Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa22 novembre 2022Representation in Spain – Barcelona7 min read

Política de cohesió de la UE: 37 300 milions d’euros per a Espanya a fi de donar suport a la transició verda i a una economia justa i competitiva

En el període 2021-2027, Espanya rebrà 37 300 milions d’euros en finançament de la política de cohesió per accelerar la transició verda del país, finançar la innovació i la digitalització, augmentar la taxa d’ocupació i millorar els serveis socials a nivell local. L’Acord d’Associació entre Espanya i la Comissió exposa l’estratègia i els detalls sobre aquestes inversions.

L’estratègia se centrarà principalment en les regions menys desenvolupades: el 50 % dels fons es destinaran a inversions a Andalusia, Extremadura, Castella-La Manxa, Ceuta i Melilla. Per la seva banda, les Illes Canàries, com a regió ultraperifèrica de la UE, rebran una assignació suplementària de 673 milions d’euros per fer front a les conseqüències socioeconòmiques de la llunyania respecte del territori continental de la UE.

 

Recerca, digitalització i economia verda

S’invertiran més de 9 000 milions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en la transició verda d’Espanya en pro d’una economia competitiva, eficient en l’ús de recursos i neutra des del punt de vista climàtic. D’aquest import, 1 800 milions d’euros ajudaran el país a atènyer l’objectiu d’estalviar el 39,5 % d’energia primària el 2030, com estableix el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima. Paral·lelament, el FEDER també posarà a disposició d’Espanya 3 300 milions d’euros per ajudar-la a assolir l’objectiu de produir el 74 % de l’energia a partir de fonts renovables com a tard el 2030. De la mateixa manera, el FEDER contribuirà a la prevenció dels desastres naturals i a la resiliència davant dels desastres, com ara les inundacions, els incendis i les sequeres.

D’altra banda, 8 500 milions d’euros del FEDER impulsaran el creixement, la competitivitat i la productivitat de les petites i mitjanes empreses (pimes) mitjançant inversions que fomentin la recerca i la innovació en sectors d’alt valor afegit.

Per últim, 870 milions d’euros del Fons de Transició Justa (FTJ) ajudaran a garantir que la transició verda sigui justa i equitativa. L’FTJ donarà finançament a regions que han tancat o tenen previst de tancar mines de carbó, plantes industrials intensives en carbó i centrals elèctriques de carbó, com és el cas de les províncies de La Corunya, Astúries, Lleó, Palència, Terol, Còrdova, Almeria, Cadis i les Illes Balears (Alcúdia i alguns municipis propers). 

 

Un mercat de treball inclusiu i la lluita contra la pobresa  

S’invertiran 11 300 milions d’euros del Fons Social Europeu (FSE) en cohesió social i ocupació. L’FSE se centrarà especialment en l’ocupació de les dones, el jovent, els treballadors poc qualificats i les persones d’origen immigrant, en consonància amb el Pla d’Acció del Pilar Europeu dels Drets Socials. Per exemple, les iniciatives en matèria d’ocupació fomentaran la contractació d’aturats de llarga durada i de persones de grups vulnerables, com ara les persones amb discapacitat, i la conversió de contractes de pràctiques a indefinits per donar suport a la nova reforma del mercat de treball espanyol.

La inversió en els serveis públics d’ocupació permetrà millorar l’elaboració de perfils i l’assessorament a les persones que busquen feina per oferir-los formació en habilitats adaptades a les transicions verda i digital, en particular per als joves que no estudien ni treballen («ninis»). El finançament per a programes de formació professional dual també fomentarà que les empreses participin més en la formació i obrirà oportunitats laborals més bones per als graduats de formació professional.

Més de 4 000 milions d’euros ajudaran a millorar les condicions de vida de les persones vulnerables a través d’itineraris d’integració amplis i el reforç dels serveis socials. Es destinaran uns 1 000 milions d’euros específicament a la lluita contra la pobresa i a la protecció dels drets dels infants a l’educació i l’accés als serveis socials, en coherència amb la Garantia Infantil Europea. El Fons millorarà el benestar dels menors vulnerables, per exemple amb la integració dels menors amb discapacitat en l’educació ordinària i el reforç del suport pedagògic per prevenir l’abandonament escolar.

El finançament també millorarà la qualitat i l’eficàcia de l’atenció primària. Donarà suport a la construcció, reforma i modernització de centres de salut i hospitals i permetrà que Espanya inverteixi en equipament necessari per a l’atenció especialitzada.

 

Pesca sostenible

El Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) aportarà 1 100 milions d’euros per reforçar la resiliència dels sectors espanyols de la pesca, l’aqüicultura i la transformació.

El programa FEMPA se centrarà en la gestió sostenible dels recursos pesquers, la protecció del medi marí i l’adaptació al canvi climàtic i la protecció del medi ambient. El Fons donarà suport al desenvolupament sostenible i a la diversificació econòmica de les comunitats costaneres dedicades a la pesca i l’aqüicultura, en consonància amb el Pacte Verd Europeu.

Les inversions en els sectors de la pesca i l’aqüicultura també contribuiran a la transició verda d’Espanya ja que fomentaran les petites empreses del sector pesquer a la costa en el context del desenvolupament impulsat des de l’àmbit local.

 

Declaracions dels membres del Col·legi

La comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, ha declarat: «Espanya té accés a un volum de recursos sense precedents a través de la política de cohesió i el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. Per tant, Espanya es troba davant d’una oportunitat extraordinària de reduir les desigualtats territorials amb el desenvolupament d’un nou model econòmic sostenible que permeti fer el país més verd i més competitiu. No pot quedar-ne enrere ningú ni cap territori.»

El comissari d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, ha declarat: «Amb la inversió planificada en polítiques d’ocupació i d’inclusió social per a grups concrets, Espanya demostra un ferm compromís per complir els objectius del pilar europeu dels drets socials i els objectius socials per al 2030. El Fons Social Europeu Plus ajudarà Espanya en la seva labor per reduir l’atur juvenil, fomentar l’aprenentatge permanent i lluitar contra la pobresa infantil.»

El comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkevičius, ha declarat: «Espanya compta amb una part important del sector pesquer europeu. Aquest Acord d’Associació amb Espanya generarà condicions favorables perquè hi convisquin en harmonia les activitats marítimes i costaneres. Contribuirà al desenvolupament d’una economia blava sostenible tant a la península com a la regió ultraperifèrica de les Illes Canàries. L’Acord donarà suport a una transició verda, digital i justa dels sectors de la pesca, l’aqüicultura i la transformació que sigui apta per al futur i resilient. Al seu torn, això reforçarà la protecció del medi marí i de la biodiversitat i ajudarà a descarbonitzar la nostra economia blava.»

 

Rerefons 

En el marc de la política de cohesió, i en cooperació amb la Comissió, cada estat membre elabora un Acord d’Associació, que és un document estratègic per a la programació d’inversions amb els fons de la política de cohesió (FEDER, FSE+ i el Fons de Cohesió), l’FTJ i el FEMPA durant el Marc Financer Plurianual.

Els Acords d’Associació s’articulen al voltant de les prioritats de la UE i exposen les prioritats estratègiques i d’inversió que ha identificat cada estat membre. L’Acord d’Associació amb Espanya aplana el camí per a l’execució de 45 programes (FEDER, FSE+, FTJ i FEMPA), sis dels quals són a nivell nacional. A més, Espanya rebrà 700 milions d’euros en nou programes Interreg de la política de cohesió.

D’altra banda, aquest acord reflecteix el ferm compromís d’Espanya amb l’ús coordinat dels fons de la política de cohesió amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

L’Acord d’Associació amb Espanya és el vint-i-quatrè que s’adopta, després dels de Grècia, Alemanya, Àustria, Txèquia, Lituània, Finlàndia, Dinamarca, França, Suècia, Països Baixos, Polònia, Bulgària, Xipre, Portugal, Estònia, Eslovàquia, Itàlia, Romania, Croàcia, Eslovènia, Malta, Irlanda i Letònia.

 

Més informació

Pressupost a llarg termini de la UE per al període 2021-2027 i NextGenerationEU

Preguntes i respostes sobre el paquet legislatiu de la política de cohesió de la UE per al període 2021-2027

Desglossament de les assignacions de la política de cohesió per estat membre

Acords d’associació del període 2021-2027

Plataforma de dades obertes sobre la política de cohesió

Kohesio

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@VSinkevicius

@EUinmyRegion 

@EU_Social

@EU_MARE

Detalls

Data de publicació
22 novembre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona