Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Dona'ns la teva opinió

Hi ha moltes maneres de contribuir a la presa de decisions de la UE; en els enllaços següents, hi trobareu les principals.

Podeu exposar el vostre punt de vista sobre els àmbits d'actuació, les prioritats i el valor afegit de les noves iniciatives de la UE, o donar el vostre parer respecte a les mesures i la legislació vigents.
Les iniciatives ciutadanes europees són una manera única de participar en la configuració de la UE demanant a la Comissió Europea que proposi nova legislació.