Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa25 abril 2024Representation in Spain – Barcelona8 min read

Paquet d’infraccions del mes d’abril: principals decisions sobre Espanya

Resums per àmbit d’actuació

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació.

Si voleu més informació sobre el procediment d’infracció de la UE, consulteu el document de Preguntes i respostes. Si voleu saber més detalls sobre els antecedents d’un cas, podeu consultar el registre de decisions sobre procediments d’infracció.

 

2. Mercat interior, indústria, emprenedoria i pimes

(Per a més informació: Johanna Bernsel – Tel.: +32 229 86699; Federica Miccoli – Tel.: +32 229 58300)

Cartes de requeriment

La Comissió insta BULGÀRIA, ESPANYA i ROMANIA a complir la legislació sobre contractació pública

La Comissió Europea ha decidit incoar un procediment d’infracció mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment a Romania (INFR(2023)2114) i d’emetre dictàmens motivats en relació amb Bulgària (INFR(2018)2268) i Espanya (INFR(2021)2171) per incompliment de la legislació sobre contractació pública. Els estats membres havien de transposar les normes sobre contractes públics i contractes de concessió (la Directiva 2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE i la Directiva 2014/25/UE) al seu ordenament jurídic com a tard el 18 d’abril de 2016. En exigir als estats membres que segueixin procediments imparcials i transparents, aquestes directives pretenen obrir els mercats públics a una competència real entre empreses de tota la UE i garantir la millor relació qualitat-preu en les compres públiques. La Comissió s’adreça a aquests països per diverses qüestions relacionades, entre altres coses, amb les restriccions dels drets dels operadors, en el cas de Romania, i l’exclusió dels hospitals privats de les normes de contractació pública de la UE encara que estiguin finançats parcialment amb fons púbics, en el cas de Bulgària. La legislació espanyola no respecta, en particular, l’àmbit d’aplicació de les directives pel que fa a les tipologies de poders adjudicadors, als contractes i a la modificació dels contractes.

Bulgària, Espanya i Romania disposen ara de dos mesos per respondre i resoldre les deficiències que ha assenyalat la Comissió.  En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir d’enviar un dictamen motivat a Romania i de dur Bulgària i Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

La Comissió insta ESPANYA i HONGRIA a respectar les normes relatives als contractes de concessió d’autopistes

La Comissió Europea ha decidit incoar un procediment d’infracció mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment a Hongria (INFR(2024)4006) i una carta de requeriment complementària a Espanya (INFR(2021)4052) per incompliment de les normes relatives als contractes de concessió d’autopistes. Les cartes esmentades busquen garantir el respecte de les normes de la UE en matèria de concessions, que estableixen la igualtat de tractament dels operadors econòmics interessats a participar en els procediments de contractació pública i el respecte de l’obligació de transparència. La Comissió hi tracta diverses qüestions relacionades amb aquesta mena de contractes. Considera que la concessió hongaresa per un període de 35 anys no va ser transparent pel que fa al valor estimat, no transferia prou risc d’explotació i se’n va fer un pròrroga massa llarga sense justificació, cosa que vulnera del dret de la Unió. Espanya va prorrogar dues concessions sense aplicar degudament els procediments de licitació, en violació del dret de la Unió.

Espanya i Hongria disposen ara de dos mesos per respondre als arguments presentats per la Comissió. En cas de no fer-ho, la Comissió pot decidir d’enviar-los un dictamen motivat.

 

4. Justícia

(Per a més informació: Christian Wigand - Tel.: +32 229 62253; Jördis Ferroli - Tel. +32 229 92729; Yuliya Matsyk - Tel.: +32 229-62716)

Cartes de requeriment i carta de requeriment complementària

La Comissió insta BULGÀRIA, ESPANYA i POLÒNIA a transposar correctament les normes de la UE sobre presumpció d’innocència i el dret d’estar present en el judici

La Comissió Europea ha decidit d’incoar un procediment d’infracció mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment a Espanya (INFR(2024)2033) i Polònia (INFR(2024)2034), així com d’enviar una carta de requeriment complementària a Bulgària (INFR(2023)2093), per no haver transposat correctament la Directiva per la qual es reforcen en el procés penal determinats aspectes de la presumpció d’innocència i el dret a estar present en el judici (Directiva 2016/343/UE). Aquesta és una de les sis directives que la UE ha adoptat amb l’objectiu d’establir unes normes mínimes comunes que garanteixin que els drets dels sospitosos i els acusats a un judici just en els procediments penals gaudeixin de la protecció suficient arreu de la UE. La Comissió considera que algunes de les mesures nacionals de transposició notificades per aquests tres estats membres no compleixen els requisits de la Directiva. La Comissió va enviar una primera carta de requeriment a Bulgària el setembre de 2023, però posteriorment ha trobat altres aspectes problemàtics en la transposició búlgara de les disposicions relatives als judicis en rebel·lia i al dret a un nou judici. Pel que fa a Polònia i Espanya, la Comissió va constatar que les mesures notificades per aquests estats membres no transposen correctament les disposicions de la Directiva sobre referències públiques a la culpabilitat ni les relatives a l’ús de mesures de coerció física quan es presentin els sospitosos i els acusats davant dels òrgans jurisdiccionals o públicament. Polònia no ha transposat correctament les condicions d’aplicació de la càrrega de la prova, el dret al silenci i el dret a no declarar contra un mateix, els requisits per als judicis en rebel·lia i la disposició sobre el dret a la tutela judicial efectiva. A més, de conformitat amb la legislació polonesa, els sospitosos d’un delicte no gaudeixen dels drets de la Directiva fins que les autoritats competents no els hagin notificat la seva condició de sospitós o acusat, cosa que suposa una transposició incorrecta de l’àmbit d’aplicació de la directiva. Per tant, la Comissió envia sengles cartes de requeriment a Espanya i Polònia i una  carta de requeriment complementària a Bulgària, i tots tres estats membres disposen ara de dos mesos per donar-hi resposta i resoldre les deficiències que ha assenyalat la Comissió. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir d’emetre un dictamen motivat.

 

5. Energia

(Per a més informació: Tim McPhie – Tel.: +32 229 58602; Giulia Bedini – Tel.: +32 229 58661)

Dictàmens motivats

La Comissió demana a BÈLGICA, DINAMARCA i ESPANYA que transposin plenament les normes de la UE sobre el mercat interior de l’electricitat

Avui la Comissió Europea ha decidit d’enviar un dictamen motivat a Bèlgica (INFR(2022)2032), Dinamarca (INFR(2022)2102) i Espanya (INFR(2022)2034) per no haver transposat plenament les normes de la UE sobre el mercat interior de l’electricitat establertes a la Directiva (UE) 2019/944 per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE. Aquesta norma defineix normes fonamentals pel que fa a l’organització i el funcionament del sector elèctric de la UE per crear uns mercats de l’electricitat integrats, competitius, centrats en el consumidor, flexibles, equitatius i transparents arreu de la Unió.

El termini per incorporar la Directiva a l’ordenament jurídic nacional va expirar el 31 de desembre de 2020. La Comissió va enviar sengles cartes de requeriment a Bèlgica i Espanya el maig de 2022 i a Dinamarca el setembre de 2022, després de concloure que no havien transposat totes les disposicions de la Directiva a l’ordenament jurídic intern. Un cop estudiades les respostes dels estats membres en qüestió, així com les mesures nacionals de transposició notificades, la Comissió considera que aquests estats membres encara no han transposat plenament la Directiva.

Els tres estats membres disposen ara de dos mesos per prendre les mesures necessàries i notificar-les a la Comissió. En cas que no ho facin, la Comissió podria decidir de remetre els casos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

7. Pressupost

(Per a més informació: Balazs Ujvari Tel.: +32 2 295 45 78; Veronica Favalli – Tel.: +32 2 295 68 59)

Carta de requeriment

La Comissió demana a ESPANYA que compleixi les normes sobre recaptació de recursos propis tradicionals

La Comissió Europea ha decidit d’incoar un procediment d’infracció mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment a Espanya (INFR(2023)2192) per no haver recaptat els recursos propis tradicionals (de conformitat amb el que estableix el Reglament del Consell pel qual s’aplica la Decisió sobre recursos propis) dels productes tèxtils procedents de la Xina despatxats a lliure pràctica a la UE entre novembre de 2011 i desembre de 2012. Les autoritats duaneres espanyoles van acceptar valors a duana extremadament baixos, no van sol·licitar una garantia i no van verificar el valor a duana declarat fins més d’un any després de la importació, cosa que no s’ajusta al procediment acordat conjuntament a nivell de la UE.

La Comissió conclou que les mesures adoptades per Espanya en el context de les importacions procedents de la Xina van ser insuficients per protegir el pressupost europeu.

Per tant, la Comissió envia una carta de requeriment a Espanya, que ara disposa de dos mesos per donar-hi resposta i esmenar les deficiències que ha assenyalat la Comissió. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir d’emetre un dictamen motivat.

Detalls

Data de publicació
25 abril 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona