Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa17 octubre 2022Representation in Spain – Barcelona6 min read

Ajuts estatals: la Comissió aprova un règim d’ajuts espanyol per valor de 500 milions d’euros amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència per ajudar al desplegam

La Comissió Europea ha aprovat, en el marc dels ajuts estatals de la UE, un règim espanyol per valor de 500 milions d’euros articulat mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per ajudar al desplegament de la infraestructura de retorn de la banda ampla en zones rurals. Aquesta mesura s’inscriu en l’estratègia d’Espanya per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les empreses en el context de la digitalització del país. El règim també contribueix als objectius estratègics de la UE en relació amb la transició digital.

La vicepresidenta executiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competència, ha declarat: «Aquest règim espanyol per valor de 500 milions d’euros a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència donarà suport al desplegament de les xarxes de retorn de banda ampla que fomentaran el desenvolupament de serveis mòbils sòlids a Espanya. Això facilitarà l’accés dels consumidors i les empreses de les zones rurals a serveis mòbils de qualitat, i contribuirà així al creixement econòmic d’Espanya i als objectius estratègics de la UE pel que fa a la transició digital.»La mesura espanyola

El règim d’ajuts, que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2025, es finançarà íntegrament a través de l’MRR després que la Comissió fes una avaluació positiva del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i que el Consell l’adoptés. El pla de recuperació i resiliència espanyol conté projectes d’inversió importants en el sector de les comunicacions electròniques, com ara el desenvolupament de xarxes mòbils sòlides. El règim aprovat avui es refereix al desplegament de xarxes de retorn de banda ampla.

Els ajuts d’aquest règim seran en forma de subvencions directes a proveïdors de comunicacions electròniques i empreses d’infraestructures. Els beneficiaris es triaran mitjançant un procediment de selecció obert, competitiu, transparent i no discriminatori. L’import de l’ajut per beneficiari no superarà el 90 % dels costos subvencionables. La mesura finançarà el desplegament de xarxes de retorn de banda ampla basades en fibra per connectar determinades estacions de base situades en municipis de menys de 10 000 habitants i que, sense finançament públic, el 31 de desembre de 2025 no tindrien una infraestructura sòlida.

El règim pretén garantir l’àmplia disponibilitat de xarxes mòbils sòlides amb capacitat de prestar serveis fiables i de qualitat que permetin als usuaris finals accedir a les comunicacions electròniques, de manera que se satisfacin les necessitats actuals i futures.Avaluació per la Comissió

La Comissió ha avaluat el règim conformement a les normes sobre ajuts estatals de la UE, en particular l’article 107.3.c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que permet la concessió d’ajuts estatals destinats a facilitar el desenvolupament de determinades activitats o regions econòmiques.

La Comissió ha constatat el següent:

  • La mesura és necessària i proporcionada per corregir les deficiències del mercat, en particular l’absència de connexions de retorn sòlides en funcionament o planificades en les zones d’actuació, que generalment es troben en parts remotes i poc poblades d’Espanya. L’existència d’una deficiència del mercat s’ha avaluat mitjançant l’inventari de les infraestructures de banda ampla actuals i planificades així com una consulta pública que han dut a terme les autoritats espanyoles.
  • La mesura té un efecte incentivador, ja que facilita el desplegament de xarxes de retorn d’alt rendiment que els operadors privats no estan disposats a executar a causa dels elevats costos d’execució. El règim millorarà la disponibilitat de serveis mòbils sòlids i innovadors en les zones d’actuació en benefici dels consumidors, les empreses i el sector públic. A més, contribuirà a corregir les desigualtats socials o regionals, en particular en les zones rurals.
  • El règim compta amb prou salvaguardes per garantir que es limiten les distorsions indegudes de la competència i que l’ajut no altera les condicions dels intercanvis de manera contrària a l’interès comú. En particular, tots els beneficiaris del règim d’ajuts es triaran mitjançant un procediment de selecció obert, competitiu, transparent i no discriminatori. Espanya també fomentarà la reutilització de la infraestructura existent. Finalment, la mesura garanteix l’accés majorista equitatiu, obert i no discriminatori a les xarxes objecte dels ajuts.

Per aquests motius, la Comissió ha aprovat el règim espanyol en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals.Rerefons

Totes les inversions i reformes que suposin ajuts estatals incloses en els plans nacionals de recuperació presentats en el context de l’MRR han de notificar-se a la Comissió per a la seva aprovació prèvia, tret que entrin en l’àmbit d’alguna de les normes d’exempció per categories d’ajuts estatals.

La Comissió avalua les mesures que suposin ajut estatal incloses en els plans nacionals de recuperació presentats en el context de l’MRR amb caràcter prioritari i ha proporcionat orientació i suport als estats membres en les fases preparatòries dels plans nacionals, a fi de facilitar l’execució ràpida de l’MRR. Al mateix temps, la Comissió vetlla en la seva decisió perquè es compleixin les normes aplicables en matèria d’ajuts estatals per tal de preservar la igualtat de condicions en el mercat únic i perquè els fons de l’MRR s’emprin de manera que suposi el mínim falsejament de la competència i no desincentivi la inversió privada.

La connectivitat de banda ampla té una importància estratègica per al creixement i la innovació en tots els sectors de l’economia europea i per a la cohesió social i territorial. La mesura que Espanya ha notificat també contribueix als objectius estratègics de la UE exposats en la Comunicació Gigabit, la Comunicació «Configurar el futur digital d’Europa», la Comunicació sobre la Brúixola Digital i la proposta de la Comissió de Decisió per la qual s’estableix el programa estratègic per a 2030 «Itinerari cap a la Dècada Digital».

El règim que s’ha aprovat avui és la tercera mesura aprovada per la Comissió que forma part del pla de recuperació i resiliència espanyol i està relacionada amb importants projectes d’inversió en el sector de les comunicacions electròniques. El 14 de juny de 2021 la Comissió va aprovar una pròrroga d’un règim espanyol d’ajuts per a l’accés a serveis de banda ampla d’alta velocitat en zones amb poca cobertura (SA.62696). El 15 de desembre de 2021 la Comissió va aprovar un règim d’ajuts al desplegament d’infraestructura passiva per a xarxes mòbils (SA.64394).Més informació

La versió no confidencial de la decisió corresponent es publicarà amb el número de referència SA.103451 en el Registre d’ajuts estatals del lloc web de competència de la Comissió, una vegada que s’hagin resolt els possibles problemes de confidencialitat. El butlletí electrònic setmanal sobre competència recull les últimes decisions sobre ajuts estatals publicades en el Diari Oficial i a internet.

 

IP/22/6171

Detalls

Data de publicació
17 octubre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona