Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa1 juny 2023Representation in Spain – Barcelona

Seguretat marítima: noves propostes per impulsar un transport marítim net i modern

Avui la Comissió ha presentat cinc propostes legislatives per modernitzar les regles de la UE en matèria de seguretat marítima i prevenir la contaminació de l’aigua provinent dels vaixells.

El 75 % del comerç exterior de la UE es transporta per via marítima, per la qual cosa el transport marítim no és només l’artèria d’una economia globalitzada sinó també un salvavides per a les illes i les regions perifèriques i remotes marítimes de la UE. Per bé que actualment la seguretat a les aigües de la UE és molt alta, s’hi registren poques víctimes mortals i no hi ha hagut cap gran vessament de petroli recentment, encara s’hi notifiquen més de 2 000 accidents marítims cada any.

Les propostes dotaran la UE de noves eines per impulsar un transport marítim net i modern. Adaptaran les regles de la UE a les normes internacionals, de manera que garantiran unes condicions de competència equitatives al sector alhora que milloraran l’aplicació i l’observança gràcies a la digitalització i a una cooperació de la UE més intensa. L’Agència Europea de Seguretat Marítima (EMSA) tindrà un paper destacat en la implementació dels nous requisits ja que prestarà ajuda a les administracions dels estats membres per aplicar les noves regles. Una proposta paral·lela planteja canvis en el mandat de l’EMSA i hi incorpora aquestes noves funcions.       

Tres de les cinc propostes se centren en la modernització i la millora de les normes de seguretat marítima. Paren esment especialment en el control per part de l’estat rector del port i les investigacions dels accidents marítims i reforcen el compliment de les normes a fi de reduir incidents i accidents, cosa que en última instància evitarà la pèrdua de vides humanes i la contaminació ambiental. 

Les propostes presentades avui també pretenen prevenir tota mena d’abocaments il·legals en els mars europeus, un element fonamental per reduir l’impacte ambiental de les activitats de transport marítim i preservar l’ecosistema marí. Per assolir-ho cal que es detectin els abocaments il·legals, es persegueixin les infraccions i se’n sancioni els responsables.

La proposta actualitza el mandat de l’EMSA per reflectir més bé el paper creixent que té l’Agència en molts àmbits del transport marítim, com ara la seguretat, la prevenció de la contaminació, la protecció ambiental, l’acció climàtica, la vigilància i la gestió de crisis, i la digitalització, incloses noves funcions en matèria de seguretat i sostenibilitat derivades d’aquest paquet legislatiu.

Detalls

Data de publicació
1 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona