Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa2 desembre 2021Representation in Spain – Barcelona11 min read

Paquet d’infraccions del mes de desembre: decisions sobre Espanya

Resums per àmbit d’actuació

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació.

Aquí podeu trobar més informació sobre el procediment d’infracció de la UE. Si voleu més detalls sobre totes i cadascuna de les decisions, vegeu el registre de decisions sobre els procediments d’infracció.

 

1. Medi ambient i pesca

(Per a més informació: Vivian Loonela – Tel.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva – Tel.: +32 229 53664)

 

Remissió al Tribunal de Justícia

Aigua: la Comissió decideix dur ESPANYA davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per l’aplicació deficient de la Directiva sobre nitrats

La Comissió ha decidit de dur Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver pres prou mesures en relació amb la contaminació per nitrats. El Pacte verd europeu té per objectiu una UE sense contaminació, que va en benefici de la salut pública, el medi ambient i la neutralitat climàtica. Segons la Directiva sobre nitrats (Directiva 91/676/CEE del Consell), els estats membres han de supervisar les seves aigües i detectar les que presenten o poden presentar contaminació per nitrats provinents de fonts agràries. També tenen l’obligació de designar zones de terreny que drenen en aquestes aigües com a zones vulnerables als nitrats i establir programes d’actuació adequats per prevenir i reduir la contaminació per nitrats. Malgrat alguns avenços, Espanya encara ha d’adoptar més mesures per prevenir l’eutrofització a tot el país, atès que les mesures vigents no han permès d’assolir els objectius de la directiva. A més, ha de revisar les zones vulnerables als nitrats i designar-ne de noves en set regions; incloure tots els elements obligatoris en els programes d’actuació de cinc regions; i prendre mesures suplementàries en les quatre regions en què les mesures vigents han demostrat ser insuficients per atènyer els objectius de la Directiva sobre nitrats. La Comissió considera que fins ara els esforços de les autoritats espanyoles han estat insatisfactoris i insuficients i, per tant, du Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Podeu trobar-ne més informació al comunicat de premsa.

 

2. Mercat interior, indústria, emprenedoria i pimes

(Per a més informació: Sonya Gospodinova – Tel.: +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel.: +32 229 58300; Célia Dejond – Tel.: +32 229 88199)

 

Cartes de requeriment

Contractació pública: la Comissió insta ESPANYA a complir les normes de contractació pública i concessions

La Comissió ha decidit d’incoar un procediment d’infracció contra Espanya en relació amb la conformitat de la seva legislació nacional amb les normes de la UE en matèria de contractació pública i contractes de concessió. Els estats membres havien de transposar les normes (la Directiva 2014/24/UE, la Directiva 2014/25/UE i la Directiva 2014/23/UE) en el seu ordenament jurídic com a tard el 18 d’abril de 2016. Després de la notificació de la transposició per part d’Espanya i del control del compliment efectuat per la Comissió, hi ha dubtes sobre si la legislació espanyola compleix les directives de la UE. La Comissió ha detectat mancances relacionades en particular amb l’àmbit d’aplicació de les directives, les normes aplicables a la modificació dels contractes i el càlcul del valor estimat dels contractes en casos concrets. L’aplicació correcta de les normes en matèria de contractació pública garanteix que s’aconsegueixi la millor relació qualitat-preu en les compres públiques, fa que sigui més fàcil i barat per a les pimes presentar-se a les licitacions públiques i genera més oportunitats de negoci per a les empreses. La carta de requeriment segueix les enviades a d’altres estats membres el gener del 2019, l’octubre del 2019 i el juny del 2021 sobre la mateixa qüestió. Espanya disposa ara de dos mesos per donar resposta als arguments que ha presentat la Comissió. En cas que no ho faci, la Comissió pot decidir d’enviar un dictamen motivat.

 

4. Justícia

(Per a més informació: Christian Wigand - Tel.: +32 229 62253; Katarzyna Kolanko - Tel.:+32 229 63444; Jördis Ferroli – Tel. +32 229 92729)

 

Cartes de requeriment

Lluita contra el frau: la Comissió insta vuit estats membres a transposar les normes de la UE per combatre el frau contra el pressupost de la Unió

La Comissió ha decidit d’incoar procediments d’infracció contra Croàcia, Espanya, Finlàndia, Grècia, Letònia, Luxemburg, Portugal i Romania perquè no han transposat correctament les normes de la UE en matèria de lluita contra el frau que perjudica els interessos financers de la Unió mitjançant el dret penal (Directiva (UE) 2017/1371). Aquestes normes, que formen part de l’estratègia global contra el frau de la Comissió, protegeixen el pressupost de la UE perquè harmonitzen les definicions, les sancions, les normes en matèria de competència jurisdiccional i els terminis de prescripció aplicables a una acció de frau i altres delictes que perjudiquin els interessos financers de la UE. Cal que els estats membres transposin correctament aquestes normes perquè la Fiscalia Europea pugui dur a terme investigacions i enjudiciaments eficaços. El termini per incorporar la directiva als ordenaments jurídics nacionals va expirar el 6 de juliol de 2019. La Comissió va detectar diversos problemes de compliment en l’informe de transposició de la Directiva de 6 de setembre de 2021. Això demostra que calen millores, en especial per garantir la transposició homogènia de les definicions dels delictes i de la responsabilitat de les persones físiques i jurídiques així com de les sancions aplicables. Els vuit estats membres que han estat notificats avui per la Comissió disposen ara de dos mesos per aclarir les mesures que han adoptat a fi de garantir la transposició correcta i completa de la directiva.

 

6. Fiscalitat i Unió duanera

(Per a més informació: Daniel Ferrie – Tel.: +32 229 86500; Francesca Dalboni – Tel.: +32 229 88170)

 

Carta de requeriment

Fiscalitat: la Comissió sol·licita a ESPANYA que modifiqui les normes en matèria de fiscalitat dels guanys patrimonials dels contribuents no residents en operacions a terminis

La Comissió ha decidit d’incoar un procediment d’infracció contra Espanya per sol·licitar que adapti a la lliure circulació de capitals la seva normativa en matèria de fiscalitat dels guanys patrimonials obtinguts en el país per contribuents no residents (article 63 del TFEU). En el cas de guanys patrimonials derivats de la transmissió d’actius en què el pagament s’ajorna més d’un any o s’abona en terminis durant un període de més d’un any, els contribuents residents tenen l’opció de pagar l’impost en el moment en què té lloc l’alteració patrimonial o bé d’ajornar-lo i pagar-lo de manera proporcional al flux dels cobraments. Els contribuents no residents, però, no disposen d’aquesta opció d’ajornament i han de liquidar l’impost quan es genera el guany patrimonial en el moment de la transferència dels actius. Espanya té dos mesos per respondre als arguments exposats per la Comissió, la qual podria optar per enviar un dictamen motivat després de transcorregut aquest termini.

 

7. Mobilitat i transports

(Per a més informació: Stefan de Keersmaecker – Tel.: +32 229 84680, Anna Wartberger - Tel.: +32 229 82054)

 

Dictàmens motivats

Transport ferroviari: la Comissió demana a ÀUSTRIA, ESPANYA, GRÈCIA i LUXEMBURG que transposin i apliquin correctament diverses disposicions relacionades amb l’espai ferroviari europeu únic

Avui la Comissió ha decidit d’enviar dictàmens motivats a Àustria, Espanya, Grècia i Luxemburg instant-los a transposar i aplicar correctament la Directiva 2012/34/UE. Les disposicions es refereixen a l’accés a la infraestructura ferroviària, inclosos els cànons, a les instal·lacions de servei i als organismes reguladors i les seves funcions. La directiva també preveu la celebració d’un acord contractual entre l’autoritat competent i el gestor de les infraestructures. Atès que Àustria, Espanya, Grècia i Luxemburg encara no han complert amb les seves obligacions, la Comissió envia un dictamen motivat a cadascun d’aquests estats membres. També s’han enviat dictàmens motivats a Àustria i Luxemburg en altres casos d’infraccions perquè no han incorporat a l’ordenament jurídic nacional diverses disposicions de la Directiva 2012/34/UE. Els estats membres disposen ara de dos mesos per adoptar les mesures necessàries; altrament, la Comissió pot decidir de remetre els casos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

8. Estabilitat financera, serveis financers i unió dels mercats de capitals

(Per a més informació: Daniel Ferrie – Tel.: +32 229 86500, Aikaterini Apostola - Tel.: +32 229 87624)

 

Dictàmens motivats

La Comissió demana a BULGÀRIA, ESPANYA, LETÒNIA, LITUÀNIA, MALTA i PORTUGAL que actualitzin la Directiva sobre requisits de capital amb referència a les empreses de serveis d’inversió

La Comissió ha decidit avui d’enviar dictàmens motivats a Bulgària, Espanya, Letònia, Lituània, Malta i Portugal per no haver notificat les mesures nacionals de transposició de la cinquena Directiva sobre requisits de capitals (Directiva (UE) 2019/878) amb referència a les empreses de serveis d’inversió. Aquesta directiva forma part del marc normatiu que es va fixar per generar un marc prudencial més segur i més sòlid per a les entitats de crèdit i les societats d’inversió. En els casos en qüestió, l’absència de notificació de les mesures de transposició afecta en particular les societats d’inversió que entren en l’àmbit d’aplicació de la cinquena directiva de requisits de capital. Si bé la fi del termini per transposar les normes aplicables a les entitats de crèdit es va fixar el 28 de desembre de 2020, es va considerar adient fixar la data límit per a la transposició pel que fa a les societats de serveis d’inversió el 26 de juny de 2021 per garantir l’aplicació oportuna del marc jurídic aplicable a totes les societats de serveis d’inversió (Directiva (UE) 2019/2034, la Directiva sobre empreses de serveis d’inversió). Fins ara, els estats membres esmentats no han notificat cap mesura de transposició. La no transposició d’aquestes normes deixa inacabat el marc normatiu aplicable a les grans societats d’inversió, cosa que afecta els mercats, les empreses i els inversors. Si no hi ha una resposta satisfactòria per part d’aquests estats membres en el termini de dos mesos, la Comissió podria portar el cas davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

La Comissió demana a BULGÀRIA, ESPANYA i ITÀLIA que transposin completament la Directiva sobre les empreses de serveis d’inversió en el seu ordenament jurídic nacional

Avui la Comissió ha decidit d’enviar dictàmens motivats a Bulgària, Espanya i Itàlia atès que no han notificat les mesures de transposició de la Directiva sobre empreses de serveis d’inversió (Directiva (UE) 2019/2034). Juntament amb el Reglament sobre empreses de serveis d’inversió, aquesta directiva crea un marc prudencial més adequat concebut per reflectir més bé la naturalesa de les activitats, la mida i la complexitat de les empreses de serveis d’inversió. Donat que les regles més detallades només són aplicables a partir d’una determinada mida i amb el compliment de certs criteris per part de les societats de servei d’inversió, amb el nou marc jurídic els costos de compliment haurien de ser inferiors. Això comportaria, al seu temps, una reducció de les despeses per als inversors minoristes. El termini per a la transposició d’aquestes normes en l’ordenament jurídic nacional va acabar el 26 de juny de 2021. Fins ara, els estats membres esmentats no han notificat cap mesura de transposició. Si no hi ha una resposta satisfactòria per part d’aquests estats membres en el termini de dos mesos, la Comissió podria portar el cas davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

La Comissió insta els PAÏSOS BAIXOS, ITÀLIA, LITUÀNIA, ESTÒNIA, FINLÀNDIA, LETÒNIA, BULGÀRIA, GRÈCIA i ESPANYA a actualitzar les normes nacionals d’exempció de les entitats autoritzades en virtut del Reglament relatiu als proveïdors europeus de serveis de finançament col·lectiu

Avui la Comissió ha decidit d’enviar dictàmens motivats als Països Baixos, Itàlia, Lituània, Estònia, Finlàndia, Letònia, Bulgària, Grècia i Espanya per no haver notificat les mesures nacionals de transposició de la Directiva 2020/1504, per la que es modifica la Directiva relativa als mercats d’instruments financers (Directiva 2014/65/UE). El propòsit d’aquesta directiva és d’eximir les entitats autoritzades segons el nou Reglament relatiu als proveïdors europeus de serveis de finançament col·lectiu dels requisits establerts en la Directiva relativa als mercats d’instruments financers i de garantir que totes les plataformes de finançament col·lectiu que entren en l’àmbit d’aplicació del reglament se sotmetin al mateix conjunt coherent de regles, independentment del lloc de la UE en què operin. Això beneficiarà tant els inversos, mitjançant l’augment de les oportunitats d’inversió i unes mesures de protecció coherents a tota la UE, com les empreses que necessiten finançament inicial, cosa que reportarà més innovació i creixement a la UE. El termini per a la transposició d’aquestes normes en l’ordenament jurídic nacional va acabar el 10 de maig de 2021. Fins ara, els estats membres esmentats no han notificat cap mesura de transposició. Si no hi ha una resposta satisfactòria per part d’aquests estats membres en el termini de dos mesos, la Comissió podria portar el cas davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Detalls

Data de publicació
2 desembre 2021
Autor
Representation in Spain – Barcelona