Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa24 maig 2023Representation in Spain – Barcelona6 min read

Unió dels mercats de capitals: la Comissió proposa noves normes per protegir i empoderar els inversors particulars a la UE

Avui la Comissió ha adoptat un paquet de mesures sobre inversions minoristes que situa els interessos dels consumidors al centre. L’objectiu és empoderar els inversors particulars (és a dir, els consumidors inversors) perquè prenguin decisions d’inversió que s’ajustin a les seves necessitats i preferències i vetllar perquè rebin un tracte just i la protecció adequada. Això reforçarà la confiança dels inversors particulars per invertir de manera segura en el seu futur i treure el màxim profit de la unió dels mercats de capitals de la UE.

Un dels tres objectius clau de la Comissió en el seu Pla d’acció per a una unió dels mercats de capitals de 2020 era fer que la UE fos un lloc encara més segur per a les inversions a llarg termini dels ciutadans. El paquet que es presenta avui pretén atènyer aquest objectiu i fomentar la participació en els mercats de capitals de la UE, que tradicionalment ha estat inferior a la d’altres indrets, com ara els Estats Units, per bé que els europeus tenen taxes d’estalvi prou altes. Potenciar la unió dels mercats de capitals també és un mitjà fonamental per canalitzar el finançament privat cap a la nostra economia i per finançar les transicions verda i digital.

Detall de les mesures

El paquet conté mesures ambicioses i d’ampli abast per tal de:  

  • millorar la manera en què es proporciona informació als inversors particulars sobre els productes i serveis d’inversió, fent que sigui més pertinent i estandarditzada, mitjançant l’adaptació de les normes de divulgació d’informació a l’era digital i a l’interès creixent dels inversors per la sostenibilitat;
  • augmentar la transparència i la comparabilitat dels costos exigint que s’emprin una presentació i una terminologia estàndards en matèria de costos. Això garantirà que els productes d’inversió reportin una rendibilitat real als inversors particulars;
  • assegurar-se que tots els clients particulars rebin com a mínim un cop l’any informació clara sobre la rendibilitat de la seva cartera d’inversió
  • resoldre els potencials conflictes d’interès en la distribució de productes d’inversió mitjançant la prohibició dels incentius per a les vendes de «només execució» (aquelles en què no es presta assessorament) i garantint que l’assessorament financer vetlli pels interessos dels inversors particulars. També s’introduiran salvaguardes més estrictes i més transparència en els casos en què es permetin els incentius;
  • protegir els inversors particulars de la publicitat enganyosa garantint que els intermediaris financers (és a dir, els assessors) siguin plenament responsables de l’ús (i de l’ús indegut) de la seva publicitat, també quan es difon per les xarxes socials, o mitjançant persones famoses o altres terceres persones a les quals retribueixin o incentivin;
  • mantenir un nivell de qualificacions professionals elevat per als assessors financers;
  • empoderar els consumidors perquè prenguin decisions financeres més encertades animant els estats membres a aplicar mesures nacionals que contribueixin a l’alfabetització financera dels ciutadans, independentment de la seva edat o del seu perfil social o educatiu;
  • reduir les càrregues administratives i millorar l’accessibilitat dels productes i els serveis per als inversors particulars experimentats amb uns criteris per esdevenir inversor professional més proporcionats;
  • augmentar la cooperació entre supervisors per facilitar que les autoritats nacionals competents i l’Autoritat Europea de Supervisió garanteixin l’aplicació adequada i efectiva de les normes arreu de la UE de manera coherent i lluitin conjuntament contra el frau i les pràctiques abusives. 

El paquet que es presenta avui té un àmbit d’aplicació ampli i incideix en tot el procés d’inversió del consumidor. Està compost per una directiva de modificació que revisa les regles vigents establertes per la Directiva relativa als mercats d’instruments financers (MiFID II), la Directiva sobre la distribució d’assegurances (DDA), la Directiva sobre organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM), la Directiva sobre els gestors de fons d’inversió alternatius  (Directiva GFIA) i la Directiva sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici (Solvència II), així com un reglament de modificació que revisa el Reglament sobre productes d’inversió minorista empaquetats i productes d’inversió basats en assegurances.

Rerefons

Actualment les normes de protecció dels inversors estan distribuïdes en diversos instruments legislatius sectorials com ara la MiFID, el Reglament sobre productes d’inversió minorista empaquetats i productes d’inversió basats en assegurances, la Directiva OICVM, la Directiva GFIA, Solvència II i la DDA. Les normes poden ser diferents en un o altre instrument financer i en ocasions es poden produir incoherències, de manera que la diversitat de requisits pot generar confusió entre els inversors particulars. Alhora, la digitalització ha produït canvis en els models de distribució i ha comportat noves formes de comercialització dels instruments financers en relació amb els clients particulars.

Al llarg dels tres últims anys la Comissió ha estat recopilant dades que formen la base de les propostes presentades avui, com ara un estudi en profunditat que analitza aspectes clau en les inversions per part de particulars (divulgació d’informació, assessorament, incentius, idoneïtat), àmplies consultes públiques, peticions d’assessorament a les autoritats europees de supervisió i un gran nombre de contactes amb les diverses parts interessades. 

Més informació:

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Textos legislatius

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent

Els consumidors europeus encara no poden treure tot el suc de les seves opcions d’inversió. Això és important si volem estimular la inversió privada amb l’objectiu de finançar l’economia de la UE. Per aquest motiu avui apugem el llistó pel que fa a la prestació d’assessorament expert, imparcial i entenedor sobre productes d’inversió, de manera que els ciutadans obtinguin el màxim rendiment dels seus diners. Una confiança més gran animarà la gent a invertir més en els mercats de capitals europeus, ja que es protegeix els consumidors i se’ls tracta de manera justa. També ajudarà a mantenir la competitivitat del sector europeu de les inversions minoristes. Aquest és un objectiu clau de la unió dels mercats de capitals.

 

Mairead McGuinness, comissària de Serveis Financers, Estabilitat Financera i Unió dels Mercats de Capital.

Aquesta proposta legislativa és la més ambiciosa des que va començar la regulació financera a la UE. Pretén garantir que el marc jurídic financer vagi a favor dels interessos dels inversors particulars. És una iniciativa que actua en totes les fases del procés d’inversió i en tots els àmbits del mercat de capitals de la UE i que proposa un marc integral per ajudar els ciutadans de la Unió en les seves decisions d’inversió. Volem esperonar els ciutadans europeus a obtenir rendiment dels seus diners destinant una part dels estalvis a la inversió. Els europeus són bons estalviadors però no són gaire proclius a invertir, i aquesta estratègia minorista pretén activar el potencial inversor dels estalvis. La millor manera d’aconseguir-ho és vetllant perquè estiguin més ben informats, en treguin més profit i tinguin més opcions d’assolir els seus objectius financers a llarg termini. Aquesta iniciativa reporta beneficis reals als inversors particulars i dona prioritat als seus interessos, la seva protecció i els seus objectius en matèria d’inversió.

 

IP/23/2868

Detalls

Data de publicació
24 maig 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona