Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa18 octubre 2023Representation in Spain – Barcelona3 min read

Transport ferroviari: la Comissió decideix dur Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver transposat i aplicat correctament les normes de la UE que e

Avui la Comissió ha decidit dur Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver transposat i aplicat correctament la Directiva 2012/34/UE per la qual s’estableix un espai ferroviari europeu únic.

La Comissió considera que el marc normatiu ferroviari d’Espanya infringeix diverses disposicions de la Directiva pel que fa a: la independència de la gestió de l’administrador de la infraestructura, en particular la determinació dels cànons per l’ús de la infraestructura, la gestió de les empreses ferroviàries de conformitat amb els principis comercials i la correcta redacció dels acords contractuals.

El maig del 2018, la Comissió va enviar una carta de requeriment, a la qual Espanya va respondre el gener del 2019 informant la Comissió que algunes de les objeccions plantejades s’havien resolt amb l’adopció de noves normes jurídiques, mentre que en d’altres encara quedaven alguns aspectes pendents. La Comissió, però, va considerar que Espanya no havia vetllat per la correcta transposició de diversos articles de la Directiva i, conseqüentment, va enviar un dictamen motivat l’octubre del 2019. El desembre del 2022 Espanya va notificar a la Comissió que havia transposat noves mesures, però l’anàlisi de la Comissió va concloure que no s’havien abordat tots els punts assenyalats per la Comissió.

Així, doncs, la Comissió ha decidit de portar Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

Rerefons

Les normes de la UE, inclosa la Directiva 2012/34/UE, han ajudat a crear un mercat ferroviari europeu obert; els operadors ferroviaris han ampliat l’oferta de serveis disponibles i han atret nous clients provinents de modes de transport menys sostenibles.

 

La Comissió considera que la transposició i aplicació de la Directiva 2012/34/UE a Espanya encara està incompleta en diversos aspectes.

Per bé que Espanya va modificar la legislació relativa a la determinació dels cànon per l’ús de la infraestructura en un sentit que podria complir els requisits que fixa la Directiva, sembla que el nou sistema encara no està operatiu: actualment l’administrador de la infraestructura (ADIF) gaudeix d’un nivell d’independència adequat a l’hora de definir el règim econòmic i tributari, però la norma espanyola conté una disposició transitòria que suspèn l’aplicació de les noves regles fins que l’administrador de la infraestructura aprovi i publiqui el nou règim.

Ara bé, la norma no conté cap disposició que exigeixi a ADIF la implementació del nou sistema en un termini determinat. Si no s’adopten mesures ràpidament, els cànons d’accés a les vies es consideraran com a impostos de facto, que s’incorporaran a les pròximes lleis de pressupostos espanyoles per als exercicis 2024 i 2025. En aquestes circumstàncies, hi ha un risc que el sistema antic es continuï aplicant fins al 2024 o el 2025. Conseqüentment, les empreses ferroviàries no podran impugnar els cànons d’accés a les vies: com que formaran part d’una llei, no es podran impugnar davant dels tribunals espanyols. 

A més, no es garanteix clarament la independència dels consells d’administració de l’operador ferroviari històric i de l’administrador de la infraestructura. Tenint en compte la composició del consell d’administració —que és designat pel Ministeri de Transports—, el dret del Ministeri a destituir-ne els membres i les regles per a la presa de decisions, cal concloure que l’estat pot exercir efectivament una influència decisiva en els acords del consell d’administració, també els relatius al preu dels bitllets. 

Per últim, en l’acord contractual entre el govern espanyol i l’administrador de la infraestructura hi falten elements essencials. Per exemple, no hi ha indicadors clau de rendiment en relació amb l’eficiència i amb una disminució dels costos d’accés.

 

Més informació
Directiva 2012/34/UE per la qual s’estableix una espai ferroviari europeu únic 

Principals decisions del paquet de procediments d’infracció d’octubre de 2023

Procediment d’infracció de la UE

Base de dades de decisions sobre procediments d’infracció

Decisió sobre el procediment d’infracció [INFR(2014)4163]

 

IP/23/4817

Detalls

Data de publicació
18 octubre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona