Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa17 gener 2024Representation in Spain – Barcelona7 min read

La Comissió accepta els compromisos de Renfe per obrir la competència en la venda en línia de bitllets de tren a Espanya

La Comissió Europea ha conferit caràcter jurídicament vinculant als compromisos de Renfe d’acord amb les normes de defensa de la competència de la UE. Els compromisos donen resposta a les reserves preliminars de la Comissió en relació amb la negativa de Renfe a facilitar a les plataformes competidores de venda de bitllets tot el seu contingut i les dades en temps real dels serveis de transport ferroviari de viatgers.

Les reserves preliminars de la Comissió

Renfe és l’operador ferroviari històric espanyol de titularitat pública i competeix amb empreses que ofereixen serveis en línia de venda de bitllets als clients mitjançant aplicacions mòbils o pàgines web. Aquestes plataformes externes de venda de bitllets han de poder accedir a tot el contingut i les dades en temps real disponibles en els canals digitals propis de Renfe a fi d’adequar la seva oferta a les necessitats dels clients i competir de manera efectiva amb els canals de distribució en línia de Renfe.

L’abril de 2023 la Comissió va incoar una investigació formal per la possibilitat que Renfe hagués abusat de la seva posició dominant en el mercat espanyol de transport ferroviari de viatgers en negar-se a facilitar a les plataformes competidores de venda de bitllets: i) tot el contingut relatiu a la seva oferta de bitllets, descomptes i opcions; i ii) dades en temps real (abans, durant i després del viatge) sobre els seus serveis de transport ferroviari de viatgers.

La Comissió va concloure de manera preliminar que la negativa de Renfe a facilitar tot el seu contingut i les dades en temps real podria haver impedit que les plataformes rivals competissin amb els canals digitals directes de Renfe, en detriment dels consumidors. Una tal conducta pot infringir les normes de competència de la UE, que prohibeixen l’explotació abusiva d’una posició dominant (article 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea).

Els compromisos

A fi de donar resposta a les reserves preliminars de la Comissió, Renfe va proposar determinats compromisos. Entre el 26 de juny i el 8 d’agost de 2023, la Comissió va sotmetre aquests compromisos a una prova de mercat i va consultar totes les parts interessades per comprovar si els compromisos resoldrien les seves reserves en matèria de competència. Arran del resultat d’aquesta prova de mercat, Renfe va esmenar els compromisos plantejats inicialment i va proposar els següents:

  • Posar a disposició de les plataformes externes de venda de bitllets, independentment dels canals que facin servir per accedir al contingut i les dades en temps real de Renfe, tot el contingut actual i futur i les dades en temps real que es mostrin en qualsevol dels seus propis canals en línia. Per tant, el compromís de Renfe serà dinàmic i no es limitarà als continguts o les dades en temps real que ja hagi facilitat mitjançant els seus propis canals en línia.
  • Posar a disposició de les plataformes tot el seu contingut actual o les dades en temps real com a tard el 29 de febrer de 2024, amb comptades excepcions. Les excepcions afecten continguts i dades en temps real respecte dels quals Renfe té l’obligació d’iniciar un procediment de licitació a fi de concedir-hi accés.
  • Imposar a les plataformes externes de venda de bitllets una taxa de conversió mitjana mensual màxima que no sigui inferior a 600, 200 o 140, en funció del nombre de consultes de disponibilitat que facin les plataformes.  La taxa de conversió és la relació entre el nombre de consultes de disponibilitat sobre la venda de bitllets que es fan al sistema de venda de bitllets de Renfe i el nombre de vendes efectives que es produeixen en un període determinat. Renfe només podrà suspendre temporalment l’accés d’una plataforma rival al seu sistema de vendes si supera la taxa de conversió màxima aplicable i aquesta circumstància perjudica el sistema de vendes de Renfe o bé pot impedir de manera immediata la venda de bitllets de Renfe. Aquest mecanisme garanteix de manera efectiva que Renfe pugui operar sense traves i preserva la competitivitat de les plataformes externes de venda de bitllets. Alhora, garanteix la paritat entre les plataformes externes de venda de bitllets i les plataformes pròpies de Renfe pel que fa a la taxa de conversió màxima aplicable i les conseqüències en cas d’incompliment.
  • No superar una taxa d’error màxima del 4 % a partir de 2024 i una taxa d’indisponibilitat mensual màxima de l’1 % a partir de 2025. La taxa d’error és la relació entre el nombre de sol·licituds de reserva fallides i el total de sol·licituds de reserva, mentre que la taxa d’indisponibilitat es refereix al nivell de disponibilitat del sistema de vendes de Renfe entre les 6:00 i les 23:00 hores. Aquests compromisos garantiran que les plataformes externes de venda de bitllets obtinguin serveis informàtics de qualitat per part de Renfe.

 

La Comissió Europea ha conferit caràcter jurídicament vinculant als compromisos de Renfe d’acord amb les normes de defensa de la competència de la UE. Els compromisos donen resposta a les reserves preliminars de la Comissió en relació amb la negativa de Renfe a facilitar a les plataformes competidores de venda de bitllets tot el seu contingut i les dades en temps real dels serveis de transport ferroviari de viatgers. Les reserves preliminars de la Comissió  Renfe és l’operador ferroviari històric espanyol d

 

Els compromisos contenen una clàusula de no elusió per la qual Renfe es compromet a no aplicar cap mesura tècnica o comercial deslleial, no raonable o discriminatòria que pugui impedir o dificultar accedir al contingut i les dades en temps real de Renfe i distribuir-los.

La Comissió ha conclòs que els compromisos definitius donen resposta a les seves reserves preliminars en matèria de competència en relació amb el suposat abús per part de Renfe de la seva posició dominant en el mercat espanyol de distribució de bitllets de tren en línia. Per tant, ha decidit de fer-los jurídicament vinculants per a Renfe.

Els compromisos proposats per Renfe tenen una vigència indefinida. S’encarregarà de supervisar-ne el compliment un administrador de supervisió designat per Renfe, que n’informarà la Comissió durant un període de deu anys.

Rerefons

L’article 102 del TFUE prohibeix l’explotació abusiva d’una posició dominant que pugui afectar el comerç i impedir o restringir la competència. L’aplicació d’aquesta disposició es defineix en el Reglament de defensa de la competència (Reglament (CE) n. 1/2003 del Consell), que també poden aplicar les autoritats nacionals de competència.

La Comissió va incoar una investigació formal de defensa de la competència sobre la conducta de Renfe l’abril de 2023. En paral·lel a la incoació del procediment, la Comissió va adoptar una avaluació preliminar que resumeix els fets principals del cas i concreta les seves reserves preliminars en matèria de competència.

L’article 9.1 del Reglament de defensa de la competència permet a les empreses investigades per la Comissió de proposar compromisos per dissipar les reserves que els hagi manifestat la Comissió i faculta aquesta última a adoptar una decisió que faci vinculants per a les empreses els dits compromisos. De conformitat amb l’article 27.4 del Reglament de defensa de la competència, la Comissió, abans d’adoptar una decisió, ha de donar als tercers interessats l’oportunitat de presentar observacions sobre els compromisos proposats.

Si la prova de mercat indica que els compromisos són una forma satisfactòria de donar resposta a les reserves de la Comissió en matèria de competència, aquesta podrà adoptar una decisió que faci els compromisos jurídicament vinculants per a Renfe. Tal decisió no suposa cap conclusió sobre l’existència d’una infracció de les normes de defensa de la competència de la UE però sí que vincula jurídicament Renfe a complir els compromisos que hagi proposat.

Si Renfe incompleix aquests compromisos, la Comissió li pot imposar una sanció equivalent al 10 % del volum de negocis mundial de l’empresa sense haver de justificar una infracció de les normes de defensa de la competència de la UE.

Podreu trobar més informació, i també el text complet dels compromisos, en el lloc web de competència de la Comissió, en el registre públic de casos, amb el número AT.40735. El text complet dels compromisos també estarà disponible en castellà, com a document de treball, però només és autèntica la versió anglesa.

 

Margrethe Vestager, vicepresidenta executiva responsable de la política de competència

La decisió d’avui obre la competència en els serveis de venda en línia de bitllets de tren a Espanya. A partir d’ara, les plataformes independents de venda de bitllets tindran accés a tota la informació necessària per innovar i competir de manera efectiva amb els canals de distribució de Renfe. Això és fonamental perquè hi hagi serveis ferroviaris més assequibles i per fomentar mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient.

 

IP/24/201

Detalls

Data de publicació
17 gener 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona