Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa24 gener 2024Representation in Spain – Barcelona8 min read

La Comissió adopta un paquet de mesures en matèria d’innovació en intel·ligència artificial per donar suport a les empreses emergents i les pimes en aquest sector

Avui la Comissió ha posat en marxa un paquet de mesures per donar suport a les empreses emergents i les pimes europees en el desenvolupament d’una intel·ligència artificial (IA) fiable que respecti els valors i les normes de la UE. Aquesta iniciativa es deriva de l’acord polític assolit el desembre de 2023 sobre la Llei d’intel·ligència artificial de la UE —la primera llei del món a regular la intel·ligència artificial en conjunt— que contribuirà al desenvolupament, desplegament i implantació d’una intel·ligència artificial fiable a la UE.

En el seu discurs sobre l’estat de la Unió de 2023, la presidenta Von der Leyen va anunciar una nova iniciativa per obrir els supercomputadors europeus a les empreses emergents europees del camp de la intel·ligència artificial perquè puguin entrenar models fiables. Com a primera acció, el novembre de 2023 la Comissió va engegar el Gran Repte de la Intel·ligència Artificial a Gran Escala, un premi en què les empreses emergents d’intel·ligència artificial poden obtenir ajuda financera i accés a un supercomputador. El paquet que presentem avui du a la pràctica aquest compromís mitjançant un ampli ventall de mesures per ajudar les empreses emergents d’intel·ligència artificial i fomentar la innovació, com ara una proposta per donar accés als supercomputadors a les empreses esmentades i al sector de la innovació en general. Està compost per:

 • Una modificació del Reglament EuroHPC per crear fàbriques d’intel·ligència artificial, un nou eix de les activitats de l’Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea. Val a destacar-ne els següents elements:
  • adquirir, actualitzar i operar supercomputadors específics per a la intel·ligència artificial per permetre un aprenentatge automàtic ràpid i l’entrenament de models d’intel·ligència artificial a gran escala amb finalitats generals;
  • facilitar l’accés als supercomputadors específics per a la intel·ligència artificial, de manera que es contribueixi a fer-la arribar a un gran nombre d’usuaris públics i privats, com ara les empreses emergents i les pimes; 
  • oferir una finestreta única per a les empreses emergents i els innovadors, donar suport a l’ecosistema d’empreses emergents i de la recerca en intel·ligència artificial en el desenvolupament d’algoritmes, el testatge de l’avaluació i la validació de models d’intel·ligència artificial a gran escala, proporcionar instal·lacions de programació aptes per a la supercomputació i altres serveis propicis per a la intel·ligència artificial;
  • possibilitar el desenvolupament d’una varietat d’aplicacions d’IA emergents a partir dels models d’intel·ligència artificial amb finalitats generals.
 • Una decisió per crear una Oficina d’Intel·ligència Artificial dins de la Comissió que vetllarà pel desenvolupament i la coordinació de la política d’intel·ligència artificial a nivell europeu, a més de supervisar l’aplicació i compliment de la futura Llei d’intel·ligència artificial.
 • Una Comunicació sobre les empreses emergents i la innovació en el camp de la intel·ligència artificial a la UE que presenta accions suplementàries:
  • ajuda financera de la Comissió mitjançant Horitzó Europa i el programa Europa Digital dedicat a la intel·ligència artificial generativa. Aquest paquet generarà inversió pública i privada addicional d’uns 4 000 milions d’euros d’ara al 2027;
  • iniciatives complementàries per reforçar el viver de talent de la UE en matèria d’intel·ligència artificial generativa mitjançant l’educació, la formació i activitats de millora de les competències i reciclatge professional;
  • fomentar en major mesura la inversió pública i privada en empreses emergents noves i en expansió en el camp de la intel·ligència artificial, entre d’altres mitjançant el capital risc i el capital social (també amb noves iniciatives del programa Acceleradora del CEI i InvestEU);
  • accelerar el desenvolupament i el desplegament d’espais comuns europeus de dades, oberts als actors del camp de la intel·ligència artificial, per als quals les dades són un recurs clau per entrenar i millorar els seus models. Avui també s’ha publicat un nou document de treball dels serveis de la Comissió sobre els espais comuns europeus de dades que descriu la situació actual;
  • la iniciativa GenAI4EU, que pretén donar suport al desenvolupament de nous usos i aplicacions emergents en els catorze ecosistemes industrials europeus, així com en el sector públic. Entre els àmbits d’aplicació hi trobem la robòtica, la salut, la biotecnologia, la fabricació, la mobilitat, l’acció climàtica i els mons virtuals.

La Comissió, juntament amb alguns estats membres, també crearà dos consorcis d’infraestructures digitals europees (EDIC, per les sigles en anglès):

 • L’Aliança per les Tecnologies de la Llengua (ALT-EDIC) vol desenvolupar una infraestructura comuna europea en matèria de tecnologies de la llengua que permeti superar  l’escassetat de dades en llengües europees per entrenar solucions d’intel·ligència artificial, així com defensar la diversitat lingüística i la riquesa cultural d’Europa. Això contribuirà al desenvolupament de models de llenguatge a gran escala europeus.
 • L’EDIC CitiVERSE aplicarà eines d’intel·ligència artificial pioneres per desenvolupar i reforçar bessons digitals locals per a barris i pobles intel·ligents, que ajudaran les ciutats a simular i optimitzar processos que van des de la gestió del trànsit fins a la gestió de residus. 

Comunicació AI@EC

Avui la Comissió també ha adoptat una Comunicació que presenta el plantejament estratègic de la Comissió sobre l’ús de la intel·ligència artificial. Amb aquesta visió estratègica, la Comissió s’anticipa i es prepara internament per a l’aplicació de la Llei d’intel·ligència artificial de la UE. Conté accions concretes sobre la manera en què la Comissió generarà capacitat institucional i operacional per garantir el desenvolupament i l’ús d’una intel·ligència artificial fiable, segura i ètica. La Comissió també es prepara per donar suport a les administracions públiques de la UE en l’adopció i l’ús de la intel·ligència artificial.

Propers passos

Ara el Parlament Europeu i el Consell estudiaran les modificacions del Reglament pel qual es crea una Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea que ha proposat la Comissió.

Es crearà l’Oficina d’Intel·ligència Artificial dins de la Comissió. Aquest servei aplicarà la futura Llei d’intel·ligència artificial a nivell de la UE i supervisarà les normes relatives als models i sistemes d’intel·ligència artificial amb finalitats generals. Hauria d’esdevenir un organisme central de coordinació en matèria de política d’intel·ligència artificial i cooperar amb altres departaments de la Comissió, organismes de la UE, estats membres i parts interessades. Tindrà una vocació internacional i promourà el plantejament de la UE sobre la governança de la IA, a més de contribuir a les activitats internacionals de la UE en matèria d’intel·ligència artificial. De manera més general, l’Oficina d’Intel·ligència Artificial hauria de fer avançar els coneixements i la comprensió sobre la intel·ligència artificial i impulsar la implantació i la innovació en aquest camp. La decisió de crear l’Oficina d’Intel·ligència Artificial entra en vigor el 24 de gener, i començarà a operar en els propers mesos.

Ara els estats membres formaran els consorcis d’infraestructures digitals europees ALT-EDIC i CitiVERSE EDIC amb el suport de la Comissió. 

Rerefons

La Comissió ha afavorit i intensificat durant anys la cooperació en matèria d’intel·ligència artificial a tota la UE per impulsar la competitivitat i garantir la confiança basada en els valors de la UE. El Llibre blanc de la Comissió sobre la intel·ligència artificial, publicat l’any 2020, va establir una perspectiva clara de la intel·ligència artificial a Europa: un ecosistema d’excel·lència i confiança. L’abril de 2021 la Comissió va proposar la Llei d’intel·ligència artificial de la UE i un nou pla coordinat amb els estats membres per garantir la seguretat i els drets fonamentals de les persones i les empreses, alhora que es reforça la inversió i la innovació arreu dels països de la UE. El desembre de 2023 els colegisladors van acordar provisionalment la Llei d’intel·ligència artificial de la UE, que és la primera llei integral sobre intel·ligència artificial del món.

Més informació

Comunicació sobre les empreses emergents i la innovació en el camp de la intel·ligència artificial a la UE

Modificació del Reglament pel qual es crea una Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea  

Llei europea d’intel·ligència artificial

Pacte sobre la intel·ligència artificial

El Consorci d’Infraestructures Digitals Europees (EDIC)

Document de treball dels serveis de la Comissió sobre espais comuns europeus de dades

 

Margrethe Vestager, vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital

Per desenvolupar la intel·ligència artificial cal potència de càlcul. I en cal molta. Per això volem donar a les pimes i les empreses emergents un accés preferent a la xarxa de supercomputadors europeus. Estem compromesos amb la innovació en intel·ligència artificial i la innovació amb intel·ligència artificial. I farem tot el que estigui a les nostres mans per construir un ecosistema d’intel·ligència artificial pròsper a Europa.

 

Thierry Breton, comissari de Mercat Interior

Avui anunciem la posada en marxa de fàbriques d’intel·ligència artificial que reuneixen les matèries primeres de la IA: potència de càlcul, dades, algoritmes i talent. Seran una base d’operacions centralitzada per a les empreses emergents europees d’intel·ligència artificial i els permetran de desenvolupar els models més capdavanters i les aplicacions industrials més avançades d’intel·ligència artificial. Estem fent d’Europa el millor lloc del món per a la intel·ligència artificial fiable.

 

IP/24/383

Detalls

Data de publicació
24 gener 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona