Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 febrer 2024Representation in Spain – Barcelona4 min read

Aigua i inundacions: la Comissió decideix dur BULGÀRIA, IRLANDA, ESPANYA, MALTA, PORTUGAL i ESLOVÀQUIA al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver finalitzat

Avui la Comissió Europea ha decidit dur Bulgària, Irlanda, Espanya, Malta, Portugal i Eslovàquia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver finalitzat la revisió dels seus plans hidrològics de conca, tal com exigeix la Directiva marc sobre l’aigua (Directiva 2000/60/CE) i/o els seus plans de gestió del risc d’inundació, com exigeix la Directiva sobre inundacions (Directiva 2007/60/CE).

La Directiva marc sobre l’aigua pretén garantir una bona salut de les masses d’aigua europees, com ara rius i llacs, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu. Té l’objectiu de reduir i eliminar la contaminació així com de vetllar perquè hi hagi prou aigua tant per a la vida silvestre com per a les necessitats humanes. Constitueix un element essencial del Pacte Verd Europeu i és necessari per assolir els objectius d’aquest en matèria d’acció climàtica, natura i reducció de la contaminació. El compliment de la Directiva sobre inundacions és fonamental en la preparació per a les inundacions i la seva gestió.

En virtut de la Directiva marc sobre l’aigua, els estats membres han d’actualitzar i notificar els seus plans hidrològics de conca cada sis anys. Aquests plans, que contenen un programa de mesures, són fonamentals per garantir el bon estat present o potencial de totes les masses d’aigua, com exigeix la Directiva. En virtut de la Directiva sobre inundacions, els estats membres també han d’actualitzar i notificar els seus plans de gestió del risc d’inundació cada sis anys. Aquests últims plans són igualment clau a l’hora de complir els objectius de la Directiva sobre inundacions, que rauen a reduir i gestionar els riscos que plantegen les inundacions per a la salut humana, el medi ambient, el patrimoni cultural i l’activitat econòmica.

La Comissió va enviar cartes de requeriment el febrer de 2023 i posteriorment dictàmens motivats el setembre de 2023 a tots els països que encara no havien actualitzat i revisat aquests plans.

Per bé que s’ha avançat, hi ha sis països que continuen incomplint les seves obligacions derivades d’una d’aquestes directives o bé de totes dues.

  • Espanya, Malta i Portugal encara no han notificat plenament els seus plans hidrològics de conca del tercer cicle i els plans de gestió del risc d’inundació del segon cicle;
  • Bulgària i Irlanda encara no han notificat plenament els seus plans hidrològics de conca del tercer cicle;
  • Eslovàquia encara no ha notificat plenament els seus plans de gestió del risc d’inundació del segon cicle.

La Comissió considera que fins ara els esforços de les autoritats han estat insuficients i, per tant, du Bulgària, Irlanda, Espanya, Malta, Portugal, i Eslovàquia  davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Rerefons

D’ençà de l’any 2000, la Directiva marc sobre l’aigua ha estat la principal norma jurídica per a la protecció de l’aigua a Europa. És aplicable a les aigües superficials interiors, de transició i litorals així com a les aigües subterrànies. Garanteix un plantejament integral de la gestió de l’aigua que respecti la integritat d’ecosistemes sencers, també mitjançant la regulació de contaminants concrets i l’establiment de les normes de regulació corresponents. S’estructura a partir de les demarcacions hidrogràfiques per garantir que els països veïns cooperin en la gestió dels rius i altres masses d’aigua que comparteixin.

La Directiva sobre inundacions estableix cicles de sis anys amb l’objectiu de reduir el risc d’inundació a la UE. El primer cicle d’aplicació va ser el període 2010-2015. Els segon cicle d’aplicació abastava els anys de 2016 a 2021. La Comissió va estudiar les Avaluacions preliminars del risc d’inundació del segon cicle que van elaborar els estats membres. Aquestes avaluacions es van publicar el desembre de 2021 juntament amb una visió de conjunt de la UE en el 6è informe d’execució. El tercer cicle correspon al període 2022-2027.

La gestió del risc d’inundació és un dels elements que componen la gestió de les conques hidrològiques. La Directiva sobre inundacions, doncs, està estretament vinculada a la Directiva marc sobre l’aigua, en especial pel que fa a la coordinació dels plans de gestió del risc d’inundació, els plans hidrològics de conca i els procediments de participació pública. 

Més informació

El procediment d’infracció de la UE

Base de dades de decisions sobre procediments d’infracció 

Enllaç al paquet d’infraccions del mes de febrer de 2024

Decisió sobre el procediment d’infracció: Bulgària (INFR(2022)2189), Irlanda (INFR(2022)2185), Espanya (INFR(2022)2192), Malta (INFR(2022)2195), Portugal (INFR(2022)2197) i Eslovàquia (INFR(2022)2187)

Mapa interactiu d’infraccions mediambientals

 

 

IP/24/265

Detalls

Data de publicació
7 febrer 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona