Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa5 març 20207 min read

La Comissió Europea presenta la seva estratègia per a la igualtat de gènere

Brussel·les, 5 de març de 2020

La Comissió Europea presenta avui la seva estratègia per la igualtat entre dones i homes a Europa. Si bé la UE és líder mundial pel que fa a la igualtat de gènere i en les últimes dècades s’han fet molts progressos en aquest tema, encara es produeixen actes de violència de gènere i subsisteixen els estereotips: a la UE una de cada tres dones ha estat objecte de violència física o sexual. Tot i que cada vegada hi ha més dones amb títols universitaris, continuen guanyant una mitjana del 16 % menys que els homes i només representen el 8 % dels CEOs de les empreses més grans de la UE.

Per resoldre aquesta qüestió, l’estratègia d’igualtat de gènere 2020-2025 estableix un seguit de mesures amb vista als propers cinc anys per garantir que la Comissió inclogui la igualtat de gènere en tots els àmbits polítics de la UE. A més, aquesta estratègia descriu la manera com la Comissió respectarà la promesa feta per la presidenta von der Leyen perquè Europa ofereixi les mateixes oportunitats a tots aquells que comparteixen les mateixes aspiracions, siguin homes o dones.

«La igualtat de gènere és un principi fonamental de la Unió Europea, però encara no és una realitat. A l’empresa, a la política i a tota la societat només podrem aprofitar tot el nostre potencial si fem servir tot el nostre talent i tota la diversitat que ens caracteritza. Ja n’hi ha prou de fer servir només la meitat de la població, la meitat de les idees o la meitat de les nostres energies. Mitjançant l’estratègia d’igualtat de gènere volem progressar més i més ràpidament en el foment de la igualtat entre homes i dones», ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

«Val a dir que Europa és un bon lloc per a les dones malgrat totes les deficiències que encara s’hi donen. Arran de les transformacions tant importants que està experimentant la nostra societat, sia ecològiques o digitals, hem de garantir, tot i així, que les dones i els homes tinguin les mateixes oportunitats i que les desigualtats no s’agreugin encara més amb tots aquests canvis que estem vivint. Ans al contrari, hem de crear les condicions perquè les dones siguin les garants d’una transformació justa a la feina i a la vida privada», ha declarat avui també la vicepresidenta de Valors i Transparència, Věra Jourová.

«L’assoliment de la igualtat no vol dir treure res als homes per donar res a les dones. La igualtat és un recurs inesgotable i n’hi ha d’haver per a tothom. La discriminació és molt greu per a la gent que la pateix i per a tota la societat en termes de falta de reconeixement personal, absència de meritocràcia i pèrdua de talent i innovació. Amb l’estratègia d’igualtat de gènere volem posar la igualtat de gènere en el centre de la política de desenvolupament de la UE. El nostre objectiu és garantir que les dones puguin fer servir tot el seu potencial i no hagin de superar cap obstacle addicional per aconseguir el que aconsegueixen els homes només pel fet de ser-ho», ha declarat avui també la comissària d’Igualtat, Helena Dalli.

Accions concretes en pro de la igualtat 2020-2025

Fins ara, cap estat membre de la UE ha aconseguit la igualtat plena entre dones i homes. Els progressos són lents i encara hi ha diferències entre homes i dones pel que fa a la feina, al sou, als serveis assistencials o a les pensions. Per omplir aquestes llacunes i permetre que Europa pugui assolir tot el seu potencial en els àmbits empresarial, polític i social, l’estratègia d’igualtat de gènere estableix tot un plegat de mesures, com ara posar fi a la violència de gènere i als estereotips, garantir la igualtat de participació i d’oportunitats en el mercat de treball, inclosa la igualtat salarial i aconseguir l’equilibri de gènere en la­ presa de decisions i en la política.

  1. El 33 % de les dones de la UE ha patit violència física o sexual i el 55 % han estat assetjades sexualment; les dones europees han de poder viure sense haver de patir cap mena de violència ni d’estereotips; per tant, l’estratègia d’igualtat de gènere exigeix que es prenguin mesures jurídiques per penalitzar la violència contra les dones; la Comissió té la intenció d’ampliar i harmonitzar a tot Europa els tipus delictius relacionats amb la violència contra les dones, inclosos l’assetjament sexual, l’abús i la mutilació genital femenina; a més, la Comissió vol presentar una normativa de serveis digitals per aclarir quines mesures s’espera que prenguin les plataformes digitals per aturar les activitats il·legals a Internet, inclosa la violència adreçada a les dones.
  2. Les dones de la UE guanyen de mitjana un 16 % menys que els homes i continuen patint obstacles per accedir o mantenir-se en el mercat de treball; a Europa la igualtat de gènere ha de ser una condició fonamental d’una economia europea innovadora, competitiva i pròspera; atesos els reptes demogràfics i les transicions ecològiques i digitals que estem vivint, el fet d’ajudar les dones a trobar feina en sectors amb escassetat de competències, com ara el sector de la tecnologia o de la intel·ligència artificial, tindrà un impacte molt positiu en l’economia europea; d’altra banda, per posar terme a la desigualtat salarial, la Comissió engega avui una consulta pública sobre la transparència salarial i a final del 2020 presentarà un seguit de mesures vinculants en aquest sentit; perquè les dones puguin prosperar en el mercat de treball, la Comissió redoblarà els seus esforços per fer complir les normatives de la UE en matèria de conciliació de la vida familiar i professional perquè dones i homes puguin triar realment a nivell personal i professional; pel que fa al mercat de treball, la igualtat de gènere, la inclusió social i l’educació continuaran sent objecte de seguiment a les reunions del semestre europeu.
  3. Les dones continuen estant infrarepresentades en els càrrecs directius fins i tot a les empreses més grans de la UE, on només el 8 % dels CEOs són dones. Per permetre que les dones liderin l’activitat empresarial, la Comissió impulsarà, entre d’altres coses, l’aprovació de la proposta del 2012 sobre l’equilibri de gènere en els consells d’administració i promourà la participació de les dones en la política, incloses les eleccions al Parlament Europeu del 2024, mitjançant el finançament i l’intercanvi de bones pràctiques; per predicar amb l’exemple, la Comissió farà un esforç per atènyer un equilibri de gènere del 50 % en tots els nivells de la seva administració a final del 2024.

Integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de la UE

Sota el lideratge de la comissària d’Igualtat, Helena Dalli, i amb el suport del grup de­ treball sobre Igualtat que tot just s’ha creat, la Comissió integrarà la perspectiva de gènere en totes les polítiques i iniciatives importants de la UE. Els principals reptes a què ha de fer front actualment la UE, com ara la lluita contra el canvi climàtic o les transformacions digitals, tenen una dimensió de gènere. Els objectius de l’estratègia d’igualtat de gènere també es reflectiran en les accions de la UE arreu del món promovent l’apoderament de les dones i lluitant contra la violència de gènere.

Rerefons

Segons que es desprèn de les seves orientacions polítiques, una de les principals prioritats de la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, és la Unió de la Igualtat. L’estratègia d’igualtat de gènere que avui presentem és la primera estratègia de la Comissió en aquest àmbit i respon als compromisos assolits per la presidenta.

Més informació

Comunicació – Una Unió de la Igualtat: estratègia sobre la igualtat de gènere 2020-2025

Fitxa informativa: Treballar per una Unió de la Igualtat

Consulta pública sobre transparència salarial

Convocatòria oberta de propostes per omplir la bretxa de gènere; el termini per presentar-hi propostes finalitza l’1 d’abril del 2020.

Convocatòria oberta de propostes per prevenir i combatre totes les maneres de violència contra nens, joves i dones; el termini per presentar-hi propostes finalitza l’1 d’abril del 2020.

Institut Europeu de la Igualtat de Gènere

Detalls

Data de publicació
5 març 2020