Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa2 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona7 min read

Taxonomia de la UE: la Comissió presenta un acte delegat complementari en matèria climàtica per accelerar la descarbonització

Avui la Comissió Europea ha presentat un acte delegat complementari en matèria climàtica de la Taxonomia en relació amb la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic que abasta determinades activitats gasístiques i nuclears. El Col·legi de Comissaris ha assolit un acord polític sobre el text, que serà adoptat formalment tan bon punt n’estiguin disponibles les traduccions en totes les llengües oficials de la UE.

Per tal que la UE pugui ser climàticament neutra d’ara al 2050 cal molta inversió privada. La Taxonomia de la UE pretén orientar la inversió privada cap a activitats que són necessàries per atènyer la neutralitat climàtica. La classificació que fa la Taxonomia no determina si una tecnologia concreta formarà part o no de la combinació energètica dels estats membres. La finalitat n’és accelerar la transició fent ús de totes les possibles solucions que ens ajudin a assolir els objectius climàtics. Tenint en compte les recomanacions científiques i el progrés tecnològic actual, la Comissió considera que la inversió privada en activitats gasístiques i nuclears pot tenir un paper en la transició. Les activitats gasístiques i nuclears seleccionades estan en consonància amb els objectius climàtics i ambientals de la UE i ens permetran d’accelerar el canvi des d’activitats més contaminants, com ara la producció de carbó, cap a un futur climàticament neutre basat principalment en fonts d’energia renovables.

En particular, l’acte delegat complementari en matèria climàtica que presentem avui:

- Incorpora més activitats econòmiques del sector energètic a la Taxonomia de la UE. El text estableix unes condicions clares i estrictes, en virtut de l’article 10.2 del Reglament sobre la taxonomia, que cal complir per poder afegir determinades activitats gasístiques i nuclears a les activitats de transició que ja contempla el primer acte delegat en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic, en vigor des de l’1 de gener de 2022. Aquestes condicions estrictes són: tant per a les activitats gasístiques com per a les nuclears, que contribueixin a la transició cap a la neutralitat climàtica; per a les nuclears, que compleixin requisits de seguretat nuclear i ambiental; per a les gasístiques, que contribueixin a la transició del carbó cap a les renovables. A totes aquestes activitats els són aplicables igualment d’altres condicions específiques que estan detallades en l’acte delegat complementari que presentem avui.

- Introdueix obligacions de publicació d’informació a les empreses en relació amb les seves activitats en els sectors del gas i l’energia nuclear. Per tal de garantir la transparència, la Comissió avui ha modificat l’acte delegat en matèria d’obligacions de publicació d’informació de la Taxonomia, de manera que els inversors puguin determinar quines oportunitats d’inversió inclouen activitats gasístiques o nuclears i puguin prendre decisions amb coneixement de causa.

El text de l’acte delegat complementari és el resultat de consultes d’experts en el marc del grup d’experts dels estats membres en matèria de finances sostenibles i de la Plataforma sobre Finances Sostenibles. La Comissió també ha atès els comentaris del Parlament Europeu en la matèria. La Comissió ha estudiat minuciosament les contribucions rebudes d’aquests grups i les ha tingut en consideració en el text que es presenta avui. Per exemple, arran dels comentaris rebuts es van introduir modificacions en els criteris tècnics de selecció i en les obligacions de publicació d’informació i de verificació per fer-los més clars i facilitar-ne l’aplicació.

Declaracions dels membres del Col·legi

El vicepresident executiu per a una Economia al Servei de la Gent, Valdis Dombrovskis, ha declarat: «La neutralitat climàtica és la nostra missió i la nostra obligació. Si volem complir els objectius que ens hem marcat per al 2030 i el 2050 hem d’actuar ara. L’acte delegat que presentem avui pretén acompanyar l’economia de la UE en la transició energètica, una transició justa que farà de pont vers un sistema d’energia verda basat en fonts d’energia renovables. Accelerarà la inversió privada que ens cal, especialment en aquesta dècada. Amb les noves regles que presentem avui també reforcem la transparència i la publicació d’informació, de manera que els inversors puguin prendre decisions amb coneixement de causa i, per tant, s’eviti el blanqueig verd».

La comissària responsable de Serveis Financers, Estabilitat Financera i Unió dels Mercats de Capitals, Mairead McGuinness, ha declarat: «La UE s’ha compromès a atènyer la neutralitat climàtica com a tard el 2050 i cal que fem ús de totes les eines que tenim a disposició per arribar-hi. Intensificar la inversió privada en la transició és clau per assolir els nostres objectius climàtics. Avui fixem unes condicions estrictes per ajudar a mobilitzar el finançament que impulsi aquesta transició i ens allunyi de fonts d’energia que són més perjudicials, com ara el carbó. A més, estem fomentant la transparència del mercat perquè els inversors puguin detectar clarament les activitats gasístiques i nuclears en qualsevol decisió d’inversió.»

Properes etapes

Tan bon punt s’hagi traduït a totes les llengües oficials de la UE, l’acte delegat complementari es trametrà formalment als colegisladors perquè l’examinin.

Pel que fa als altres actes delegats en virtut del Reglament sobre la taxonomia, el Parlament Europeu i el Consell (que han delegat els poders a la Comissió per adoptar actes delegats de conformitat amb el Reglament sobre la taxonomia) tindran quatre mesos per examinar el document i, en cas que ho considerin oportú, fer-hi objeccions. Totes dues institucions poden sol·licitar una pròrroga de dos mesos del període de control. El Consell podrà formular-hi objeccions per majoria qualificada reforçada, que vol dir que s’han d’oposar a l’acte delegat almenys el 72 % dels estats membres (és a dir, almenys 20 estats membres) que representin com a mínim el 65 % de la població de la UE. El Parlament Europeu pot presentar-hi objeccions si la majoria dels seus membres (és a dir, almenys 353 eurodiputats) hi voten en contra en el Ple.

Un cop s’acabi el període de control, i si cap dels dos colegisladors no hi ha formulat objeccions, l’acte delegat complementari entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2023.

Rerefons

El Pacte Verd Europeu és l’estratègia de creixement d’Europa que té per objecte millorar el benestar i la salut de la ciutadania, aconseguir que Europa sigui climàticament neutra d’ara al 2050 i protegir, conservar i millorar el capital natural i la biodiversitat de la UE.

La finalitat de la Taxonomia de la UE és contribuir a millorar el flux de diners cap a activitats sostenibles arreu de la Unió Europea. Permetre als inversors de reorientar les inversions cap a tecnologies i empreses més sostenibles serà clau per aconseguir que Europa sigui climàticament neutra d’ara al 2050. La Taxonomia és una eina científica de transparència per a empreses i inversors. Crea un llenguatge comú que els inversors podran fer servir quan inverteixin en projectes i activitats econòmiques que tinguin una incidència positiva substancial en el clima i el medi ambient. També introdueix obligacions de publicació d’informació per a les empreses i els participants en els mercats financers.

Per bé que la UE té uns objectius climàtics i ambientals comuns, la combinació energètica nacional és una prerrogativa dels estats membres que varia d’un estat membre a l’altre, i alguns encara presenten una gran dependència del carbó, que genera elevades emissions de carboni. La Taxonomia ajuda a mobilitzar els inversors privats cap als objectius climàtics i abasta activitats energètiques que reflecteixen situacions i punts de partida nacionals diversos.

Més informació

Preguntes i respostes sobre l’acte delegat complementari en matèria climàtica de la UE que abasta determinades activitats gasístiques i nuclears

Fitxa informativa

Acte delegat complementari en matèria climàtica de la Taxonomia

Taxonomia de la UE d’activitats sostenibles

Preguntes freqüents: «Què és la Taxonomia de la UE i com funcionarà a la pràctica?»

Preguntes freqüents: «Què és l’acte delegat de l’article 8 de la Taxonomia de la UE i com funcionarà a la pràctica?»

Preguntes freqüents: «Interpretació de determinades disposicions legals de l’acte delegat en matèria de publicació d’informació en virtut de l’article 8 del Reglament sobre la taxonomia de la UE pel que fa a la declaració de les activitats i actius econòmics elegibles»

Web de la DG FISMA sobre finances sostenibles

Detalls

Data de publicació
2 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona