Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa22 novembre 2023Representation in Spain – Barcelona8 min read

La Comissió proposa una vigilància integral per millorar la resiliència dels boscos europeus

La Comissió proposa una Llei de vigilància forestal que omplirà els buits d’informació existents sobre els boscos europeus i crearà una base de coneixements forestal integral per tal que els estats membres, els propietaris forestals i els gestors forestals puguin respondre més bé a les pressions creixents a què estan sotmesos els boscos i augmentar-ne la resiliència.

Els boscos són un aliat indispensable en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, a més de ser fonamentals per a la prosperitat de les zones rurals i la bioeconomia. Malauradament, els boscos europeus estan sotmesos a moltes pressions diferents, com ara el canvi climàtic i l’activitat humana insostenible. 

Una vigilància més àmplia permetrà actuar per fer-los més resistents davant d’amenaces transfrontereres com són les plagues, les sequeres i els incendis forestals, que s’han vist agreujades pel canvi climàtic, farà possibles nous models de negoci com ara l’agricultura del carboni i contribuirà al compliment de la legislació europea acordada. En última instància, ajudarà a augmentar la capacitat dels boscos per dur a terme les seves diverses funcions mediambientals i socioeconòmiques, entre d’altres el seu paper d’embornals de carboni naturals.

Millors dades, més resiliència i noves oportunitats econòmiques

El marc de vigilància permetrà recollir i compartir dades forestals actualitzades i comparables que s’hauran obtingut a través d’una combinació de tecnologia d’observació de la Terra i mesuraments dels sòls. El marc aprofitarà la feina que ja s’ha fet a nivell nacional per oferir millors dades i coneixement per a la presa de decisions i l’aplicació de polítiques, per exemple amb informació més actualitzada sobre pertorbacions naturals i desastres forestals arreu del territori de la Unió.

Actualment, la informació disponible sobre l’estat dels boscos i l’ús dels recursos i serveis forestals està dispersa i incompleta, les dades sobre els boscos de la UE sovint són obsoletes i s’obtenen fent servir definicions divergents, cosa que genera llacunes de coneixement considerables. Un sistema de vigilància integral resoldrà aquestes incoherències.

El marc contribuirà a crear una governança forestal integrada ja que garantirà la cooperació entre els estats membres i els esperonarà a adoptar plans forestals a llarg termini, tenint en compte tots els àmbits de polítiques públiques pertinents i la multifuncionalitat dels boscos. La proposta no afegeix nous requisits administratius directes per a les empreses, els propietaris forestals ni els silvicultors.

El marc reportarà beneficis econòmics, ja que ajudarà els gestors forestals a comercialitzar els seus serveis ecosistèmics, com ara l’absorció de carboni, en virtut del marc de certificació d’absorció de carboni de la UE. Com que comptaran amb dades més fiables i accessibles, els gestors i els propietaris forestals podran desenvolupar noves oportunitats de negoci que proporcionin ingressos suplementaris, a més d’expandir l’agricultura del carboni i contribuir a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. La nova llei també coadjuvarà a crear un nou mercat per als proveïdors de serveis de vigilància digital, entre els quals hi ha un gran nombre de pimes i empreses emergents innovadores.

Finalment, la proposta facilitarà l’aplicació d’altres actes jurídics clau, com ara el Reglament UTCUTS, les directives sobre hàbitats i aus, el Reglament sobre desforestació, així com la certificació d’absorció de carboni o la Llei de restauració de la natura quan les hagin adoptades els col·legisladors. 

Dins de la seva tasca més genèrica en relació amb l’Estratègia Forestal de la UE, avui la Comissió també ha adoptat una proposta d’actualització de la governança forestal de la UE que té com a objectiu crear un grup d’experts dels estats membres renovat, inclusiu i interdisciplinari que sigui competent en tots els assumptes forestals i de silvicultura i reflecteixi tots els objectius mediambientals, socials i econòmics de l’Estratègia Forestal de la UE.

Gestionar les pressions creixents sobre els boscos

La proposta s’inscriu en el context de les pressions creixents sobre els boscos. Avui la Comissió publica un Informe sobre els incendis forestals a Europa, el Pròxim Orient i el Nord d’Àfrica de 2022 que mostra que aquell any es van cremar gairebé 900 000 hectàrees de terreny a la UE, que equivalen aproximadament a la superfície de l’illa de Còrsega. 

Per tercer any consecutiu, incendis forestals de rècord van causar danys mediambientals i econòmics enormes a la UE, a més de la tràgica pèrdua de vides humanes. Tot i que la majoria dels incendis (96 %) són provocats per accions humanes, es veuen agreujats per l’augment de les condicions de perill d’incendi derivat del canvi climàtic. És un senyal d’alerta del que l’escalfament global pot comportar en els propers anys amb l’augment de les temperatures i l’accentuació de les sequeres en molts països europeus. L’informe també mostra que les mesures de prevenció tenen un paper important en la reducció de la freqüència i la gravetat dels incendis forestals, i que els coneixements actualitzats són determinants en aquest sentit.

Passos següents

Ara el Parlament Europeu i el Consell estudiaran la proposta, de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari.

Rerefons

Els boscos proporcionen beneficis mediambientals, climàtics i socioeconòmics de gran valor. Actuen com a hàbitats i centres de biodiversitat, proporcionen alliberament d’oxigen i filtratge de l’aire, regulen els fluxos d’aigua, prevenen l’erosió i són indispensables per a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic. Són una clau de  volta de la transició cap a una Europa climàticament neutra, la bioeconomia circular i una societat sana.  Segons estudis de la Comissió, les cadenes de valor forestals ampliades proporcionen matèries primeres com ara fusta, aliments, plantes medicinals, suro i resina i actualment sustenten 4,5 milions de llocs de treball a la UE.

No obstant, molts boscos de la UE no presenten un bon estat general. Pateixen la pèrdua de biodiversitat i es veuen greument afectats pel canvi climàtic, que agreuja i s’afegeix a altres pressions destructives com plagues, contaminació i malalties. El canvi climàtic també genera condicions com ara llargs períodes de sequera i calor que és probable que facin augmentar l’abast i la intensitat dels incendis forestals a la UE els propers anys. Les conseqüències de tot això perjudiquen cada cop més l’estabilitat i la productivitat dels boscos i, paral·lelament, creix la demanda de productes i serveis forestals

La informació facilitada pels estats membres en virtut del Reglament sobre l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra i la silvicultura (UTCUTS) mostra que en diverses zones clau de la Unió Europea es redueix el paper dels boscos com a embornal de carboni natural. En algunes zones, els boscos han esdevingut una font d’emissions de CO2.

Per mantenir-se en el bon camí, la UE ha de reforçar la resiliència dels ecosistemes naturals, augmentar-ne la capacitat per ajudar a adaptar-nos al canvi climàtic i mantenir la seva capacitat productiva a fi de garantir la seguretat alimentària i material a llarg termini.

Les iniciatives d’avui i els seus objectius compten amb solucions que aporta la natura, que és la nostra millor aliada en la lluita contra el canvi climàtic. Ajudaran la UE a aconseguir la neutralitat climàtica gràcies a l’increment del volum de carboni eliminat pels embornals naturals. Això també contribuirà al compliment dels compromisos internacionals de la UE, tant els derivats de l’Acord de París com del Marc de Biodiversitat de Kunming-Montreal.

Més informació

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Proposta de Llei de vigilància forestal

Informe sobre els incendis forestals a Europa, el Pròxim Orient i el Nord d’Àfrica de 2022

Certificació d’absorció de carboni

Compliment dels compromisos mediambientals del Pacte Verd Europeu

Maroš Šefčovič, vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Relacions Institucionals i Prospectiva

Els boscos i els silvicultors europeus ens proporcionen serveis imprescindibles, des de l’emmagatzematge de carboni i la rica biodiversitat fins a aliments, matèries i espai de lleure. A fi de poder prendre les decisions adequades en el moment apropiat i garantir que els boscos segueixin sent saludables i resilients, les administracions públiques, els propietaris forestals i altres parts interessades necessiten dades actualitzades i de qualitat sobre els boscos. El marc de vigilància forestal de la UE, inspirat en les bones pràctiques dels estats membres, proporcionarà precisament això.

 

Virginijus Sinkevičius, comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca

Els boscos són un dels recursos més valuosos de què disposem i el pulmó verd del nostre planeta. Cal que els valorem i en tinguem bona cura. La Llei de vigilància forestal no només ens donarà una visió clara de l’estat dels boscos europeus sinó que també permetrà als estats membres, els propietaris forestals i els gestors forestals de respondre més bé a les pressions que comporta el canvi climàtic. La resiliència dels nostres boscos és un dels nostres aliats més importants en la lluita contra el canvi climàtic i en la protecció de la biodiversitat

 

Wopke Hoekstra, comissari d’Acció Climàtica

Per lluitar contra el canvi climàtic necessitem una natura amb bona salut. En aquest moment, els boscos de tot Europa ho estan passant malament, entre altres motius per causa de plagues, onades de calor i incendis forestals sense precedents. Tot això són senyals del que l’escalfament global pot comportar amb l’augment de les temperatures i amb sequeres més extremes i més llargues. Els nostres boscos també absorbeixen carboni, i en endavant haurem d’ampliar aquest «embornal de carboni» per complir els objectius climàtics que ara ja són requisits legals. Per prendre mesures eficaces hem de tenir disponibles les millors dades possible i poder-les comparar fàcilment. La nostra proposta crea oportunitats per als que treballen en el sector forestal i contribueix a l’aplicació d’altres normes en matèria del Pacte Verd.

 

IP/23/5909

Detalls

Data de publicació
22 novembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona