Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa14 març 2023Representation in Spain – Barcelona9 min read

La Comissió proposa reformar el disseny del mercat elèctric de la UE per impulsar les renovables, protegir més bé els consumidors i millorar la competitivitat industrial

Avui la Comissió ha proposat de reformar el disseny del mercat de l’electricitat de la UE per accelerar el creixement de les renovables i l’abandonament del gas, fer que les factures dels consumidors depenguin menys dels volàtils preus dels combustibles fòssils, protegir més bé els consumidors de futurs augments dels preus i de la potencial manipulació del mercat i fer la indústria de la UE neta i més competitiva.

Fa més de vint anys que la UE compta amb un mercat de l’electricitat eficient i ben integrat que permet que els consumidors aprofitin els beneficis econòmics del mercat únic de l’energia, garanteix la seguretat del subministrament i estimula el procés de descarbonització. La crisi energètica provocada per la invasió russa d’Ucraïna ha exacerbat la necessitat d’adaptar el mercat de l’electricitat per contribuir a la transició verda de manera més eficaç i oferir als consumidors d’energia —tant les llars com les empreses— un accés generalitzat a electricitat assequible provinent de fonts renovables i no fòssils

La reforma proposada preveu revisar diversos actes legislatius de la UE, entre els quals destaquen el Reglament sobre l’electricitat, la Directiva sobre l’electricitat i el Reglament RITME. Introdueix mesures que incentiven contractes a més llarg termini amb producció d’energia no fòssil i que incorporen al sistema més solucions netes flexibles per competir amb el gas, com ara la resposta a la demanda i l’emmagatzematge. Això reduirà la influència dels combustibles fòssils en la factura elèctrica dels consumidors i permetrà que s’hi reflecteixi l’estalvi derivat de l’ús de renovables, que són més barates. A més, la reforma que es proposa impulsarà la competència oberta i equitativa en els mercats majoristes de l’energia a Europa en tant que millorarà la transparència i la integritat del mercat.

Construir un sistema energètic basat en les renovables no només serà fonamental per reduir les factures dels consumidors sinó també per garantir un subministrament d’energia per a la UE sostenible i independent, d’acord amb el Pacte Verd Europeu i el Pla REPowerEU. Aquesta reforma, que forma part del Pla Industrial del Pacte Verd, també permetrà a la indústria europea d’accedir a un subministrament d’electricitat renovable, no fòssil i assequible, que és un factor clau de la descarbonització i la transició verda. Per complir els nostres objectius en matèria d’energia i acció climàtica cal triplicar el desplegament de les renovables d’ara al final d’aquesta dècada.

 

Protegir i empoderar els consumidors 

Els preus elevats i volàtils que es van registrar el 2022, que van ser conseqüència de la guerra energètica de Rússia contra la UE, han castigat enormement els consumidors. Aquesta proposta permetrà que els consumidors i els proveïdors es beneficiïn de la major estabilitat de preus que ofereixen les tecnologies energètiques renovables i no fòssils.

Cal destacar que els consumidors podran triar d’entre un ampli ventall de contractes i disposaran d’informació més clara abans de subscriure un contracte de manera que puguin optar per preus fixos a llarg termini per evitar riscos i volatilitat excessius. Alhora, tindran igualment la possibilitat de triar contractes de preu dinàmic que els permetin aprofitar la variabilitat dels preus i gastar electricitat en les franges en què és més barata (per exemple, per carregar un cotxe elèctric o per posar en marxa una bomba de calor).

A més d’ampliar la capacitat d’elecció dels consumidors, la reforma també pretén fomentar l’estabilitat de preus amb la reducció del risc de fallida del subministrament. La proposta exigeix que els proveïdors gestionin els riscos de preus com a mínim per als volums que corresponen a contractes fixos, a fi d’estar menys exposats als augments de preus i la volatilitat del mercat. També obliga els estats membres a designar proveïdors d’últim recurs de manera que no pugui quedar cap consumidor sense subministrament elèctric.

La protecció dels consumidors vulnerables també s’ha reforçat considerablement. En la reforma que es proposa, els estats membres protegiran els consumidors vulnerables morosos del tall de subministrament. També permet que, en cas de crisi, els estats membres ampliïn els preus regulats en el mercat minorista a les llars i les pimes.

Així mateix, la proposta modifica les normes relatives a la compartició d’energia renovable. Els consumidors podran invertir en parcs eòlics o solars i vendre l’excedent d’energia solar de la teulada als veïns, no només al seu proveïdor. Per exemple, els llogaters podran compartir l’electricitat solar excedentària de la seva teulada amb un veí.

Per tal de millorar la flexibilitat del sistema elèctric, els estats membres hauran d’avaluar les seves necessitats, marcar objectius per incrementar la flexibilitat de les no fòssils i tindran la possibilitat d’introduir nous règim d’ajuts especialment per a la resposta a la demanda i l’emmagatzematge. La reforma també permet als operadors del sistema d’assolir una reducció de la demanda en hores punta. Juntament amb aquesta proposta, avui la Comissió també ha formulat recomanacions als estats membres sobre l’avenç en matèria d’emmagatzematge, tant pel que fa a la innovació i les tecnologies com en la capacitat.

 

Reforçar la predictibilitat i l’estabilitat dels costos de l’energia per impulsar la competitivitat industrial

Al llarg de l’últim any moltes empreses s’han vist greument perjudicades per uns preus de l’energia excessivament volàtils. Per enfortir la competitivitat de la indústria de la UE i reduir-ne l’exposició als preus volàtils, la Comissió proposa de facilitar la introducció de contractes més estables a llarg termini com ara els contractes de compra d’electricitat (PPA, per les seves sigles en anglès), amb els quals les empreses fixen el seu propi subministrament directe d’energia i, per tant, poden aprofitar els preus més estables de la producció d’electricitat de fonts renovables i no fòssils. Per resoldre els obstacles actuals, com ara el risc de crèdit dels compradors, la reforma obliga els estats membres a garantir la disponibilitat en el mercat de garanties per a PPA.

A fi de proporcionar una estabilitat en els ingressos dels productors d’electricitat i per protegir la indústria de la volatilitat dels preus, tota l’ajuda pública per a noves inversions en generació d’electricitat renovable i no fòssil que sigui inframarginal i must-run haurà de donar-se en forma de contractes bidireccionals per diferència (CFD, per les seves sigles en anglès), mentre que els estats membres estan obligats a transferir tot ingrés excedentari als consumidors. A més, la reforma millorarà la liquiditat dels mercats per als contractes a llarg termini que fixen els preus futurs, anomenats «contractes a termini». Això permetrà a més proveïdors i consumidors protegir-se davant dels preus excessivament volàtils al llarg de períodes més llargs. 

També hi haurà noves obligacions de facilitar la integració de les renovables en el sistema i millorar la predictibilitat de la producció. Es tracta, per exemple, d’obligacions de transparència per als operadors del sistema pel que fa a la congestió de la xarxa, així com de terminis de comercialització més ajustats al temps real.

Finalment, per garantir la competitivitat dels mercats i la transparència de la fixació de preus, l’Agència per a la Cooperació dels Reguladors de l’Energia (ACER) i els reguladors nacionals tindran més capacitat per vigilar la integritat i la transparència del mercat de l’energia. En particular, la versió actualitzada del Reglament sobre la integritat i la transparència del mercat majorista de l’energia (RITME) garantirà una qualitat més bona de les dades i reforçarà el paper d’ACER en les investigacions de possibles casos d’abús de mercat de naturalesa transfronterera. Globalment, això augmentarà la protecció dels consumidors i la indústria de la UE davant de qualsevol abús de mercat.

 

Properes etapes

La reforma proposada ha de ser debatuda i aprovada pel Parlament Europeu i pel Consell abans d’entrar en vigor.

 

Rerefons

D’ençà de l’estiu del 2021, els preus de l’energia han registrat increments i una volatilitat sense precedents i han repercutit greument en les llars i l’economia de la UE, especialment després de la invasió russa d’Ucraïna, que va provocar una crisi energètica a Europa. Molts consumidors van veure com se’ls disparava la factura a causa de l’augment del preu del gas, per bé que les fonts d’energia renovables ja satisfan més d’una tercera part de la demanda d’electricitat de la UE.

La UE va reaccionar amb celeritat i va introduir tot un reguitzell de mesures per mitigar l’efecte dels elevats i volàtils preus majoristes de l’energia sobre les llars i les empreses. No obstant, el Consell Europeu ha demanat a la Comissió que elabori una reforma estructural del mercat de l’electricitat amb el doble objectiu de garantir la sobirania energètica d’Europa i atènyer la neutralitat climàtica. La reforma que es proposa, que respon a aquesta petició dels dirigents de la UE, la va anunciar la presidenta Von der Leyen l’any passat en el seu discurs sobre l’estat de la Unió. També forma part del Pla Industrial del Pacte Verd, que pretén millorar la competitivitat de la indústria amb zero emissions netes europea i accelerar la transició vers la neutralitat climàtica.

 

Més informació

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Proposa de Reglament modificatiu per millorar el disseny del mercat de l’electricitat de la Unió

Proposta de Reglament modificatiu per millorar la protecció de la Unió davant de la manipulació del mercat majorista de l’energia

Document de treball dels serveis de la Comissió sobre la reforma del disseny del mercat de l’electricitat

Recomanació i document de treball dels serveis de la Comissió sobre l’emmagatzematge

Disseny del mercat de l’electricitat

 

Frans Timmermans, vicepresident executiu pel Pacte Verd Europeu:

Cada vegada més, l’energia renovable serà el principal recurs dels ciutadans i les indústries europees. Les renovables són el nostre bitllet per assolir la sobirania energètica i superar la nostra dependència dels combustibles fòssils. Cal que actualitzem el disseny del nostre mercat per garantir que aquesta transició es produeixi el més ràpid possible i que els consumidors es puguin beneficiar del cost més baix de les renovables.

 

Kadri Simson, comissària d’Energia:

El disseny actual del mercat de l’electricitat ha generat un mercat eficient i ben integrat durant unes quantes dècades, però l’escassetat mundial de subministrament i la manipulació dels nostres mercats de l’energia per part de Rússia han comportat uns increments enormes de la factura energètica de molts consumidors. Avui proposem mesures que reforçaran l’estabilitat i la predictibilitat dels costos de l’energia arreu de la UE. L’empenta a la inversió en renovables ens ajudarà a atènyer els nostres objectius del Pacte Verd i fer de la UE l’autèntica potència de l’energia neta de les properes dècades.

Detalls

Data de publicació
14 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona