Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa1 març 2023Representation in Spain – Barcelona10 min read

Seguretat viària: la Comissió proposa actualitzar els requisits per als permisos de conduir i millorar l’aplicació de les normes de trànsit als no residents

Avui la Comissió ha presentat sengles propostes per millorar les normes relatives als permisos de conduir —amb la introducció d’un permís de conduir digital vàlid arreu de la UE, entre d’altres novetats— i noves disposicions per facilitar l’aplicació de les normes de trànsit amb relació als conductors no residents. L’any passat van perdre la vida a les carreteres de la UE més de 20 000 persones i la majoria de les víctimes eren vianants, ciclistes i usuaris d’escúters o motocicletes.

Les noves normes milloraran la seguretat viària per a tots els usuaris de la via i ajudaran la UE a assolir la seva «Visió zero» (cap mort a la carretera com a tard el 2050). Ajudaran els conductors a estar més ben preparats per als vehicles de zero emissions i per conduir en vies urbanes, envoltats de més bicicletes i vehicles de dues rodes, i amb molts vianants. També permetran que els conductors novells adquireixin experiència mitjançant un règim de conducció acompanyada: es podrà aprendre a conduir i obtenir el permís a partir dels disset anys. Els qui l’obtinguin amb disset anys podran conduir a partir del seu divuitè aniversari i podran treballar com a conductor professional tan aviat com ho permeti el lloc de treball en concret. Això ajudarà a resoldre l’escassetat actual de conductors.

 

Normes més modernes per al el permís de conduir a fi d’augmentar la seguretat viària i simplificar la vida quotidiana

La proposta sobre els permisos de conduir modifica la legislació vigent de la UE i s’ha elaborat a partir de les bones pràctiques que ja s’apliquen en diversos estats membres.

Un objectiu fonamental de les noves normes serà la millora de la seguretat viària, amb mesures com ara:

·       Un període de prova d’almenys dos anys per als conductors novells després d’haver aprovat l’examen i una norma de tolerància zero per a la conducció sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un aspecte molt important ja que, si bé els conductors joves només representen el 8 % del total de conductors de cotxes, en 2 de cada 5 xocs mortals hi ha un conductor o passatger de menys de trenta anys implicat.

·       La possibilitat que els joves s’examinin i comencin a conduir cotxes i camions acompanyats a partir dels disset anys, a fi que adquireixin experiència.

·       Adaptació de la formació i els exàmens perquè els conductors estiguin més ben preparats per a la presència d’usuaris vulnerables a la via. Això ajudarà a millorar la seguretat per als vianants, els ciclistes i els usuaris d’escúters i motos elèctriques, ara que la UE inicia la transició vers una mobilitat urbana més sostenible.

·       Una avaluació més detallada de l’aptitud mèdica que tingui en compte avenços en els tractaments mèdics per a malalties com ara la diabetis. També s’animarà els conductors a posar al dia els seus coneixements i les seves habilitats de conducció per adaptar-se als avenços tecnològics.

Per tal de simplificar el reconeixement dels permisos de conduir entre estats membres, la Comissió proposa d’introduir un permís de conduir digital, que serà el primer d’aquesta mena al món. Resultarà molt més fàcil substituir, renovar o bescanviar el permís de conduir ja que tots els tràmits es faran en línia. De la mateixa manera, també serà més fàcil per als ciutadans de països de fora de la UE que tenen estàndards de seguretat viària comparables bescanviar el seu permís per un de la UE.

Les noves normes per als exàmens tindran en compte la transició cap als vehicles de zero emissions. Per exemple, avaluaran els coneixements i les habilitats relatius als sistemes avançats d’assistència a la conducció i altres tecnologies automatitzades. També s’ensenyarà als conductors novells la repercussió que té el seu estil de conducció sobre les emissions, per exemple en funció del moment en què es canvia de marxa. Per últim, s’ajustarà la massa màxima autoritzada dels vehicles de categoria B per adequar-la als vehicles que funcionen amb combustibles alternatius, ja que els vehicles de zero emissions que tenen bateria sovint pesen més.

 

Aplicació transfronterera eficaç de les normes de trànsit relacionades amb la seguretat 

Les normes vigents a la UE en matèria d’aplicació transfronterera han ajudat a garantir que es pugui identificar els infractors no residents. No obstant això, el 2019 aproximadament el 40 % de les infraccions comeses per no residents van quedar impunes, ja sigui perquè no se’n va identificar l’infractor o perquè no es va executar el pagament de la sanció corresponent.

La proposta que es presenta avui pretén resoldre aquesta qüestió permetent que les autoritats competents tinguin accés als registres nacionals de permisos de conduir. La Comissió també proposa de reforçar el paper dels punts de contacte nacionals establerts perquè puguin cooperar més bé amb les autoritats implicades en la investigació de les infraccions. Això resoldrà les mancances actuals de la cooperació entre estats membres en la investigació d’infraccions.

D’altra banda, la legislació vigent tipifica algunes de les infraccions més freqüents i més greus, com ara l’excés de velocitat o la conducció sota els efectes de l’alcohol. La Comissió proposa que també s’hi incloguin les següents infraccions:

o   no mantenir prou distància amb el cotxe de davant;

o   els avançaments perillosos;

o   els aparcaments perillosos;

o   traspassar una o més línies contínues;

o   conduir en sentit contrari;

o   no respectar les normes d’ús dels carrils d’emergència;

o   conduir un vehicle amb excés de càrrega.

Aquestes noves incorporacions contribuiran a reduir la impunitat per a aquestes infraccions i ajudaran els estats membres a sancionar els infractors d’altres estats membres. També garantiran la igualtat de tractament dels infractors residents i no residents.

Les noves normes vetllaran perquè es respectin els drets de les persones acusades d’infraccions de trànsit. Els no residents conserven el dret a la tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial, a la presumpció d’innocència i a la defensa. La garantia d’aquests drets millorarà gràcies a les disposicions que unifiquen el contingut i el sistema de lliurament de les notificacions de sanció, permeten que els destinataris de les dites notificacions en puguin verificar l’autenticitat i estableixen com a requisit que es proporcioni informació als presumptes infractors.

Un portal telemàtic específic permetrà que els ciutadans puguin accedir fàcilment a informació sobre les normes de seguretat viària vigents en cada estat membre i, més endavant, els permetrà pagar-hi les multes directament.

Les normes també seran conformes a les normes de la UE sobre protecció de dades personals (l’RGPD i la Directiva sobre protecció de dades en l’àmbit penal).

 

Privació del dret a conduir amb efectes a tota la UE: la fi de la impunitat per a les infraccions greus

Per prevenir la impunitat dels infractors de trànsit es posarà en marxa un nou sistema que permetrà aplicar una privació del dret a conduir efectiva a tota la UE quan un estat membre decideixi suspendre el permís de conduir d’una persona per una infracció comesa en el seu territori.

Exigir responsabilitats als infractors de trànsit en tots els estats membres és essencial per a la seguretat viària. No obstant, amb la normativa vigent, quan una infracció greu comporta la privació del dret a conduir no es pot aplicar arreu de la UE quan la infracció s’ha comès en un estat membre diferent del que ha expedit el permís de conduir de l’infractor.

La proposta que es presenta avui regula les infraccions de trànsit greus com ara l’excés de velocitat, la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, i les infraccions de trànsit que provoquin la mort o lesions greus. 

 

Passos següents 

Ara el Parlament Europeu i el Consell estudiaran totes dues propostes, de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari.

 

Rerefons 

La Comissió, amb el seu Marc de la política de la UE en matèria de seguretat vial per al període 2021-2030 s’ha tornat a comprometre al seu objectiu ambiciós que com a tard el 2050 a les carreteres de la UE hi hagi pràcticament zero morts i zero lesions greus («Visió Zero») i que les morts i les lesions greus es redueixin al 50 % d’ara al 2030. Les propostes que es presenten avui ajudaran a atènyer aquests objectius i ja es van anunciar el 2020 en l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent de la Comissió.

La setmana passada la Comissió va publicar les últimes dades en matèria de seguretat viària, que mostren que les morts es mantenen per sota dels nivells anteriors a la pandèmia, però que la reducció és massa lenta.

La Comissió està aplicant un plantejament de «sistema segur» a la conducció a la UE. Aquest sistema segur necessita una conducció segura, vehicles més segurs, infraestructures més segures, menys velocitat i una atenció després dels accidents més bona.

 

Més informació

Proposta de revisió de la Directiva sobre el permís de conduir

Proposta de Directiva per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/413 per la qual es facilita l’intercanvi transfronterer d’informació sobre infraccions de trànsit en matèria de seguretat viària

Proposta de Directiva sobre l’efecte a tota la UE de determinades privacions del dret a conduir

Preguntes i respostes: propostes sobre els permisos de conduir i l’aplicació transfronterera de les infraccions de trànsit

Fitxa informativa: «S’acosta el nou permís de conduir de la UE: què en podem esperar?»

 

Adina Vălean, comissària de Transports:

El paquet de propostes d’avui pretén simplificar les normes sobre els permisos de conduir alhora que els adapta als avenços tecnològics i mèdics; així com garantir que els conductors novells reben una bona formació i suport; que s’eliminen els obstacles a la mobilitat transfronterera; i que no hi ha impunitat per als qui violen les normes de seguretat viària en un altre país, mitjançant la millora de l’intercanvi d’informació entre països sobre infraccions de trànsit i la privació del dret a conduir per a les infraccions més greus. La conducció segura és fonamental en la nostra labor per reduir a la meitat les morts i les lesions greus com a tard el 2030.

 

Frans Timmermans, vicepresident executiu pel Pacte Verd Europeu:

Hem de fer que les nostres carreteres siguin més segures per a tothom que les fa servir. En la majoria d’accidents mortals a la carretera hi ha un cotxe, però sovint la víctima no n’és un dels ocupants. Les noves normes sobre la formació i els exàmens, doncs, ensenyen als futurs conductors com conviure a la carretera i a les vies urbanes amb un nombre creixent d’altres usuaris que són més vulnerables, com ara els ciclistes. També hi haurà menys impunitat per a les infraccions de trànsit comeses en un altre estat de la UE, alhora que els nous terminis administratius vetllen perquè als conductors no els sorprengui una multa rebuda mesos després dels fets.

Detalls

Data de publicació
1 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona