Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa2 febrer 2023Representation in Spain – Barcelona7 min read

El Pla Industrial del Pacte Verd: posar la indústria europea amb zero emissions netes al capdavant

La Comissió presenta avui el Pla Industrial del Pacte Verd per millorar la competitivitat de la indústria europea amb zero emissions netes i donar suport a la ràpida transició vers la neutralitat climàtica. El Pla busca proporcionar un entorn més propici per incrementar la capacitat de producció de la UE en les tecnologies i els productes de zero emissions netes necessaris per complir els objectius climàtics tan ambiciosos d’Europa.

El Pla, que continua la feina encetada amb iniciatives anteriors i aprofita els punts forts del mercat únic de la UE, complementa els esforços que s’estan duent a terme en el marc del Pacte Verd Europeu i de REPowerEU. Es fonamenta en quatre pilars: un entorn normatiu previsible i simplificat, l’accés ràpid al finançament, la millora de les competències i l’obertura del comerç per a les cadenes de subministrament resilients.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, ha declarat: «Tenim una oportunitat històrica de ser els primers i avançar amb celeritat, ambició i un propòsit clar per garantir el lideratge industrial de la UE en el sector de les tecnologies amb zero emissions netes, en ràpid creixement. Europa està decidida a liderar la revolució de les tecnologies netes. Per a les nostres empreses i la nostra gent, això suposa convertir les competències en feines de qualitat i la innovació en producció en massa, gràcies a un marc normatiu més simple i més àgil. La millora de l’accés al finançament permetrà que les nostres indústries clau de tecnologies netes s’expandeixin ràpidament.»

 

Un marc normatiu previsible i simplificat

El primer pilar del pla consisteix en un marc normatiu més simple.

La Comissió proposarà la Llei sobre la indústria amb zero emissions netes per determinar els objectius de capacitat industrial amb zero emissions netes i proporcionar un marc normatiu adequat per desplegar-lo ràpidament que garanteixi la tramitació simplificada i àgil dels permisos, la promoció de projectes estratègics europeus i el desenvolupament de normes que fomentin el creixement de les tecnologies en tot el mercat únic.

El marc es completarà amb la Llei de matèries primeres fonamentals per tal de garantir un accés suficient als materials ¾com les terres rares¾, que són essencials per a la fabricació de tecnologies clau, i la reforma del disseny del mercat de l’electricitat perquè els consumidors es beneficiïn de la reducció de costos que suposen les energies renovables.

 

Accés més ràpid al finançament

El segon pilar del Pla accelerarà la inversió i el finançament per a la producció de tecnologies netes a Europa. El finançament públic, juntament amb els avenços en la unió dels mercats de capitals, pot desbloquejar les enormes quantitats de finançament privat necessàries per a la transició verda. En el marc de la política de competència, la Comissió pretén garantir unes condicions de competència equitatives dins del mercat únic, alhora que facilita que els estats membres concedeixin l’ajuda necessària per accelerar la transició verda. Amb aquesta finalitat, a fi d’accelerar i simplificar la concessió d’ajuts, la Comissió consultarà els estats membres sobre la modificació del marc temporal de crisi i transició relatiu als ajuts estatals i revisarà el Reglament General d’Exempció per Categories tenint en compte el Pacte Verd per apujar els llindars de notificació en les ajudes a les inversions verdes. Entre altres coses, això contribuirà a racionalitzar i simplificar encara més l’aprovació dels projectes importants d’interès comú europeu (PIICE).

La Comissió també facilitarà l’ús dels fons de la UE existents per finançar la innovació, la fabricació i el desplegament de tecnologies netes. Així mateix, la Comissió està explorant vies per incrementar el finançament comú a escala de la UE per a inversions en la fabricació de tecnologies amb zero emissions netes, a partir d’una avaluació de les necessitats d’inversió que s’està duent a terme. A curt termini la Comissió treballarà amb els estats membres, parant especial atenció a REPowerEU, InvestEU i el Fons d’Innovació, a fi de trobar una solució de transició per proporcionar una ajuda ràpida i concreta. A mitjà termini, la Comissió té la intenció de donar una resposta estructural a les necessitats d’inversió, per a la qual cosa proposa un Fons per a la Sobirania Europea en el context de la revisió del marc financer pluriennal abans de l’estiu del 2023.

Per ajudar els estats membres a accedir als fons REPowerEU, la Comissió ha adoptat avui noves orientacions sobre els plans de recuperació i resiliència en què explica el procés de modificació dels plans existents i les modalitats per a l’elaboració dels capítols de REPowerEU.

Millora de les competències

Entre el 35 % i el 40 % de tots els llocs de treball podrien veure’s afectats per la transició verda, per la qual cosa una de les prioritats de l’Any Europeu de les Competències serà desenvolupar les capacitats necessàries per a llocs de treball ben remunerats, que també constitueix el tercer pilar del pla.

Per tal de desenvolupar les competències per a una transició verda centrada en les persones, la Comissió proposarà la creació d’acadèmies de la indústria amb zero emissions per posar en marxa programes de perfeccionament i reciclatge professional en indústries estratègiques. També estudiarà com combinar un plantejament que prioritzi les competències, que reconegui les competències reals, amb els plantejaments existents que es basen en les qualificacions, a més de com facilitar l’accés dels nacionals de països tercers als mercats de treball de la UE en sectors prioritaris, així com mesures per fomentar i harmonitzar el finançament públic i privat per al desenvolupament de competències.

 

Comerç obert per a unes cadenes de subministrament resilients

El quart pilar consistirà en la cooperació mundial i a fer que el comerç coadjuvi a la transició verda, d’acord amb els principis de competència lleial i comerç obert, sobre la base dels compromisos amb els socis de la UE i la tasca de l’Organització Mundial del Comerç. Amb aquesta finalitat, la Comissió continuarà desenvolupant la xarxa d’acords de lliure comerç de la UE i altres formes de cooperació amb els socis per donar suport a la transició verda. També estudiarà la creació d’un Club de Matèries Primeres Fonamentals que reuneixi els «consumidors» de matèries primeres i els països rics en recursos per garantir la seguretat del subministrament a escala mundial gràcies a una base industrial competitiva i diversificada, així com d’associacions industrials de tecnologies netes o amb zero emissions netes.  

La Comissió també protegirà el mercat únic del comerç deslleial en el sector de les tecnologies netes i n’utilitzarà els instruments per assegurar-se que les subvencions estrangeres no distorsionin la competència al mercat únic, inclòs el sector de les tecnologies netes.

 

Rerefons

El Pacte Verd Europeu, que la Comissió va presentar l’11 de desembre del 2019, estableix l’objectiu de fer que Europa esdevingui el primer continent climàticament neutre com a tard el 2050. La Llei Europea del Clima consagra en legislació vinculant el compromís de la UE d’assolir la neutralitat climàtica i l’objectiu intermedi de reduir les emissions netes de gasos amb efecte d’hivernacle almenys un 55 % d’ara al 2030 respecte dels nivells del 1990.

En la transició vers una economia amb zero emissions netes, la competitivitat d’Europa dependrà en gran mesura de la seva capacitat per desenvolupar i fabricar les tecnologies netes que fan possible aquesta transició.

El Pla Industrial del Pacte Verd Europeu el va anunciar la presidenta Von der Leyen en el seu discurs davant del Fòrum Econòmic Mundial celebrat a Davos el gener del 2023 com la iniciativa amb què la UE reforçarà el seu avantatge competitiu mitjançant la inversió en tecnologies netes i seguirà encapçalant l’avenç cap a la neutralitat climàtica. Respon a la invitació feta pel Consell Europeu a la Comissió perquè presentés propostes abans del final de gener del 2023 a fi de mobilitzar tots els instruments nacionals i de la UE pertinents i millorar les condicions marc per a la inversió, amb vista a garantir la resiliència i la competitivitat de la UE.

 

Més informació: 

Pla Industrial del Pacte Verd per a l’era de les zero emissions netes

Ajuts estatals: proposta de Marc Temporal de Crisi i Transició

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Pacte Verd Europeu

Estratègia industrial europea

Orientacions sobre els capítols de REPowerEU en el context dels plans de recuperació i resiliència

Detalls

Data de publicació
2 febrer 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona