Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa18 març 2022Representation in Spain – Barcelona

Ajuts estatals: la Comissió aprova el mapa d’ajuts regionals 2022-2027 per a Espanya

La Comissió Europea ha aprovat, d’acord amb les normes sobre ajuts estatals de la UE, el mapa d’Espanya per a la concessió d’ajuts regionals de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2027, en el marc de les Directrius revisades sobre ajuts regionals («DAR»).

Les DAR revisades, que la Comissió va adoptar el 19 d’abril de 2021 i van entrar en vigor l’1 de gener de 2022, permeten als estats membres de donar suport a les regions més desafavorides d’Europa perquè s’acostin a la resta i es redueixin les disparitats pel que fa al benestar econòmic, els ingressos i l’atur, objectius de cohesió que són cabdals per a la Unió. També ofereixen més possibilitats perquè els estats membres donin suport a les regions que s’enfronten a una transició o a reptes estructurals com ara la despoblació de manera que contribueixin plenament a les transicions verda i digital.

Alhora, les DAR revisades compten amb mecanismes de protecció sòlids per evitar que els estats membres facin servir els diners públics per impulsar la deslocalització de llocs de treball d’un estat membre a un altre, cosa essencial per a una competència lleial en el mercat únic.

El mapa d’ajuts regionals d’Espanya defineix quines regions espanyoles poden optar als ajuts regionals a la inversió. El mapa també estableix les intensitats d’ajuda màximes en aquestes regions. La intensitat d’ajuda és la quantitat màxima d’ajuts estatals que es pot concedir a cada beneficiari, expressada com un percentatge dels costos d’inversió subvencionables.

Les regions que, d’acord amb les DAR revisades, podran optar als ajuts regionals a la inversió abasten el 66,29 % de la població d’Espanya:

  • Els estats membres poden designar regions ultraperifèriques perquè optin als ajuts de conformitat amb l’article 107.3.a) del TFUE (les anomenades zones «a»). A Espanya, la regió ultraperifèrica de Canàries mantindrà la qualificació de zona «a». En aquesta zona, la intensitat d’ajuda màxima per a les grans empreses serà del 50 %.
  • Les regions de Castella-la Manxa, Extremadura, Andalusia, la ciutat autònoma de Ceuta i la ciutat autònoma de Melilla es troben entre les regions més desafavorides de la UE, amb un PIB per càpita inferior al 75 % de la mitjana de la UE. Aquestes regions també poden optar als ajuts en virtut de l’article 107.3.a) TFUE, amb una intensitat d’ajuda màxima per a les grans empreses del 30 %. Conca (Castella-la Manxa) també té la qualificació de zona poc poblada, atès que registra menys de 12,5 habitants per km2. En zones poc poblades, els estats membres poden emprar programes d’ajuda de funcionament per evitar o reduir la despoblació.
  • La Regió de Múrcia, donat el seu desenvolupament econòmic positiu, ja no té la qualificació de zona «a», però ara es considera una regió predeterminada de conformitat amb l’excepció prevista per l’article 107.3.c) TFUE (les anomenades zones «c»), de la mateixa manera que totes les regions que eren zones «a» en el període que va acabar el 2021 i que en el període actual ja no s’hi consideren. La intensitat d’ajuda màxima per a les grans empreses en aquesta zona variarà entre el 15 % i el 20 % (la intensitat més alta és aplicable en la primera meitat del període).
  • Les províncies de Terol i Sòria també tenen la consideració de zones «c» predeterminades atès que són zones poc poblades (tenen menys de 12,5 habitants per km2). La intensitat d’ajuda màxima per a les grans empreses d’aquestes zones serà del 20 %.
  • Per tal de corregir les disparitats regionals, Espanya ha designat zona «c» no predeterminada les regions de Galícia, el Principat d’Astúries, Cantàbria, La Rioja, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, Osca i part de Castella i Lleó, Saragossa, Madrid, Catalunya, la Comunitat Foral de Navarra i el País Basc. En aquestes zones, la intensitat d’ajuda màxima per a les grans empreses serà del 15%. La Comissió també ha aprovat un augment de la intensitat d’ajuda màxima per a les grans empreses en dues regions de Castella i Lleó: del 15 % al 25 % a Salamanca, de manera que la diferència en intensitat d’ajuda respecte de la zona «a» limítrofa de Beiras e Serra da Estrela es limiti a 15 punts percentuals, i del 15 % al 20 % a Zamora, arran de la pèrdua de població relativament elevada que ha patit en l’última dècada.

En totes les zones esmentades, la intensitat d’ajuda màxima pot augmentar 10 punts percentuals per a les inversions fetes per empreses mitjanes i 20 punts percentuals en el cas d’inversions d’empreses petites, per a les seves inversions inicials amb costos subvencionables de fins a 50 milions d’euros.

Un cop s’hagi posat en marxa un futur pla territorial de transició justa en el context del Reglament del Fons de Transició Justa, Espanya tindrà la possibilitat de notificar a la Comissió una modificació del mapa d’ajuts regionals que s’ha aprovat avui per aplicar un possible augment de la intensitat d’ajuda màxima en les futures zones de transició justa, tal com especifiquen les DAR revisades en relació amb les zones «a».

Rerefons

Europa sempre s’ha caracteritzat per presentar disparitats regionals significatives quant al benestar econòmic, els ingressos i l’atur. Els ajuts regionals pretenen contribuir al desenvolupament econòmic de les zones desafavorides d’Europa alhora que garanteixen la igualtat de condicions entre els estats membres. 

En les DAR, la Comissió estableix les condicions en què es pot considerar que els ajuts regionals són compatibles amb el mercat únic i fixa els criteris per identificar zones que compleixin les condicions de l’article 107.3.a) i c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (les zones «a» i «c», respectivament). Els annexos de les Directrius enumeren les regions més desafavorides, les anomenades zones «a», entre les quals hi ha les regions ultraperifèriques i les regions amb un PIB per càpita inferior o igual al 75 % de la mitjana de la UE, així com les zones «c» predeterminades, que són antigues zones «a» i zones poc poblades.

Els estats membres poden designar les anomenades zones «c» no predeterminades, fins a una cobertura màxima de les zones «c» predeterminades (les dades corresponents també estan disponibles als annexos I i II de les Directrius) i d’acord amb determinats criteris. Els estats membres han de notificar a la Comissió la seva proposta de mapes d’ajuts regionals perquè aquesta l’aprovi.

La versió no confidencial de la decisió d’avui es publicarà en el Registre d’ajuts estatals del lloc web de la DG de Competència amb el número de referència SA.100859. Les noves decisions sobre ajuts estatals que es publiquen a internet i en el Diari Oficial figuren en les notícies setmanals en línia sobre competència.

Detalls

Data de publicació
18 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona