Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa1 febrer 20205 min read

La Comissió referma el seu compromís de reforçar els drets fonamentals a la UE

Brussel·les, 2 de desembre de 2020

Avui la Comissió Europea presenta la nova Estratègia per reforçar l’aplicació de la Carta dels drets fonamentals a la UE.

Els drets fonamentals no es poden donar per descomptats. La nova Estratègia confirma un compromís refermat de garantir que la Carta s’apliqui plenament. A partir de l’any vinent, la Comissió presentarà un informe anual que analitzarà l’aplicació de la Carta pels estats membres en un àmbit temàtic concret.  

«Aquest any en fa vint que es va proclamar la Carta, que és la declaració de drets europea. La Carta és l’encarnació dels valors de la nostra Unió i té el mateix valor jurídic que els Tractats. Vull que la gent sàpiga a qui i on recórrer si es vulneren els seus drets», ha declarat avui la vicepresidenta de Valors i Transparència, Věra Jourová.

«Recentment han sorgit nous reptes en matèria de drets fonamentals; la pandèmia del coronavirus i les restriccions que se n’han derivat en són un exemple ben eloqüent. Els canvis que hem vist en la societat demanen un compromís refermat per garantir que la UE i els seus estats membres apliquin plenament la Carta. Ara més que mai, hem de situar la Carta al bell mig de la nostra labor i garantir que la gent pugui fer valer efectivament els seus drets fonamentals», ha declarat avui també el comissari de Justícia, Didier Reynders.

L’Estratègia complementa el Pla d’acció per a la democràcia europea i l’Informe sobre l’estat de dret, que conjuntament evidencien el plantejament integral de la Comissió pel que fa a la promoció i la protecció dels drets fonamentals i els valors de la UE. 

Fer que la Carta sigui una realitat per a tothom

L’Estratègia articula les seves accions al voltant de quatre pilars i d’aquesta manera marca la direcció que ha de prendre l’aplicació de la Carta al llarg dels propers deu anys:

  • Aplicació efectiva per part dels estats membres: la Carta és vinculant per als estats membres quan apliquen el dret de la Unió. La Comissió col·laborarà estretament amb els estats membres i està disposada a ajudar-los mitjançant el diàleg en l’aplicació efectiva del dret de la Unió en ple respecte de la Carta. Instem els estats membres a designar un punt de referència per a la Carta de manera que es faciliti la coordinació i la difusió d’informació. A partir del 2021 la Comissió emetrà informes anuals sobre la Carta que examinaran amb més detall l’aplicació de la Carta als estats membres en àmbits concrets. L’informe del 2021 se centrarà en els drets fonamentals en l’era digital.
  • Empoderar la societat civil: la Comissió seguirà de prop les mesures nacionals que afectin les activitats de la societat civil i prendrà accions contra aquelles que siguin contràries al dret de la Unió. Alguns estats membres encara no disposen d’institucions de drets humans plenament operatives, que suposen un enllaç important entre els poders públics i la societat civil. Animem els estats membres a crear aquesta mena d’institucions i vetllar perquè disposin dels recursos necessaris per treballar de manera totalment independent. La Comissió també fomentarà la formació relacionada amb la Carta per a jutges, altres professionals de la justícia i els defensors dels drets fonamentals.
  • La Carta com a brúixola per a les institucions de la UE: les institucions de la UE han de respectar la Carta en totes les seves actuacions. La Comissió millorarà la seva capacitat interna en matèria d’observança de la Carta, entre d’altres mitjançant la formació en línia, l’actualització de les directrius per al personal i els plans de formació. La Comissió està disposada a donar suport al Parlament Europeu i al Consell per garantir que apliquen la Carta correctament en la seva tasca.
  • Reforçar la conscienciació de la gent: un Eurobaròmetre recent indica que sis de cada deu enquestats volen saber-ne més en relació amb els seus drets i on recórrer si es vulneren els seus drets de la Carta. La Comissió posarà en marxa una campanya informativa sobre la Carta i farà servir el programa Erasmus+ per promoure la conscienciació entre el jovent. La Comissió anima els estats membres que també formulin les seves iniciatives per fomentar la conscienciació.

Properes etapes

Atès el paper clau dels estats membres en l’aplicació d’aquesta estratègia, la Comissió convida el Consell a preparar les conclusions de seguiment corresponents.

El 2025 la Comissió informarà sobre l’aplicació d’aquesta estratègia.

Rerefons

Des de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, l’1 de desembre de 2009, la Carta europea de drets fonamentals ha estat jurídicament vinculant.

Els informes sobre els drets fonamentals de 2019 i de 2020 constaten que els estats membres no disposen de polítiques nacionals que fomentin la conscienciació sobre la Carta i la seva aplicació. Les conclusions de l’Agència dels drets fonamentals de la Unió Europea (FRA) destaquen que les organitzacions de la societat civil i les institucions nacionals de drets humans tenen un paper essencial per fer que la Carta sigui una realitat a la vida de la gent i malgrat tot aquestes organitzacions no coneixen prou la Carta ni la seva aplicabilitat.

La Comissió col·labora amb els poders públics a nivell local, nacional i de la UE per informar millor els ciutadans sobre els seus drets fonamentals i sobre on poden trobar ajuda en cas que se’ls hagin vulnerat els drets. Se’n pot trobar informació pràctica al portal e-Justícia.

Durant la preparació de la nova estratègia, la Comissió ha dut a terme l’enquesta de l’Eurobaròmetre sobre la Carta així com consultes amb les parts interessades mitjançant la conferència sobre la Carta del 2019 i qüestionaris específics analitzats per la FRA.

Més informació

Estratègia per a l’aplicació de la Carta dels drets fonamentals

Anàlisi de les consultes específiques dutes a terme per a la nova estratègia de la Comissió relativa a la Carta

Pàgines del portal Europa sobre l’Estratègia de la UE per a l’aplicació de la Carta

Vídeo: Introducció a la Carta dels drets fonamentals de la UE

Vídeo: Carta dels drets fonamentals de la UE

Detalls

Data de publicació
1 febrer 2020