Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa17 novembre 2021Representation in Spain – Barcelona7 min read

La Comissió adopta noves propostes per frenar la desforestació, innovar en la gestió sostenible de residus i tenir un sòl sa per a la gent, la natura i el clima

Avui la Comissió ha adoptat tres noves iniciatives que són necessàries perquè es materialitzi el Pacte verd europeu. La Comissió proposa noves regles per frenar la desforestació provocada per la UE així com noves regles per facilitar el trasllat intra-UE de residus a fi de fomentar l’economia circular i abordar els reptes que plantegen l’exportació il·lícita de residus i el trasllat de residus a països tercers. La Comissió també presenta una nova estratègia sobre el sòl perquè tot el sòl europeu estigui recuperat, sigui resilient i tingui la protecció adequada com a tard el 2050. Amb les propostes presentades avui, la Comissió ofereix les eines necessàries per transitar vers una economia circular, protegir la natura i elevar els estàndards mediambientals tant a la UE com arreu del món.

El vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans, ha declarat: «Per tenir èxit en la lluita mundial contra les crisis climàtica i de biodiversitat hem d’assumir la responsabilitat d’actuar tant a casa com fora. El nostre reglament sobre desforestació respon a les demandes dels ciutadans de minimitzar la contribució europea a la desforestació i fomentar un consum responsable. Les nostres noves normes per regular el trasllat de residus impulsaran l’economia circular i garantiran que l’exportació de residus no perjudiqui el medi ambient ni la salut humana en altres indrets. I la nostra estratègia sobre el sòl permetrà que el sòl estigui sa, s’usi de manera sostenible i gaudeixi de la protecció jurídica que necessita. 

El comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkevičius, ha declarat: «Si esperem polítiques climàtiques i mediambientals més ambicioses per part dels nostres socis, nosaltres mateixos hem de deixar d’exportar contaminació i de coadjuvar a la desforestació. Els reglaments sobre desforestació i trasllat de residus que presentem són els esforços legislatius més ambiciosos que hi ha hagut mai al món per abordar aquestes qüestions. Amb aquestes propostes, assumim la nostra responsabilitat i prediquem amb l’exemple reduint la nostra contribució a la contaminació i la pèrdua de biodiversitat mundials. També presentem una estratègia pionera de la UE sobre el sòl amb un programa de mesures contundent que cerca atorgar al sòl el mateix grau de protecció que ja tenen l’aigua, el medi marí i l’aire.»  

La Comissió proposa un nou reglament per frenar la desforestació i la degradació dels boscos provocades per la UE. Només entre el 1990 i el 2020 el món ha perdut 420 milions d’hectàrees de bosc, una superfície més gran que tota la Unió Europea. Les noves regles que es proposen garantirien que els productes que els ciutadans de la UE compren, fan servir i consumeixen en el mercat de la UE no contribueixen a la desforestació i la degradació dels boscos mundials. El principal factor causant d’aquests processos és l’expansió agrària vinculada a la producció de matèries primeres com ara la soja, la carn de boví, l’oli de palma, la fusta, el cacau i el cafè, i alguns dels seus productes derivats.

El Reglament estableix regles obligatòries d’auditoria preventiva (due diligence) per a les empreses que vulguin comercialitzar aquestes matèries a la UE amb ànim de vetllar perquè només entrin al mercat de la UE productes legals i que no hagin contribuït a la desforestació. La Comissió aplicarà un sistema de benchmarking per avaluar els països i el seu risc de desforestació i degradació dels boscos provocades per les matèries primeres que entren en l’àmbit d’aplicació del reglament.

La Comissió intensificarà el diàleg amb altres països grans consumidors i hi treballarà de forma multilateral per unir esforços. En fomentar el consum de productes lliures de desforestació i reduir l’impacte de la UE en la desforestació i la degradació dels boscos a nivell mundial, es preveu que les noves regles redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la pèrdua de biodiversitat. Finalment, la lluita contra la desforestació i la degradació dels boscos tindrà repercussions positives per a les comunitats locals, en especial les més vulnerables com ara els pobles indígenes, que tenen una gran dependència dels ecosistemes forestals.

Amb el Reglament revisat sobre trasllat de residus la Comissió actua sobre els objectius en matèria d’economia circular i de contaminació zero mitjançant la proposta de normes més estrictes per a l’exportació de residus, un sistema més eficient de circulació dels residus com a recurs i una acció ferma contra el tràfic de residus. Es restringirà l’exportació de residus a països que no pertanyen a l’OCDE, que només es permetrà si els països tercers estan disposats a rebre determinats residus i són capaços de fer-ne una gestió sostenible. El trasllat de residus a països de l’OCDE se supervisarà i es podrà suspendre si genera problemes ambientals greus en el país de destinació. Segons la proposta, totes les empreses de la UE que exportin residus fora de la UE han de vetllar perquè les instal·lacions a què enviïn els residus se sotmetin a una auditoria independent per demostrar que la gestió que fan d’aquests residus és respectuosa amb el medi ambient.

Dins de la UE, la Comissió proposa de simplificar considerablement els procediments actuals per facilitar la reintroducció dels residus a l’economia circular sense reduir el nivell de control necessari. Això contribueix a reduir la dependència de la UE respecte de les matèries primeres originals i fomenta la innovació i la descarbonització de la indústria europea que permetin atènyer els objectius climàtics de la UE. Les noves normes també acosten el trasllat de residus a l’era digital mitjançant la introducció de l’intercanvi electrònic de documentació.

El Reglament sobre trasllat de residus reforça encara més la lluita contra el tràfic de residus, un dels delictes ambientals més greus ja que les exportacions il·legals poden arribar a representar el 30 % del trasllat de residus, amb un valor anual de 9 500 milions d’euros. La millora de l’eficiència i l’eficàcia del sistema d’aplicació passa per crear un Grup de la UE d’aplicació dels trasllats de residus, facultar l’OLAF (Oficina europea de lluita contra el frau) per col·laborar en investigacions transnacionals dels estats membres de la UE en matèria de tràfic de residus, i preveure normes més estrictes pel que fa a les sancions administratives.

Finalment, avui la Comissió també presenta la nova Estratègia de la UE sobre el sòl, un lliurable important del Pacte verd europeu i de l’Estratègia de la UE sobre biodiversitat per al 2030 per abordar les crisis climàtica i de biodiversitat. Un sòl sa és la base del 95 % dels aliments que mengem, allotja més del 25 % de la biodiversitat mundial i és el dipòsit terrestre de carboni més gran del planeta. Tot i així, el 70 % del sòl de la UE no es troba en bon estat. L’Estratègia estableix un marc d’actuació amb mesures concretes orientades a la protecció, la recuperació i l’ús sostenible del sòl i proposa un conjunt de mesures voluntàries i d’altres de legalment vinculants. L’Estratègia pretén augmentar el carboni del sòl en els terrenys agraris, combatre la desertificació, recuperar les terres i els sòls degradats i garantir que com a tard el 2050 tots els ecosistemes del sòl es trobin en bon estat.

L’Estratègia demana garantir el mateix grau de protecció a la UE per al sòl que ja hi tenen l’aigua, el medi marí i l’aire. Això es farà mitjançant la proposta, com a tard el 2023, d’una llei de salut del sòl després d’una avaluació d’impacte i d’àmplies consultes de les parts interessades i els estats membres. L’Estratègia també mobilitza el compromís social i els recursos financers necessaris, utilitza el coneixement compartit i fomenta el seguiment i les pràctiques sostenibles de gestió del sòl, de manera que contribueix a l’objectiu de la UE que hi hagi una acció mundial pel sòl.

Més informació 

Preguntes i respostes sobre les Noves regles per als productes lliures de desforestació

Fitxa informativa sobre les Noves regles per als productes lliures de desforestació

Proposta d’un nou reglament per frenar la desforestació i la degradació dels boscos provocades per la UE

Preguntes i respostes sobre les regles revisades en matèria de trasllat de residus

Fitxa informativa sobre les regles revisades en matèria de trasllat de residus

Proposta d’un reglament revisat sobre trasllat de residus

Preguntes i respostes sobre l’Estratègia sobre el sòl

Fitxa informativa de l’Estratègia sobre el sòl

Nova Estratègia de la UE sobre el sòl

Detalls

Data de publicació
17 novembre 2021
Autor
Representation in Spain – Barcelona