UE com a destinació d’aprenentatge pel talent de països tercers, d'acord amb la dimensió geopolítica de l’Espai europeu d’educació. Parteix de les recomanacions concretes que es van formular al panel de ciutadans europeus dedicat. La proposta inclou el compromís de la Comissió de supervisar els estats membres i ajudar-los a desenvolupar plans d'acció nacionals de cara al compliment dels objectius.
 

 
Propers passos

Ara la proposta de la Comissió sobre el viver de talent de la UE es negociarà en el Parlament Europeu i el Consell. La Comissió donarà suport als estats membres a l’hora d’aplicar la Recomanació sobre el reconeixement de les titulacions dels nacionals de països tercers i els convidarà a notificar les iniciatives, reformes, bones pràctiques i estadístiques nacionals. La Recomanació «Europa en moviment» es presentarà al Consell perquè sigui debatuda i aprovada.
 

 

 

Rerefons

La UE fa front a una manca de mà d’obra persistent en diversos sectors, que afecta a tots els nivells de qualificació. La taxa de desocupació es manté baixa (6 % al setembre de 2023) i la taxa de vacants va augmentar fins al 2,9 % l’any passat (més del doble respecte del nivell de 2012). Els canvis demogràfics agreujaran els reptes relatius al mercat de treball. A la UE, la població en edat laboral es reduirà de 265 milions l’any 2022 fins a 258 milions el 2030. Sense una acció concertada, les tendències actuals poden soscavar la doble transició verda i digital, frenar la competitivitat de la UE i afeblir els serveis públics en àmbits que ja pateixen una manca de treballadors, com ara els de la sanitat i l’atenció a la dependència.
 
L’adequació entre la demanda i l’oferta d’ocupació continua sent una tasca complexa i costosa tant pels nacionals de fora de la UE com pels ocupadors. La manca de comprensió i confiança dels ocupadors en relació amb les capacitats i titulacions obtingudes en països tercers és un obstacle important per la mobilitat en matèria de talent i capacitats. Això no sols afecta l'atractiu de la UE, sinó que provoca una pèrdua de talent, que té com a resultat que els nacionals de països tercers sovint ocupen llocs de treball per sota de les seves titulacions.

 

Tot i que la mobilitat educativa és una experiència perquè la gent obtingui coneixements i capacitats necessàries per al desenvolupament personal, educatiu i professional, i també de cara a la participació ciutadana i la inclusió social, el percentatge d’Europeus que participen en una activitat educativa en un altre país continua sent baix.
 

El paquet sobre mobilitat del talent es fonamenta en el discurs sobre l'estat de la Unió de 2022 de la presidenta Von der Leyen, en què va posar en relleu els reptes associats al reconeixement de les titulacions dels nacionals de tercers països, que sovint desincentiven la migració legal. Continua el treball que s’està duent a terme amb el paquet sobre capacitats i talent, així com amb el nou Pacte en matèria de migració i asil, i contribueix a l'actual Any Europeu de les Competències, ja que se centra en un plantejament estratègic per resoldre la manca de mà d’obra i capacitats.

Més informació:
Fitxa informativa

Preguntes i respostes

Comunicació sobre la mobilitat en matèria de capacitats i talent

Proposta de Reglament sobre la creació d’un viver de talent de la UE

Recomanació sobre el reconeixement de les titulacions dels nacionals de països tercers

Proposta de Recomanació del Consell sobre un marc de mobilitat educativa

 

 

Declaracions
 

«Les capacitats tenen un valor més alt que mai arreu del món i la futura competitivitat de la UE dependrà de la capacitat de la nostra indústria a l’hora de contractar els treballadors que necessiti. El nostre esforç per posar remei a les deficiències del mercat de treball ha de començar a casa, amb mesures contundents per donar suport als nostres treballadors. Però la migració laboral pot ser un mitjà complementari per solucionar les deficiències persistents. El nou viver de talent de la UE canviarà la situació de cap a peus: serà la primera plataforma a escala de la UE que connectarà directament els ocupadors de la UE amb persones que busquen feina d’arreu del món, cobrint tots els nivells de capacitat». Margaritis Schinas, vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu.

«La millora de les rutes legals és una part fonamental del plantejament global de la UE sobre migració que es va establir en el Pacte en matèria de migració i asil. Tot facilitant la contractació internacional, el viver de talent de la UE permetrà que les persones de països de fora de la UE que busquen feina trobin un lloc de treball a la UE i, alhora, ajudarà als ocupadors de la UE a trobar el talent i les capacitats que necessiten. Això complementarà els nostres esforços per fer que la UE sigui més atractiva com a destinació del talent, tal com es va anunciar al paquet sobre capacitats i talent». Ylva Johansson, comissària d’Afers d’Interior.

 «Creiem en un futur en què l’oportunitat d’aprendre a un altre país no sigui un privilegi, sinó una opció normal, disponible per a tothom. Per aquest motiu, la iniciativa “Europa en moviment” obre les portes a la mobilitat educativa als estudiants, el professorat i els aprenents, i estableix nous objectius ambiciosos. És un element fonamental de l’Espai europeu d’educació, on els estudiants i el coneixement es mouen lliurement». Iliana Ivanova, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut.

«Amb la doble transformació verda i digital de les nostres economies, moltes empreses d’Europa tenen dificultats per trobal treballadors qualificats, como ara desenvolupadors de software o enginyers civils. Hem treballat de valent millorant i reciclant les capacitats dels treballadors del mercat únic de la UE. Alhora, hem de continuar atraient capacitats i talent d’arreu del món, cosa que aquesta Recomanació facilita». Thierry Breton, comissari del Mercat Interior.

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
15 novembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona