Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa26 maig 2022Representation in Spain – Barcelona8 min read

Ucraïna: la Comissió proposa normes sobre l’embargament preventiu i el decomís dels actius dels oligarques que vulnerin les mesures restrictives i dels delinqüents

Avui la Comissió Europea proposa d’afegir la vulneració de les mesures restrictives de la UE a la llista de delictes de la UE. La Comissió també proposa noves normes reforçades en matèria de recuperació i decomís d’actius, que també contribuiran a l’aplicació plena de les mesures restrictives de la UE. Mentre continua l’agressió russa a Ucraïna, és fonamental que s’apliquin plenament les mesures restrictives de la UE i que es vetlli perquè vulnerar-les no sigui rendible. La proposta d’avui pretén garantir que en endavant es puguin decomissar efectivament els actius de les persones físiques i jurídiques que infringeixin les mesures restrictives. La proposta s’emmarca en la tasca del grup de treball «Immobilització i decomís», que la Comissió va crear el mes de març.

 

Tipificar la vulneració de les mesures restrictives de la UE

En primer lloc, la Comissió proposa d’afegir la vulneració de les mesures restrictives a la llista de delictes de la UE. Això permetrà marcar un criteri bàsic comú a tota la UE pel que fa a les infraccions penals i les sancions. Posteriorment, aquestes normes comunes de la UE facilitaran la investigació, enjudiciament i sanció de les vulneracions de les mesures restrictives de la mateixa manera en tots els estats membres.

La vulneració de les mesures restrictives compleix els criteris establerts en l’article 83.1 TFUE, atès que és delicte en la majoria d’estats membres. A més, és un delicte especialment greu, ja que pot perpetuar amenaces a la pau i la seguretat internacionals i té un context transfronterer evident que demana una resposta uniforme a escala de la UE i mundial.

Acompanya la proposta una Comunicació amb un Annex en què la Comissió exposa com hauria de ser una futura directiva sobre sancions penals. Algunes de les infraccions penals potencials són: participar en accions o activitats que tinguin per objecte eludir directament o indirectament les mesures restrictives, en particular ocultant actius; no embargar preventivament fons que són de titularitat, es troben en poder o estan sota control d’una persona o entitat designada; o comerciar, per exemple importar o exportar mercaderies subjectes a prohibicions al comerç.

Quan els estats membres acordin la iniciativa de la Comissió d’ampliar la llista de delictes de la UE, la Comissió presentarà una proposta legislativa basada en la Comunicació i l’Annex adjunts.

 

Reforçar les normes de la UE en matèria de recuperació i decomís d’actius en relació amb les mesures restrictives de la UE

En segon lloc, la Comissió presenta una proposta de Directiva sobre recuperació i decomís d’actius. L’objectiu fonamental n’és prendre als delinqüents allò que hagin obtingut il·lícitament per tal que delinquir no sigui rendible i per limitar la seva capacitat de cometre altres delictes. Les normes proposades també seran aplicables a la vulneració de les mesures restrictives, i garantiran la localització, l’embargament preventiu, la gestió i el decomís efectius dels beneficis derivats d’infringir les mesures restrictives.

La proposta modernitza les normes de recuperació d’actius de la UE mitjançant, entre altres coses:

  • L’ampliació del mandat dels organismes de recuperació d’actius perquè puguin rastrejar i detectar ràpidament els actius de les persones i entitats subjectes a mesures restrictives de la UE. Aquestes competències també s’apliquen als actius delictius, en particular amb l’embargament preventiu urgent de béns quan hi ha risc que els actius desapareguin.
  • L’ampliació de les possibilitats de decomissar actius en relació amb una llista més llarga de delictes, entre els que hi ha la vulneració de les mesures restrictives de la UE, un cop s’hagi adoptat la proposta de la Comissió sobre l’ampliació de la llista de delictes de la UE.
  • La creació d’organismes de gestió d’actius a tots els estats membres de la UE per garantir que els béns embargats preventivament no perdin valor autoritzant la venda d’actius embargats preventivament que es podrien depreciar fàcilment o comportar unes despeses de manteniment elevades.

 

Declaracions dels membres del Col·legi

La vicepresidenta de Valors i Transparència, Věra Jourová, ha declarat: «Les sancions de la UE s’han de respectar i cal castigar els qui intenten eludir-les. La vulneració de les sancions de la UE és un delicte greu i ha de comportar conseqüències greus. Necessitem normes a escala de la UE que ho fixin. Com a Unió, defensem els nostres valors i hem de fer que aquells que alimenten la màquina de guerra de Putin ho paguin».

