Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 setembre 2023Representation in Spain – Barcelona

Paquet d’infraccions del mes de setembre: principals decisions sobre Espanya

La Comissió Europea inicia accions legals contra Espanya per incompliment en diverses àrees, incloent medi ambient, navegació interior i mercats financers.    

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació.

Aquí podeu trobar més informació sobre el procediment d’infracció de la UE. Si voleu saber més detalls sobre els antecedents d’un cas, podeu consultar el registre de decisions sobre procediments d’infracció.

 

1. Medi ambient i pesca

(Per a més informació: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156, Daniela Stoycheva – Tel.: +32 229 53664)

 

Cartes de requeriment

La Comissió insta ESPANYA a completar la seva Xarxa Natura 2000

La Comissió Europea ha decidit d’obrir un procediment d’infracció mitjançant una carta de requeriment a Espanya (INFR(2023)2037) per no haver complert les obligacions que emanen de la Directiva sobre hàbitats (Directiva 92/43/CEE). En virtut d’aquesta Directiva, els estats membres han de proposar llocs d’importància comunitària (LIC) de la UE, que s’incorporen a les llistes biogeogràfiques de la Unió. En un termini de sis anys a partir d’aquesta incorporació, els estats membres han de designar el LIC com a zona especial de conservació (ZEC), establir objectius i mesures de conservació o restaurar les espècies i els hàbitats protegits dels llocs, a fi d’assolir un estat de conservació favorable a nivell biogeogràfic nacional. Es tracta de requisits essencials per a la protecció de la diversitat arreu de la UE. Tant el Pacte Verd Europeu com l’Estratègia sobre Biodiversitat per al 2030 indiquen que és imprescindible que la UE aturi la pèrdua de biodiversitat a través de mesures que permetin protegir-la i restaurar-la.

Espanya no ha proposat ni transmès una llista exhaustiva de LIC, atès que el nombre, la mida i la ubicació dels LIC que ha proposat Espanya i les espècies i hàbitats que s’hi protegeixen són insuficients. Per tant, la Comissió envia una carta de requeriment a Espanya, que ara disposa de dos mesos per donar-hi resposta i esmenar les deficiències que ha assenyalat la Comissió. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir d’emetre un dictamen motivat.

 

Dictàmens motivats

Gestió de l’aigua: la Comissió insta BULGÀRIA, XIPRE, IRLANDA, ESPANYA, MALTA, PORTUGAL, ESLOVÀQUIA I ESLOVÈNIA a finalitzar la revisió dels seus plans hidrològics

La Comissió insta vuit estats membres —Bulgària (INFR(2022)2189), Xipre (INFR(2022)2190), Irlanda (INFR(2022)2185), Espanya (INFR(2022)2192), Malta (INFR(2022)2195), Portugal (INFR(2022)2197), Eslovàquia (INFR(2022)2187) i Eslovènia (INFR(2022)2199)— a finalitzar la revisió dels seus plans hidrològics de conca, tal com exigeix la Directiva marc sobre l’aigua (Directiva 2000/60/CE) i/o els plans de gestió del risc d’inundació, de conformitat amb la Directiva sobre inundacions (Directiva 2007/60/CE). Totes dues directives obliguen els estats membres a revisar, actualitzar i notificar aquests plans cada sis anys. Els plans hidrològics de conca contenen un programa de mesures per garantir el bon estat de totes les masses d’aigua. Els plans de gestió del risc d’inundació es determinen a partir de mapes que mostren les conseqüències adverses potencials associades amb situacions hipotètiques d’inundació.

El febrer del 2023 la Comissió va enviar cartes de requeriment en què instava aquests estats membres a complir les seves obligacions i finalitzar la revisió dels seus plans hidrològics. No obstant això, els estats membres afectats continuen incomplint les seves obligacions derivades d’una d’aquestes directives o bé de totes dues. Bulgària, Xipre, Espanya, Malta i Portugal van amb retard pel que fa a la revisió, adopció i notificació dels tercers plans hidrològics de conca i dels segons plans de gestió del risc d’inundació; Irlanda i Eslovènia van amb retard pel que fa a la revisió, adopció i notificació dels tercers plans hidrològics de conca; i Eslovàquia va amb retard pel que fa a la revisió, adopció i notificació dels segons plans de gestió del risc d’inundació.

Cal aplicar plenament la legislació de la UE sobre l’aigua a fi d’assolir els objectius de la Unió en matèria d’economia circular, biodiversitat, contaminació zero i canvi climàtic. Així, doncs, la Comissió envia un dictamen motivat a aquests nou estats membres, que ara disposen de dos mesos per donar-hi resposta i prendre les mesures necessàries. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir de dur-los davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

5. Mobilitat i transports

(Per a més informació: Adalbert Jahnz – Tel.: +32 229 53156, Deborah Almerge Ruckert– Tel.: +32 229 87986)

 

Dictàmens motivats

Navegació interior: la Comissió insta DINAMARCA i ESPANYA a transposar les normes de la UE sobre qualificacions professionals en la navegació interior

Avui la Comissió Europea ha decidit d’enviar sengles dictàmens motivats a Dinamarca (INFR(2022)0207) i Espanya (INFR(2022)2042) per no haver transposat la Directiva (UE) 2017/2397, relativa al reconeixement de les qualificacions professionals en la navegació interior. La Directiva fixa les condicions i els procediments per a la certificació de les qualificacions de les persones que intervenen en l’operació d’embarcacions en les vies navegables interiors de la UE i per al reconeixement d’aquestes qualificacions en altres estats membres. A més, estableix mesures transitòries perquè els certificats d’aptitud, les llibretes de servei i els diaris de navegació expedits abans del final del període de transposició de la Directiva mantinguin la seva validesa. Després de les cartes de requeriment que es van enviar a Dinamarca el 24 de març de 2022 i a Espanya el 15 de juliol de 2022, la Comissió no ha rebut cap notificació per part d’aquests estats membres que indiqui que han transposat plenament la Directiva en el seu ordenament jurídic nacional. Conseqüentment, la Comissió considera que la legislació d’aquests països no s’ajusta plenament a la Directiva.

A més, la Comissió Europea va decidir d’enviar un dictamen motivat a Dinamarca (INFR(2022)0210) per no haver transposat la Directiva (UE) 2021/1233 per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/2397 pel que fa a les mesures transitòries per al reconeixement de les qualificacions professionals per a la navegació interior emeses per països tercers. A fi de garantir una transició fluïda al sistema de reconeixement de documents de països tercers, la Directiva estableix mesures transitòries. Segons les notificacions que ha enviat a la Comissió, Dinamarca encara no ha transposat aquestes mesures transitòries. Després de la carta de requeriment tramesa el 24 de març de 2022, la Comissió no ha rebut cap notificació per part de Dinamarca que indiqui que ha transposat plenament la Directiva en el seu ordenament jurídic nacional. Conseqüentment, la Comissió considera que la legislació de Dinamarca no s’ajusta plenament a la Directiva.

Dinamarca i Espanya disposen de dos mesos per respondre i prendre les mesures necessàries. En cas que no ho facin, la Comissió podria decidir de remetre els casos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

Seguretat en l’aviació civil: la Comissió insta ESPANYA a complir les normes de la UE

Avui la Comissió Europea ha decidit d’enviar un dictamen motivat a Espanya (INFR(2022)2001) per no haver complert les seves obligacions derivades dels articles 34 i 56 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) sobre la lliure circulació de mercaderies i serveis, el Reglament (UE) 2018/1139 sobre normes comunes per a l’aviació civil, i el Reglament (UE) n.º 1178/2011 sobre les organitzacions de formació de pilots. Els requisits que imposa Espanya de matricular totes les aeronaus que tenen la base al país, fins i tot les aeronaus matriculades en altres estats membres, suposen una càrrega administrativa considerable per als propietaris d’aeronaus i són contraris a la llibertat de circulació de mercaderies i serveis que garanteixen els articles 34 i 56 del TFUE. La Comissió va enviar a Espanya una carta de requeriment sobre aquesta qüestió l’abril de 2022. La Comissió no va considerar plenament satisfactòria la resposta d’Espanya a la carta de requeriment i ara ha emès un dictamen motivat. Espanya disposa de dos mesos per respondre-hi i prendre les mesures necessàries. En cas que no ho faci, la Comissió podria decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

6. Estabilitat financera, serveis financers i unió dels mercats de capitals

(Per a més informació: Daniel Ferry – Tel.: +32 229 86500, Aikaterini Apostola - Tel.: +32 229 87624)

 

Cartes de requeriment

Mercats financers: la Comissió insta ESPANYA a completar la transposició de la Directiva relativa als mercats d’instruments financers

La Comissió Europea ha decidit d’incoar un procediment d’infracció mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment a Espanya (INFR(2023)2099) per la transposició incompleta a l’ordenament jurídic nacional de les modificacions de la Directiva relativa als mercats d’instruments financers. Les modificacions substitueixen la definició d’«instrument financer» de l’article 4.1.15 de la Directiva 2014/65/UE. El termini per a la transposició va acabar el 23 de març de 2023, i a hores d’ara Espanya encara no l’ha completada. Així, doncs, la Comissió insta Espanya a transposar i notificar les mesures sol·licitades. En absència d’una resposta satisfactòria per part d’Espanya els propers dos mesos, la Comissió pot decidir de continuar el procediment d’infracció i enviar-li un dictamen motivat.

Detalls

Data de publicació
28 setembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona