Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa18 octubre 2022Representation in Spain – Barcelona

Programa de treball de la Comissió Europea per al 2023: donar resposta als reptes més peremptoris i continuar treballant per als objectius a llarg termini

La Comissió ha aprovat avui el seu programa de treball per al 2023. S’hi exposa un programa ambiciós per respondre al conjunt de crisis que afecten actualment la vida quotidiana dels europeus, alhora que s’intensifiquen les transformacions verda i digital que s’estan duent a terme, per tal que la Unió Europea sigui més resilient.

 

Amb aquest esperit, la Comissió treballa per ajudar les persones i les empreses, ja sigui rebaixant el preu de l’energia, garantint els subministraments crítics per a la nostra competitivitat industrial i la seguretat alimentària o reforçant la nostra economia social de mercat.

 

Aquest programa de treball de la Comissió conté 43 noves iniciatives en totes sis grans ambicions de les orientacions polítiques de la presidenta von der Leyen que desenvolupen el que va anunciar en el seu discurs sobre l’Estat de la Unió del 2022 i en la seva carta d’intencions.

 

Moltes de les iniciatives clau d’aquest programa de treball també donen continuïtat als resultats de la Conferència sobre el Futur d’Europa. A més, la nova generació de panels de ciutadans s’integrarà al procés de formulació de polítiques públiques de la Comissió en determinats àmbits clau. Els primers panels de ciutadans tractaran les qüestions del malbaratament alimentari, la mobilitat educativa i els mons virtuals.

 

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, ha declarat: «En l’últim any ens hem enfrontat a una concomitància de crisis provocades per la salvatge invasió russa d’Ucraïna. El 2023 posarem en pràctica un programa ambiciós en benefici dels ciutadans que abordi la qüestió dels preus de l’energia a fi de reduir la càrrega per a les famílies i les empreses d’arreu d’Europa alhora que acceleri la nostra transició verda. A casa i arreu del planeta, defensarem la democràcia i l’estat de dret.»

 

Maroš Šefčovič, vicepresident responsable de Relacions Interinstitucionals i Prospectiva, ha declarat: «El pròxim programa de treball de la Comissió reflecteix la nostra determinació de donar resposta als reptes més peremptoris, com ara la crisi energètica, alhora que intensifiquem els esforços davant dels reptes generacionals. Això també queda ben palès en el nostre compromís de proposar mesures de la UE que reforcin l’autonomia estratègica d’Europa pel que fa a les matèries primeres fonamentals, ja que sense aquestes la transformació verda i digital senzillament no és possible. Com a president del grup sobre salut, també em complau anunciar que les conclusions de la Conferència sobre el Futur d’Europa es traduiran en moltes iniciatives de la Comissió, i la participació ciutadana continuarà formant part del nostre procés de formulació de polítiques. Ara insto el Parlament Europeu i el Consell a assolir ràpidament un acord sobre les propostes legislatives clau perquè puguem oferir resultats als nostres ciutadans i les nostres empreses en aquests temps difícils.

 

Oferir resultats en les sis grans ambicions

1.      Un pacte verd europeu

En el context de la guerra de Rússia contra Ucraïna, la Comissió proposarà a la primeria de 2023, entre d’altres iniciatives, una reforma profunda del mercat elèctric de la UE, inclosa la desvinculació del preu del gas i l’electricitat. Per contribuir a la ràpida expansió de la nostra economia de l’hidrogen verd, la Comissió proposarà de crear un nou Banc Europeu de l’Hidrogen que invertirà 3 000 milions d’euros en la posada en marxa d’un mercat de l’hidrogen a la UE.

 

El 2023 la Comissió també actuarà per reduir els residus i l’impacte que tenen en el medi ambient, en particular els residus alimentaris i tèxtils, que és un dels temes identificats en la Conferència sobre el Futur d’Europa. Per tal de donar resposta a les preocupacions dels ciutadans, la Comissió proposarà una revisió de la legislació de la UE en matèria de benestar animal.

 

2.      Una Europa preparada per a l’era digital

Per fer front als riscos actuals i futurs de les dependències estratègiques, la Comissió proposarà mesures de la UE per garantir un accés adequat i diversificat a les matèries primeres fonamentals necessàries per a la resiliència digital i econòmica d’Europa.

Ara que en celebrem el trentè aniversari, exposarem els notables beneficis del nostre mercat únic alhora que detectarem i abordarem les deficiències en matèria de compliment. La revisió de les normes sobre morositat ajudarà a reduir les càrregues per a les pimes en un període d’incertesa econòmica. La nostra iniciativa per continuar ampliant i reforçant l’ús d’eines i processos digitals en el dret de societats ajudarà les empreses del mercat comú a simplificar els procediments administratius i judicials.

 

La Comissió també proposarà un espai comú europeu de dades de mobilitat per impulsar la digitalització del sector de la mobilitat, mentre que un marc regulador de la UE per a l’hyperloop ens ajudarà a preparar-nos per a les noves solucions de mobilitat.

 

3.      Una economia al servei de la gent

Tenint en compte els resultats de la Conferència sobre el Futur d’Europa, la Comissió durà a terme una revisió de la seva governança econòmica per assegurar-nos que continua essent adequada. A fi de reforçar encara més el pressupost de la Unió davant dels reptes urgents a què ens enfrontem també efectuarem una revisió intermèdia del pressupost de la UE per al període 2021-2027 i presentarem un segon conjunt de nous recursos propis a partir de la proposta relativa a un conjunt únic de normes fiscals per a les empreses que operin a Europa.

Per garantir que la moneda comuna de la Unió estigui preparada per a l’era digital, presentarem una proposta per establir els principis de l’euro digital abans d’una potencial emissió per part del Banc Central Europeu.

Atesos els reptes socials que han generat la pandèmia de covid-19 i la guerra de Rússia contra Ucraïna, actualitzarem el nostre marc en matèria de períodes de pràctiques de qualitat a fi d’abordar qüestions com ara la remuneració justa i l’accés a la protecció social, amb l’objectiu de millorar la resiliència social d’Europa.

Aquest programa de treball s’ha elaborat en un moment de gran incertesa econòmica. Per tant, estem disposats a tornar-lo a estudiar passat l’hivern, especialment en relació amb les mesures que puguin afectar la competitivitat.

 

4.      Una Europa més forta en el món

La dura realitat de la guerra confirma la necessitat d’intensificar la feina de la UE en el camp de la seguretat i la defensa. Per tal de defensar els nostres interessos, els nostres principis democràtics i la pau i l’estabilitat, presentarem l’estratègia espacial de la UE per a la seguretat i la defensa, així com una nova estratègia de seguretat marítima de la UE. També actualitzarem el nostre repertori de sancions per incloure-hi la corrupció.

Proposarem un nou programa per revitalitzar les nostres relacions amb l’Amèrica Llatina i el Carib. Alhora, continuarem la nostra cooperació amb els països candidats dels Balcans occidentals, així com amb Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia, amb vista a la seva futura adhesió a la Unió.

 

5.      Promoure el nostre estil de vida europeu

Atès que només el 15 % dels joves han fet estudis, formació o programes per a aprenents en un altre país de la UE, la Comissió proposarà d’actualitzar el marc actual de mobilitat educativa de la UE perquè faciliti que els estudiants passin d’un sistema educatiu a un altre. Com que el 2023 serà l’Any Europeu de les Capacitats, volem atreure professionals qualificats a sectors en què Europa té escassetat de mà d’obra, mitjançant propostes per al reconeixement de les titulacions dels nacionals de països tercers. Una iniciativa concreta promourà una de les capacitats més importants des del punt de vista estratègic amb la creació de l’Acadèmia de Formació en Ciberseguretat.

A fi de garantir un espai Schengen resilient i segur en el qual viatjar sense fronteres, proposarem normes sobre la digitalització dels documents de viatge de la UE i per facilitar els viatges.

Per tal de continuar construint la Unió Europea de la Salut, la Comissió proposarà un plantejament integral de la salut mental, que és una de les principals iniciatives de la Conferència sobre el Futur d’Europa, així com una recomanació revisada sobre els entorns sense fum i una nova recomanació sobre els càncers evitables amb la vacunació.

 

6.      Una nova embranzida de la democràcia europea

La democràcia és el pal de paller de la nostra Unió. El 2023, la Comissió presentarà un paquet de mesures en defensa de la democràcia que contindrà una iniciativa sobre la protecció de l’espai democràtic de la UE davant d’interessos aliens.

Continuarem construint una Unió de la igualtat amb la proposta d’una targeta europea de discapacitat que garantirà el reconeixement mutu de la condició de discapacitat en tots els estats membres. També continuarem la nostra tasca per omplir els buits que presenta la protecció jurídica contra la discriminació per motius d’origen racial o ètnic.

D’acord amb els nostres principis sobre legislar millor, la Comissió continuarà detectant els àmbits potencials per simplificar i reduir la càrrega administrativa així com per contribuir a la sostenibilitat. Com a complement a la feina sistemàtica de detecció i eliminació de la burocràcia excessiva, un grup d’alt nivell de parts interessades contribuirà a la racionalització d’aspectes concrets del cabal comunitari que afecten els ciutadans i les empreses.


Passos següents

La Comissió encetarà converses amb el Parlament i el Consell per definir una llista de prioritats legislatives comunes en què els colegisladors acordin actuar amb celeritat. La Comissió continuarà donant suport als estats membres i col·laborant-hi per vetllar per l’aplicació de les polítiques i les normes de la UE, tant les noves com les ja vigents, i no dubtarà a l’hora de fer respectar el dret de la UE mitjançant el procediment d’infracció quan calgui.


Rerefons

Cada any la Comissió adopta un programa de treball que estableix la llista d’accions que durà a terme al llarg del següent any. El programa de treball informa la ciutadania i els colegisladors del nostre compromís de presentar noves iniciatives, retirar les propostes pendents i revisar la legislació europea vigent. No s’hi inclou la feina continuada de la Comissió en qualitat de guardiana dels Tractats i per a l’aplicació de la legislació vigent ni les iniciatives ordinàries que adopta cada any. El programa de treball de la Comissió per al 2023 és el resultat de l’estreta col·laboració amb el Parlament Europeu, els estats membres i els organismes consultius de la UE.


Més informació

Web del programa de treball de la Comissió per al 2023

Fitxa informativa sobre el programa de treball de la Comissió per al 2023: explicació del programa de treball de la Comissió

Fitxa informativa sobre el programa de treball de la Comissió per al 2023, Annex I:  nous objectius estratègics

Programa de treball de la Comissió per al 2023:una Unió ferma i unida

Web del programa de treball de la Comissió

Pla de recuperació per a Europa

NextGenerationEU

Un pacte verd europeu

Configurar el futur digital d’Europa

Les prioritats de la Comissió Europea

Declaracions del vicepresident Šefčovič sobre el programa de treball de la Comissió per al 2023

 

IP/22/6224

 

Detalls

Data de publicació
18 octubre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona