Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa13 juliol 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

Economia circular: millorar el disseny i la gestió del final de la vida útil dels cotxes per un sector automotriu més eficient en l’ús dels recursos

Avui la Comissió proposa mesures per millorar la circularitat del sector automotriu que abasten el disseny, la producció i el tractament del final de la vida útil dels vehicles.

Aquesta iniciativa millorarà l’accés als recursos per a l’economia de la UE, contribuirà als objectius mediambientals i climàtics de la Unió i, alhora, reforçarà el mercat únic i contribuirà a donar resposta als reptes derivats de la transformació que està experimentant la indústria de l’automòbil.

Es preveu que les mesures proposades generin 1 800 milions d’euros d’ingressos nets d’ara al 2035, comportin la creació de nous llocs de treball i ampliïn les fonts d’ingressos del sector de la gestió de residus i el reciclatge. A més, contribuiran a millorar la seguretat viària en països tercers ja que impediran que s’exportin els vehicles que no siguin aptes per a la circulació i reduiran la contaminació nociva i els riscos per a la salut en els països que importin vehicles usats de la UE.

Es preveu que el reglament proposat, que substituirà les directives vigents sobre el final de la vida útil dels vehicles i sobre reutilització, reciclabilitat i recuperabilitat, reporti beneficis mediambientals substancials, com ara una reducció anual de 12,3 milions de tones d’emissions de CO2 d’ara al 2035, una millor valorització de 5,4 milions de tones de materials i un increment de la recuperació de matèries primeres fonamentals. L’aplicació del reglament comportarà estalvi energètic a llarg termini en la fase de fabricació, reduirà la dependència respecte de les matèries primeres d’importació i fomentarà models de negoci sostenibles i circulars.

Detalls

Data de publicació
13 juliol 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona