Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa19 octubre 2021Brussels10 min read

Programa de treball de la Comissió per al 2022: junts fem Europa més forta

Avui la Comissió ha adoptat el seu programa de treball per al 2022, que defineix els propers passos de la seva agenda transformadora i ambiciosa per una Europa postcovid que sigui més verda, més justa, més digital i més resilient. Aquest programa de treball de la Comissió conté 32 noves iniciatives legislatives en totes les sis grans ambicions de les orientacions polítiques de la presidenta von der Leyen que desenvolupen el que va anunciar en el seu discurs sobre l’Estat de la Unió del 2021. També s’hi reflecteix el que hem après d’una crisi sense precedents provocada per la pandèmia, alhora que para una atenció especial a la generació més jove amb la proposta de l’Any europeu de la joventut 2022.

«Aquest últim any ha demostrat a quina mena de reptes ens podem enfrontar i què podem aconseguir per als ciutadans europeus quan anem junts. Hem de continuar amb el mateix esperit l’any que ve, per exemple per aplicar les nostres polítiques en pro de la neutralitat climàtica a Europa d’ara al 2050, per donar forma al nostre futur digital, per enfortir el nostre model únic d’economia social de mercat i per defensar els nostres valors i els nostres interessos, a casa i arreu. La potència combinada del pressupost a llarg termini de la UE i NextGenerationEU —que sumen 2,018 bilions d’euros— ajudarà a construir una Europa millor i més moderna», ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

«No n’hi ha prou de recuperar-se d’una crisi d’aquesta magnitud, sinó que cal que en sortim més forts i més resilients. És amb aquest ànim que presentem el nostre programa de treball per al 2022. El programa palesa la nostra determinació de recuperar-nos després de la pandèmia alhora que aprofitem les oportunitats que ens ofereix la doble transició verda i digital. Ara espero que arribem ben aviat a un acord amb el Parlament Europeu i el Consell sobre les propostes legislatives essencials perquè tots plegats puguem oferir resultats als ciutadans, les empreses i les parts interessades», ha declarat avui també el vicepresident responsable de Relacions Interinstitucionals i Prospectiva, Maroš Šefčovič.

 

Oferir resultats en les sis grans ambicions

  1. Un pacte verd europeu

La Comissió continuarà fent d’Europa el primer continent climàticament neutre d’ara al 2050. A més del seu paquet pioner «Objectiu 55», presentat el 2021 en el marc de l’innovador Pacte verd europeu, la Comissió proposarà un marc normatiu per a la certificació de les eliminacions de diòxid de carboni. A més: continuarà avançant vers la mobilitat de zero emissions, per exemple, mitjançant la revisió de les normes d’emissions de CO2 per als vehicles pesats; farà el seguiment del pla d’acció de contaminació zero per millorar la qualitat de l’aigua i de l’aire; establirà noves normes sobre l’ús sostenible dels plaguicides; i potenciarà l’economia circular gràcies al foment del dret de reparar els articles en lloc de substituir-los. Així mateix, la Comissió mobilitzarà recursos, a més del Fons social per al clima, ja proposat, duplicant el finançament extern per a la biodiversitat. Els bons verds també tindran un paper cada vegada més rellevant i això expressa el nostre compromís de posar les finances sostenibles al capdavant de l’esforç de recuperació de la UE.

  1. Una Europa preparada per a l’era digital

Ara que la pandèmia ha fet de catalitzador per accelerar la digitalització del món, la Comissió continuarà avançant cap a la dècada digital per fer realitat la transformació digital d’Europa d’ara al 2030. El mercat únic continua essent fonamental per a la innovació europea, per la qual cosa la Comissió ha reavaluat la política de competència i presentarà un Instrument d’emergència del mercat únic per evitar pertorbacions futures. Per donar resposta a la creixent preocupació sobre el subministrament de semiconductors que sustenten les solucions digitals adoptarem una llei europea de microprocessadors a fi de promoure un ecosistema capdavanter i obrir nous mercats per a la tecnologia pionera europea. A més, la Comissió proposarà una llei europea de ciberresiliència amb l’objectiu d’establir normes comunes de ciberseguretat i començar a construir un sistema mundial de comunicacions de la UE segur i basat en l’espai per proporcionar més connectivitat de banda ampla arreu de la UE i comunicacions segures i independents als estats membres. També es prioritzarà l’adopció de mesures que facilitin l’assimilació de competències digitals a les escoles i l’educació superior.

  1. Una economia al servei de la gent

Amb l’acceleració de la recuperació i el retorn de l’activitat econòmica als nivells d’abans de la crisi, ara necessitem reflexionar sobre com fer més resilient la nostra economia social de mercat. La Comissió revisarà l’estat d’aplicació del Pla d’acció del pilar europeu dels drets socials, que servirà de guia per avançar cap a ocupació de qualitat, condicions de treball justes i més conciliació laboral, i presentarà una proposta per millorar la protecció dels treballadors davant dels riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant a la feina. Per donar suport a les polítiques dels estats membres la Comissió reforçarà les xarxes de seguretat en matèria social, que són vitals per esmorteir les pertorbacions econòmiques, mitjançant una iniciativa sobre una renda mínima adequada. Donat que el sector financer és clau per a la recuperació econòmica, també presentarem propostes sobre els pagaments instantanis per fomentar-ne l’ús generalitzat i d’altres per facilitar l’accés al capital per part a les empreses de la UE. Quan s’hagi establert una solució mundial sobre la reforma del marc internacional en matèria de tributació de les societats, la Comissió s’assegurarà que s’apliqui ràpidament i de manera homogènia arreu de la UE.

  1. Una Europa més forta en el món

La Comissió continua reforçant la marca singular de lideratge mundial de la UE. Al llarg del proper any la Comissió elaborarà una nova estratègia de passarel·la mundial per construir associacions de connectivitat arreu del món per impulsar el comerç i les inversions. A finals d’any es presentarà una nova Declaració conjunta UE-OTAN i la Comissió mirarà d’accelerar la feina per arribar a una autèntica Unió europea de defensa. A l’encalç de la transició energètica mundial i de la salut dels oceans, presentarem una nova estratègia sobre la cooperació internacional en matèria d’energia i un pla d’acció sobre la governança internacional dels oceans.

  1. Promoure el nostre estil de vida europeu

Per garantir que el jovent pugui definir el seu futur, la Comissió ha proposat que el 2022 sigui l’Any europeu de la joventut i desplegarà una nova iniciativa, ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve ¾és a dir: aspirar, aprendre, dominar, assolir¾) per ajudar els joves europeus desafavorits que no treballen ni estudien a obtenir experiència professional a l’estranger amb el suport social necessari. L’objectiu final és d’integrar-los en l’ensenyament, la formació professional o l’ocupació de qualitat. La Comissió també presentarà una estratègia de la UE per a les universitats i proposarà fórmules per aprofundir la cooperació transnacional en educació superior i fer-la més sostenible. Parant compte dels ensenyaments obtinguts de la pandèmia, la Comissió presentarà una estratègia assistencial europea per a l’assistència en tots els seus aspectes, des de la cura d’infants fins a les cures de llarga durada. Per tal de continuar construint la Unió europea de la salut, la Comissió garantirà l’accés a medicaments de qualitat assequibles amb la proposta d’un nou marc per un sector farmacèutic de la UE dinàmic; proposarà una revisió de la legislació en matèria de medicaments pediàtrics i per a malalties rares; i promourà el cribratge i el diagnòstic precoç del càncer, que salven vides, mitjançant una recomanació sobre el cribratge del càncer.

  1. Una nova embranzida de la democràcia europea

La Conferència sobre el futur d’Europa està en marxa i juntament amb les iniciatives ciutadanes europees fan que la democràcia europea sigui cada vegada més puixant. La Comissió també prendrà mesures per salvaguardar la llibertat de premsa i el pluralisme, per a la qual cosa presentarà una llei europea de la llibertat de premsa i continuarà vigilant l’estat de dret, que és cabdal per al funcionament eficaç de la UE. A fi d’intensificar la lluita contra la delinqüència transfronterera, mantindrem com a prioritat l’establiment d’un marc normatiu comú per a la transferència eficaç dels procediments penals entre estats membres. També continuarem la nostra feina en el disseny del nou organisme interinstitucional d’ètica de la UE, treballant estretament amb les altres institucions. Per tal de garantir la igualtat per a tothom proposarem mesures destinades a millorar el reconeixement de la filiació entre els estats membres. També presentarem una iniciativa en matèria de fuga de cervells i per mitigar els reptes associats al declivi demogràfic que identifiqui possibles solucions.

A l’annex 1 del programa de treball de la Comissió per al 2022 hi trobareu una llista completa de les 32 noves iniciatives que s’emmarquen en les sis grans ambicions.

 

Principi «n’entra un, en surt un»

En aquest programa de treball, la Comissió aplicarà plenament el principi «n’entra un, en surt un» per tal de reduir la càrrega associada a les polítiques de la UE. Això garantirà que quan introduïm noves càrregues inevitables també reduirem, de manera sistemàtica i proactiva, les càrregues associades a la legislació preexistent en el mateix àmbit material. El cost previst del compliment de la legislació europea es quantificarà de manera més transparent i es presentarà sistemàticament en les avaluacions d’impacte, alhora que se’n compensaran els costos administratius. La millora de la legislació també continuarà fomentant la sostenibilitat i la transformació digital mitjançant els principis de «no causar un perjudici significatiu» i «digital per defecte».  

 

Properes etapes

La Comissió encetarà converses amb el Parlament i el Consell per definir una llista de prioritats legislatives comunes en què els colegisladors acordin actuar amb celeritat. La Comissió continuarà donant suport als estats membres i col·laborant-hi per vetllar per l’aplicació de les normes de la UE, tant les noves com les ja vigents, i no dubtarà a l’hora de fer respectar el dret de la UE mitjançant el procediment d’infracció quan calgui.

 

Rerefons

Cada any la Comissió adopta un programa de treball que estableix la llista d’accions que durà a terme al llarg del següent any. El programa de treball informa la ciutadania i els colegisladors del nostre compromís de presentar noves iniciatives, retirar les propostes pendents i revisar la legislació europea vigent. No s’hi inclou la feina continuada de la Comissió en qualitat de guardiana dels Tractats, per a l’aplicació de la legislació vigent ni les iniciatives que adopta habitualment. El programa de treball de la Comissió per al 2022 és el resultat de l’estreta col·laboració amb el Parlament Europeu, els estats membres i els organismes consultius de la UE.

 

Més informació

Programa de treball de la Comissió per al 2022: junts fem Europa més forta

Lloc web del programa de treball de la Comissió per al 2022

Programa de treball de la Comissió

Fitxa informativa sobre el programa de treball de la Comissió per al 2022

Pla de recuperació per a Europa

NextGenerationEU

Un pacte verd europeu

Configurar el futur digital d’Europa

Les prioritats de la Comissió Europea

Detalls

Data de publicació
19 octubre 2021
Lloc
Brussels