Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa30 maig 2024Representation in Spain – Barcelona4 min read

La Comissió aclareix els ajuts disponibles per als pagesos en cas de fenòmens meteorològics excepcionals

La Comissió ha adoptat avui una Comunicació en què esclareix l’ús dels termes força major i circumstàncies excepcionals per al sector agrari de la UE en cas de fenòmens meteorològics extrems i imprevisibles. Amb aquest esclariment de la interpretació jurídica del concepte, la Comissió busca aportar seguretat jurídica als pagesos afectats en relació amb els pagaments de la política agrària comuna (PAC), alhora que es garanteix una aplicació uniforme per part de les administracions públiques nacionals d’arreu de la Unió. Aquesta Comunicació forma part del paquet de mesures per reduir la càrrega administrativa per als pagesos de la UE.

El concepte de força major permet que els pagesos que no han pogut complir tots els requisits de la PAC per causa d’esdeveniments excepcionals i imprevisibles que estan fora del seu control (com ara sequeres o inundacions greus) puguin conservar els ajuts de la PAC. L’aplicació d’aquest concepte és una decisió que correspon als estats membres en funció de proves pertinents i a la llum de la legislació agrària de la Unió.

Atès que constitueix una excepció a l’estricte respecte de les obligacions vinculades als pagaments de la PAC (com ara les condicionalitats o les mesures dels règims ecològics), aquesta decisió se sol aplicar de manera limitada, generalment avaluant cada cas o cada explotació individualment. La Comunicació d’avui aclareix que la força major es pot aplicar a tots els pagesos que treballen en una zona delimitada que és afectada per fenòmens meteorològics o desastres naturals greus i imprevisibles. Això suposa que no caldrà que cadascun dels pagesos ubicats en la zona afectada presenti una sol·licitud ni que aporti proves del compliment de les condicions de força major. Aquesta ampliació de l’àmbit d’aplicació reduirà la càrrega administrativa per als pagesos i les autoritats nacionals, cosa que permetrà agilitzar la resposta dels estats membres.

A la Comunicació s’estableixen les condicions que donen lloc a la presumpció que tots els pagesos ubicats en una zona determinada estan coberts per la força major. Els estats membres hauran de confirmar l’esdeveniment d’un desastre natural greu o d’un fenomen meteorològic greu i delimitar la zona geogràfica que hagi estat greument perjudicada per aquesta situació, les conseqüències de la qual no es podrien haver evitat malgrat haver actuat amb la diligència deguda. Per efectuar aquesta limitació els estats membres poden recórrer, per exemple, a dades de satèl·lit de la zona pertinent, sense necessitat de disposar de dades satel·litàries concretes a nivell de cada explotació. Per a determinats tipus d’esdeveniments, les administracions públiques nacionals també tindran en compte factor suplementaris —com ara el grau de pendent, el tipus de sòl o el tipus de conreu— a l’hora de definir la població afectada que no s’haurà de sotmetre a comprovacions posteriors. Es tracta, per exemple, de situacions com ara les glaçades, que pot ser que no afectin tots els conreus de la mateixa manera, o la pluja persistent, que pot afectar de manera diferent les zones amb pendent o els sòls amb diferents capacitats de retenció de l’aigua.

Si es compleixen totes les condicions, l’aclariment que es presenta avui eximeix les autoritats d’haver d’avaluar cada cas individualment.

La Comissió continua treballant amb els estats membres per oferir-los assessorament jurídic quan calgui.

Rerefons

La Comissió Europea va escoltar amb interès les preocupacions que van expressar els pagesos i els estats membres a la primeria d’enguany i ha treballat amb diligència per proposar mesures concretes que donin resposta a les qüestions plantejades.

El 22 de febrer la Comissió va presentar les primeres mesures de simplificació per reduir la càrrega administrativa als pagesos de la UE de manera duradora. El 15 de març va presentar una proposta de revisió d’aspectes concrets de la política agrària comuna que va entrar en vigor el 25 de maig després que l’aprovessin el Consell i el Parlament Europeu.

Els estats membres tenen un paper clau perquè la càrrega administrativa dels pagesos sigui limitada i proporcionada. Tot exercici de simplificació, perquè obtingui resultats, s’ha de dur a terme en cooperació estreta amb les administracions públiques nacionals i els mateixos pagesos.

Més informació

Comunicació relativa al concepte de força major i circumstàncies excepcionals

Mesures de la UE per donar resposta a les preocupacions dels pagesos

 

Janusz Wojciechowski, comissari d’Agricultura 

Hem treballat de valent per donar resposta a les reivindicacions per part dels pagesos de menys burocràcia i més flexibilitat. La pagesia és una de les professions més exposades al canvi climàtic i les seves conseqüències. Els fenòmens meteorològics extrems imprevisibles poden destruir tota la feina que ha fet un pagès. L’esclariment que presentem avui aporta seguretat jurídica que continuaran rebent els pagaments de la PAC encara que no puguin complir totes les obligacions habituals. Quan algú s’enfronta a desastres naturals de conseqüències dramàtiques, no cal afegir-li altres preocupacions.

Detalls

Data de publicació
30 maig 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona