Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Agricultura 2
La política agrícola de la UE

La Unió Europea destina bona part del seu pressupost a donar suport als agricultors d'arreu de la Unió Europea.

Introducció

Creada el 1962, la política agrícola comuna (PAC) representa una associació entre l'agricultura i la societat, entre Europa i els seus agricultors. Els seus objectius són:


• donar suport als agricultors i millorar la productivitat agrícola, assegurant un subministrament estable d'aliments assequibles;
• garantir als agricultors de la Unió Europea un nivell de vida raonable;
• contribuir a la lluita contra el canvi climàtic ia la gestió sostenible dels recursos naturals;
• conservar els paisatges i zones rurals de tota la UE;
• mantenir viva l'economia rural, impulsant l'ocupació en l'agricultura, les indústries agroalimentàries i sectors associats.


La PAC és una política comuna per a tots els països de la UE. Es gestiona i finança a escala europea mitjançant els recursos de l'pressupost de la UE.

Finançament de la PAC

El nivell de les ajudes als agricultors de la UE dins de l'pressupost general de la UE és el reflex de les nombroses variables que intervenen a l'hora de mantenir l'accés a uns aliments d'alta qualitat, i inclou l'ajuda a la renda dels agricultors, l'actuació contra el canvi climàtic i el manteniment d'unes comunitats rurals dinàmiques.
La PAC es finança a través de dos fons englobats en el pressupost de la UE:


Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que ofereix ajudes directes i finança mesures de mercat (Primer Pilar);
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que finança el desenvolupament rural (Segon Pilar);.


Cada país de la Unió Europea gestiona els pagaments de la PAC i publica les dades dels beneficiaris d'acord amb la normativa de la UE sobre transparència.

Informació relacionada
Finançament de la PAC
Cicle de vida del pressupost anual de la UE
Pressupost de la UE

Beneficis de la PAC

La PAC defineix les condicions que permeten als agricultors complir les seves funcions en la societat.


Producció d'aliments
• A la UE hi ha 10 milions d'explotacions agrícoles i 22 milions de persones que treballen habitualment en el sector i ens ofereixen una impressionant varietat de productes abundants, assequibles, segurs i de qualitat.
• La UE és coneguda arreu del món per les seves tradicions alimentàries i culinàries i és un dels principals productores i exportadors nets mundials de productes agroalimentaris. A causa de les seves excepcionals recursos agrícoles, la UE pot i ha d'exercir un paper clau a l'hora de garantir la seguretat alimentària de tot el planeta.
Desenvolupament de les comunitats rurals
• El nostre camp i les seves inestimables recursos naturals ofereixen molts llocs de treball lligats a l'agricultura. Els agricultors necessiten maquinària, edificis, combustible, fertilitzants i assistència veterinària per als animals; són els denominats sectors "anteriors".
• Altres persones troben feina en activitats "derivades", com la preparació, transformació i condicionament dels aliments, o el seu emmagatzematge, transport i distribució. En conjunt, els sectors de l'agricultura i l'alimentació creen aproximadament 40 milions de llocs de treball a la UE.
• Per funcionar amb eficiència i mantenir productius i a el dia, els sectors derivats necessiten un accés ràpid a la informació més recent sobre qüestions agrícoles, mètodes de cultiu i avaluació de l'mercat. Al llarg de al període 2014-2020, els recursos de la PAC es van dirigir a subministrar tecnologies d'alta velocitat i serveis i infraestructures d'internet millorats a 18 milions de ciutadans de les zones rurals, l'equivalent a l'6,4% de la població rural de la UE.
Agricultura ambientalment sostenible
Els agricultors afronten un doble desafiament: produir aliments a el temps que protegeixen la natura i preserven la biodiversitat. Utilitzar amb prudència els recursos naturals és essencial per a la nostra producció d'aliments i la nostra qualitat de vida, avui, demà i per a les generacions futures.

Futur de la PAC

Per afermar el paper de l'agricultura europea en el futur, la PAC ha anat evolucionant al llarg dels anys en resposta a circumstàncies econòmiques canviants i a les exigències dels ciutadans.


L'1 de juny de 2018, la Comissió Europea va presentar les propostes legislatives sobre el futur de la PAC.


Les propostes resumeixen el camí a seguir per la PAC i defineixen una política més senzilla i eficient, que incorpora les ambicions sostenibles del Pacte verd europeu.

Està previst que la futura reforma de la PAC s'apliqui a partir de l'1 de gener de 2023, a l'espera de l'acord final entre el Parlament Europeu i el Consell de la UE.


Pel que fa al finançament en el període 2021-2027:
• El FEAGA (el primer pilar de la PAC) té una dotació de 291.100 milions d'euros. Fins 270.000 milions d'euros es destinaran als règims d'ajuda a la renda, i la resta a donar suport als mercats agrícoles.
• Per al FEADER (el segon pilar de la PAC), l'assignació total puja a 95.500 milions d'euros. Això inclou 8.100 milions d'euros dels fons de recuperació (Next Generation EU), per ajudar a afrontar els reptes que planteja la pandèmia de la COVID-19. Al voltant de l'30% dels fons de recuperació estaran disponibles el 2021, i el 70% restant s'alliberarà el 2022.

Estratègies de la UE per al futur verd de les zones rurals a la UE

La Comissió Europea ha adoptat dues noves estratègies que ajudaran a la PAC a complir les ambicions europees en matèria de desenvolupament rural.


L'Estratègia «Del camp a taula» té com a objectiu fer que els sistemes alimentaris siguin justos, saludables i respectuosos amb el medi ambiente.Establece objectius concrets com reduir a la meitat l'ús de plaguicides, reduir els fertilitzants en al menys un 20 %, augmentar la superfície agrícola dedicada a l'agricultura ecològica fins al 25% i reduir en un 50% els antimicrobians utilitzats en els animals de granja.


La nova Estratègia de Biodiversitat per 2030 aborda els principals motors de la pèrdua de biodiversitat, com l'ús insostenible de la terra, la sobreexplotació dels recursos naturals, la contaminació i les espècies exòtiques invasores. Aquesta Estratègia proposa tornar els pol·linitzadors a les terres agrícoles, potenciar l'agricultura ecològica i altres pràctiques agrícoles respectuoses amb la biodiversitat i establir objectius vinculants per restaurar els ecosistemes danyats.


Estratègia Del camp a taula
Estratègia de Biodiversitat

Espanya i la PAC

Sent un dels estats membres de la UE amb major producció agrícola, Espanya és també un dels que més es beneficien de la PAC, tant del pilar I (ajudes directes i finançament de les mesures de mercat), com del pilar II (desenvolupament rural).

A Espanya, el desenvolupament rural s'executa a través de 18 programes diferents: un a escala nacional i disset a escala autonòmica.


Fitxa informativa sobre el marc nacional de desenvolupament rural 2014-2020 d'Espanya
Fitxa informativa sobre el programa nacional de desenvolupament rural 2014-2020 d'Espanya
Desenvolupament rural a Espanya


• L'ocupació en el sector agroalimentari espanyol va suposar més de 822.000 persones o el 9.3% de l'ocupació total en 2016. Aproximadament un 30% són dones.
• En 2019, Els fons de la PAC que van beneficiar als agricultors espanyols van ascendir a 6.800 milions d'euros:

  • 5.101.000 d'euros d'ajudes directes,
  • 588 milions d'euros de mesures de mercat,
  • 1.183.000 d'euros de desenvolupament rural

• El 2019 les exportacions espanyoles de productes agrícoles a altres països (tant a altres països de la UE com a tercers països) van ascendir a gairebé 49.000 milions d'euros, representant un 16,4% de totes les exportacions. D'altra banda, les importacions van representar només 31.507.000 d'euros, el que converteix Espanya en un exportador net molt important de productes agroalimentaris.

Productes de Catalunya i les Illes Balears protegits per la Unió Europea

La Unió Europea preserva i promou productes estretament vinculats als territoris on es produeixen a través de diversos segells de qualitat. Aquests permeten els consumidors distingir els productes que per les seves propietats i tècniques de producció tenen un lligam particular amb les regions europees en què es produeixen.

 

Consulta els productes catalans i blaears amb segells de qualitat europeus.

 

Segells de qualitat

 

Notícies relacionades