El comissari de Justícia i Consumidors, Didier Reynders, ha declarat: «Hem d’assegurar-nos que les persones i les empreses que eludeixen les mesures restrictives de la UE responguin per les seves accions. Aquesta acció és un infracció penal que s’ha de sancionar fermament a tota la UE. Actualment, la divergència en les definicions i sancions penals relatives a la vulneració de les mesures restrictives pot conduir a la impunitat. Hem d’omplir els buits legals i proporcionar a les autoritats judicials les eines idònies per enjudiciar les vulneracions de les mesures restrictives de la Unió.»

La comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson, ha declarat: «Els caps de les organitzacions delictives recorren a la intimidació i la por per comprar silenci i lleialtat. Però normalment la seva cobdícia els du a voler un estil de vida luxós, i això sempre deixa rastre. Ara, la Comissió Europea proposa eines noves per lluitar contra la delinqüència organitzada seguint aquest rastre d’actius. Aquesta proposta permet als tècnics de recuperació d’actius de rastrejar i embargar preventivament: localitzar els actius i emetre una ordre d’embargament preventiu urgent. El rastreig permet trobar actius i l’embargament preventiu urgent dona temps a la justícia per actuar. Aquesta proposta abastarà nous tipus de delictes, com ara el tràfic d’armes de foc o l’extorsió per valor de 50 000 milions. La nostra proposta també es fixa en el patrimoni injustificat. Els qui encapçalen les bandes criminals ja no estaran protegits de l’acció de la justícia. Finalment, la tipificació de la vulneració de les sancions vol dir que el temps de reacció contra els infractors és molt més curt.»

 

Rerefons

Les mesures restrictives són un instrument essencial per defensar la seguretat internacional i promoure els drets humans. Aquestes mesures inclouen l’embargament preventiu d’actius, la prohibició de viatjar, les restriccions a la importació i l’exportació i les restriccions a la banca i altres serveis. Actualment, hi ha més de quaranta règims de mesures restrictives a la UE i les normes que penalitzen les vulneracions d’aquestes mesures varien en funció de l’estat membre.

La Unió ha establert una sèrie de mesures restrictives contra les persones i empreses russes i bielorusses, així com mesures sectorials, algunes de les quals es remunten al 2014. L’aplicació de mesures restrictives de la UE després de l’atac rus contra Ucraïna mostra la complexitat de detectar els actius propietat d’oligarques, que els amaguen en diferents jurisdiccions mitjançant complexes estructures legals i financeres. Una aplicació incoherent de les mesures restrictives soscava la capacitat de la Unió de parlar amb una sola veu.

Per tal de millorar la coordinació a escala de la Unió en l’aplicació d’aquestes mesures restrictives, la Comissió va crear el grup de treball «Immobilització i decomís». A més de garantir la coordinació entre els estats membres, el grup de treball té l’objectiu d’estudiar la interacció entre les mesures restrictives i les mesures penals. Fins ara, els estats membres han comunicat l’embargament preventiu d’actius per valor de 9 890 milions d’euros i han bloquejat operacions per valor de 196 000 milions d’euros. L’11 d’abril, Europol, juntament amb els estats membres, Eurojust i Frontex, va posar en marxa l’Operació Oscar de suport a investigacions financeres i criminals d’actius delictius que són propietat de persones físiques i jurídiques subjectes a sancions de la UE.

Les mesures restrictives només són eficaces si s’apliquen sistemàticament i plenament i se’n castiguen les vulneracions. Els estats membres ja tenen l’obligació d’introduir sancions efectives, proporcionades i dissuasives a les vulneracions de les mesures restrictives. Alguns estats membres, però, fan servir definicions molt àmplies, mentre que d’altres compten amb disposicions més detallades. En alguns estats membres la vulneració de les mesures restrictives és una infracció administrativa i penal, en d’altres únicament una infracció penal i, en alguns altres, les vulneracions de les mesures restrictives ara com ara només comporten sancions administratives. Aquesta miscel·lània permet que les persones subjectes a mesures restrictives les eludeixin.

La Comissió també ha publicat un informe d’avenços sobre l’aplicació de l’Estratègia de la UE per a la Unió de la Seguretat, en què es destaquen les amenaces a la seguretat derivades de la guerra no provocada i injustificada de Rússia contra Ucraïna. L’informe fa èmfasi en la necessitat d’un plantejament coordinat de la UE sobre una sèrie de qüestions i destaca que la lluita contra la delinqüència organitzada és una de les prioritats de la UE a l’hora de garantir una Unió de la Seguretat per a tothom.

 

Més informació

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

 

Cap a una Directiva sobre sancions penals per la vulneració del dret de la Unió en matèria de mesures restrictives

Proposta de Decisió del Consell per la qual s’amplia la llista de delictes de la UE per incloure-hi la vulneració de les mesures restrictives de la Unió

Comunicació i Annex

 

Recuperació i decomís d’actius

Proposta de Directiva sobre recuperació i decomís d’actius

Estratègia de la UE contra la Delinqüència Organitzada 2021-2025

 

IP/22/3264

Detalls

Data de publicació
26 maig 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona