Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa9 febrer 20209 min read

Unió de la seguretat: una agenda antiterrorista i una Europol més forta per millorar la resiliència de la UE

Avui la Comissió presenta una nova Agenda antiterrorista de la UE per intensificar la lluita contra el terrorisme i l’extremisme violent i per millorar la resiliència de la UE davant de les amenaces terroristes. L’Agenda parteix de la feina que s’ha fet al llarg dels últims anys i cerca de donar suport als estats membres a l’hora de preveure l’amenaça terrorista, prevenir-la, protegir-se’n i respondre-hi. L’Europol, l’agència de la UE per a la cooperació policial, millorarà el suport operatiu que presta a les investigacions dels estats membres d’acord amb el mandat revisat que proposem avui.

«Els fonaments de la nostra Unió, que són inclusius i se sustenten en els drets, constitueixen la nostra protecció més eficaç davant de l’amenaça del terrorisme. En construir societats inclusives en les quals tothom pugui trobar el seu lloc reduïm l’atractiu dels discursos extremistes. Alhora, l’estil de vida europeu no és discutible: hem de fer tot el que sigui al nostre abast per aturar aquells qui miren de destruir-lo. Amb l’Agenda antiterrorista que presentem avui centrem l’atenció a invertir en la resiliència de les nostres societats amb mesures que permetin lluitar més bé contra la radicalització i protegir el nostre espai públic d’atacs mitjançant mesures específiques», ha declarat avui el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

«Amb l’Agenda antiterrorista que presentem avui, ampliem l’habilitat dels experts per preveure noves amenaces, ajudem les comunitats locals a prevenir la radicalització, oferim a les ciutats els mitjans per protegir els espais públics oberts a través del bon disseny i vetllem per poder respondre de manera ràpida i més eficaç als atemptats i intents d’atemptat. També proposem de dotar l’Europol amb els mitjans moderns per donar suport als països de la UE en les seves investigacions», ha declarat avui també la comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson.

Mesures de previsió, prevenció, protecció i resposta

L’onada recent d’atemptats en territori europeu ha estat un recordatori ben punyent que el terrorisme continua essent un perill real i present. És una amenaça que evoluciona, de la mateixa manera que ho ha de fer la nostra cooperació per lluitar-hi.

L’Agenda antiterrorista té els objectius següents:

  • Detectar vulnerabilitats i generar capacitat de preveure les amenaces

Per preveure més bé les amenaces i detectar els possibles punts febles, els estats membres han de vetllar perquè el Centre d’intel·ligència i de situació de la UE (INTCEN) pugui disposar d’informació de qualitat que millori el nostre coneixement de la situació. La Comissió, en la seva propera proposta relativa a la resiliència de les infraestructures essencials, posarà en marxa missions d’assessorament per ajudar els estats membres a dur a terme les avaluacions de risc a partir de l’experiència d’un grup d’assessors en matèria de seguretat protectora de la UE. La recerca en seguretat ajudarà a millorar la detecció precoç de noves amenaces alhora que la inversió en noves tecnologies contribuirà a fer que la resposta antiterrorista d’Europa estigui a l’avantguarda.

  • Prevenir els atemptats mitjançant el treball contra la radicalització

Per combatre la propagació de les ideologies extremistes en línia és important que el Parlament Europeu i el Consell adoptin les normes relatives a l’eliminació de continguts terroristes en línia amb urgència. A continuació, la Comissió donarà suport a la seva aplicació. El Fòrum d’Internet de la UE formularà orientacions sobre la moderació dels continguts accessibles públicament pel que fa als materials extremistes en línia.

Promoure la inclusió i proporcionar oportunitats mitjançant l’educació, la cultura, les polítiques de joventut i l’esport poden contribuir a modelar societats més cohesionades i a prevenir la radicalització. El Pla d’acció d’integració i inclusió ajudarà a millorar la resiliència de les comunitats.

L’Agenda també incideix en el reforç de l’acció preventiva a les presons, amb una atenció especial en la rehabilitació i la reintegració dels reclusos radicals, també després de la seva posada en llibertat. Per difondre els coneixements i la perícia en matèria de prevenció de la radicalització, la Comissió proposarà la creació d’un Centre de coneixements de la UE que aplegui responsables polítics, professionals i investigadors.

La Comissió reconeix els reptes singulars que plantegen els combatents terroristes estrangers i les seves famílies i donarà suport a l’intercanvi de coneixements i a la formació per ajudar els estats membres a gestionar el retorn d’aquestes persones.

  • Fomentar la seguretat des del disseny i reduir les vulnerabilitats per protegir les ciutats i la gent

En molts dels atemptats recents que s’han produït a la UE es van triar espais concorreguts o bé molt simbòlics. La UE intensificarà l’esforç per garantir la protecció física de l’espai públic, inclosos els llocs de culte, mitjançant la seguretat des del disseny. La Comissió proposarà d’aplegar les ciutats al voltant d’un Compromís de la UE en matèria de seguretat i resiliència urbanes i proporcionarà finançament per donar-los suport a l’hora de reduir les vulnerabilitats de l’espai públic. La Comissió també proposarà mesures per fer més resilients les infraestructures essencials, com ara els intercanviadors de transport, les centrals de producció d’energia o els hospitals. Per reforçar la seguretat aèria, la Comissió estudiarà les opcions de crear un marc jurídic europeu que permeti desplegar agents de seguretat en els vols.

Cal fer un control amb les bases de dades pertinents de tothom qui entri a la UE, siguin o no ciutadans europeus. La Comissió donarà suport als estats membres per garantir que es duen a terme aquests controls sistemàtics a les fronteres. La Comissió també proposarà un sistema que garanteixi que una persona a qui s’ha denegat la tinença d’una arma de foc per motius de seguretat en un estat membre no pugui presentar una sol·licitud similar en un altre estat membre, i d’aquesta manera es taparà una escletxa que existeix actualment.

  • Intensificar el suport operatiu, l’enjudiciament i els drets de les víctimes per respondre millor als atemptats

La cooperació policial i l’intercanvi d’informació arreu de la UE són clau per respondre de manera eficaç en cas d’atemptat i dur-ne els autors davant la justícia. El 2021 la Comissió proposarà la creació d’un codi de cooperació policial de la UE per millorar la cooperació entre les autoritats policials i judicials de la UE, també pel que fa a la lluita contra el terrorisme.

Una part substancial de les investigacions sobre delinqüència i terrorisme contenen informació encriptada. La Comissió col·laborarà amb els estats membres per detectar possibles solucions jurídiques, operatives i tècniques per donar-hi accés de manera lícita i promoure un plantejament que mantingui l’eficàcia de l’encriptació pel que fa a la protecció de la privadesa i la seguretat de les comunicacions alhora que proporciona una resposta efectiva a la delinqüència i el terrorisme. Per millorar el suport per a les investigacions i els enjudiciaments, la Comissió proposarà de crear una xarxa d’investigadors financers antiterroristes en què participi l’Europol de manera que es contribueixi a fer el seguiment dels diners i identificar les persones involucrades. La Comissió també ajudarà els estats membres a l’hora de fer servir informació del camp de batalla per identificar, detectar i enjudiciar combatents terroristes estrangers retornats.

La Comissió s’esforçarà per millorar la protecció de les víctimes del terrorisme, cosa que inclou facilitar l’accés a les indemnitzacions.  

La labor en matèria de previsió, prevenció, protecció i resposta al terrorisme comptarà amb la participació de països socis tant del veïnatge de la UE com d’altres indrets i amb un compromís refermat amb organitzacions internacionals. La Comissió o l’Alt Representant / Vicepresident, segons escaigui, intensificaran la cooperació amb els socis dels Balcans occidentals en matèria d’armes de foc, negociaran acords internacionals amb països del veïnatge meridional per a l’intercanvi de dades personals amb l’Europol i reforçaran la cooperació estratègica i operativa amb altres regions com ara el Sahel, la Banya d’Àfrica i altres països africans i regions clau de l’Àsia.

La Comissió designarà un Coordinador antiterrorisme que s’encarregarà de coordinar les polítiques i el finançament de la UE en l’àmbit de la lluita contra el terrorisme dins de la Comissió, en cooperació estreta amb els estats membres i el Parlament Europeu.

Reforçar el mandat de l’Europol

Avui la Comissió proposa de reforçar el mandat de l’Europol, l’agència de la UE per a la cooperació policial. Atès que sovint els terroristes abusen dels serveis que ofereixen les empreses privades per captar seguidors, planificar atemptats i difondre propaganda per incitar a nous atemptats, el mandat revisat ajudarà l’Europol a cooperar de manera eficaç amb els actors privats i trametre les proves pertinents als estats membres. Per exemple, l’Europol podrà actuar com a punt focal en cas que no sigui evident quin estat membre té jurisdicció.

El nou mandat també permetrà que l’Europol tracti conjunts de dades grans i complexos, millori la cooperació amb la Fiscalia Europea així com amb països socis de fora de la UE, i ajudi a desenvolupar noves tecnologies que donin resposta a les necessitats policials i judicials. Reforçarà el marc jurídic de protecció de dades de l’Europol i el control parlamentari.

Rerefons

L’Agenda que presentem avui deriva de l’Estratègia per a la Unió de la seguretat per al període 2020-2025, on la Comissió es va comprometre a centrar-se en els àmbits prioritaris en què la UE pot aportar valor per ajudar els estats membres a millorar la seguretat de les persones que viuen a Europa.

L’Agenda antiterrorista parteix de les mesures que ja s’havien adoptat per millorar la resiliència davant de l’amenaça terrorista i per impedir que els terroristes accedeixin als mitjans necessaris per cometre atemptats. Aquí s’hi inclouen les normes de la UE relatives a la lluita contra el terrorisme, el finançament del terrorisme i l’accés a les armes de foc.

Més informació

Detalls

Data de publicació
9 febrer 2020