Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa12 novembre 20207 min read

La Unió de la igualtat: la Comissió presenta la seva primera Estratègia per a la igualtat LGTBIQ a la UE

Brussel·les, 12 de novembre de 2020

La Comissió Europea ha presentat avui la primera estratègia de la UE per a la igualtat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, no binàries, intersexuals i queer (LGTBIQ), tal com va anunciar la presidenta von der Leyen en el seu discurs sobre l’Estat de la Unió d’enguany.

Si bé els últims anys a la UE s’ha avançat en el camí cap a la igualtat LGTBIQ, encara hi ha discriminació contra les persones LGTBIQ, el 43 % de les quals se senten discriminades. La crisi de la covid-19 no ha fet més que agreujar la situació. L’estratègia que presentem avui se centra en les desigualtats i els reptes que afecten les persones LGTBIQ i estableix un conjunt d’accions concretes per als propers cinc anys que inclou mesures jurídiques i financeres. L’Estratègia proposa d’ampliar la llista de delictes de la UE per incloure-hi els delictes d’odi, inclosos la incitació a l’odi i el delicte d’odi homòfobs, i per proposar legislació per al reconeixement mutu de la parentalitat entre països, entre d’altres qüestions. També vetlla perquè les qüestions LGTBIQ quedin reflectides en la formulació de polítiques a la UE, de manera que les persones LGTBIQ, en tota la seva diversitat, estiguin segures i gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per prosperar i participar plenament en la societat. 

«Tothom hauria de sentir-se lliure de ser qui és, sense por d’ésser perseguit. Aquests són els valors d’Europa i els que defensem. Aquesta primera estratègia a escala de la UE refermarà els nostres esforços comuns per assegurar que tothom rep el mateix tracte», ha declarat avui la vicepresidenta de Valors i Transparència, Vera Jourová.

«Avui la UE s’afirma com un exemple a seguir en la lluita per la diversitat i la inclusió. La igualtat i la no discriminació són valors essencials i drets fonamentals a la Unió Europea. Això vol dir que a la Unió Europea tothom s’hauria de sentir segur i lliure, sense por de patir discriminació o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals. Encara som molt lluny de la inclusió i acceptació plenes que mereixen les persones LGTBIQ. Confio que, junt amb els estats membres, podrem fer que Europa sigui un lloc millor i més segur per a tothom. En aquest sentit, l’Estratègia insta els estats membres que no tenen una estratègia nacional d’igualtat LGTBIQ que n’adoptin una per abordar les necessitats específiques en matèria d’igualtat de les persones LGTBIQ al seu país», ha declarat avui també la comissària d’Igualtat, Helena Dalli.

Accions en pro de la igualtat LGTBIQ en el període 2020-2025

L’Estratègia estableix un conjunt d’accions concretes entorn de quatre pilars principals, que són: lluitar contra la discriminació, garantir la seguretat, construir societats inclusives i liderar la reivindicació de la igualtat LGTBIQ arreu del món. Algunes de les accions principals definides a l’Estratègia són:

  • Lluitar contra la discriminació: la protecció jurídica davant de la discriminació és fonamental per avançar en la igualtat LGTBIQ. La Comissió durà a terme un balanç, en particular en l’àmbit laboral. L’informe sobre l’aplicació de la Directiva relativa a la igualtat de tractament a la feina i en l’ocupació es publicarà a tot estirar el 2022. Posteriorment, la Comissió proposarà la legislació escaient, especialment pel que fa al reforç del paper dels organismes d’igualtat. La Comissió també proposarà un marc regulador dirigit específicament a corregir el risc de biaix i discriminació inherent als sistemes d’intel·ligència artificial.
  • Garantir la seguretat: les persones LGTBIQ continuen essent víctimes dels delictes d’odi, de la incitació a l’odi i de la violència de manera desproporcionada, alhora que roman el problema greu que suposa el fet que sovint els delictes d’odi no es denunciïn. Per harmonitzar la protecció davant dels delictes d’odi i la incitació a l’odi, el 2021 la Comissió presentarà una iniciativa per ampliar la llista de «delictes de la UE» de manera que s’hi incloguin el delicte d’odi i la incitació a l’odi, també quan van dirigits a les persones LGTBIQ. A més, la Comissió facilitarà oportunitats de finançament per a iniciatives orientades a combatre el delicte d’odi, la incitació a l’odi i la violència contra les persones LGTBIQ.
  • Protegir els drets de les famílies homoparentals: a causa de les diferències en els ordenaments jurídics nacionals dels diversos estats membres es pot donar el cas que no es reconeguin els vincles familiars de les famílies homoparentals quan travessen una frontera interior de la UE. La Comissió proposarà una iniciativa legislativa sobre el reconeixement mutu de la parentalitat i explorarà possibles mesures per contribuir al reconeixement mutu entre estats membres de les unions de les parelles del mateix sexe.
  • Igualtat LGTBIQ arreu del món: a diverses parts del món, les persones LGTBIQ són víctimes de violacions de drets i abusos greus. La Comissió donarà suport a accions en pro de la igualtat LGTBIQ en el marc de l’Instrument de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional (IVDCI), de l’Instrument d’ajuda preadhesió (IAP) i del Fons d’asil i migració.

Integració de la igualtat LGTBIQ en les polítiques de la UE

Sota la direcció de la comissària d’Igualtat, Helena Dalli, i amb l’ajuda del Grup de treball sobre igualtat, la Comissió també integrarà la lluita contra la discriminació que afecta les persones LGTBIQ en totes les polítiques i iniciatives principals de la UE.

Properes etapes

Encoratgem els estats membres a actuar en funció de les millors pràctiques existents i elaborar els seus propis plans d’acció en matèria d’igualtat LGTBIQ. L’objectiu en serà protegir més bé les persones LGTBIQ de la discriminació i complementar les accions d’aquesta estratègia amb mesures que permetin avançar en la igualtat LGTBIQ en els àmbits que són competència dels estats membres.

La Comissió Europea farà un seguiment periòdic de la implementació de les accions definides en l’Estratègia i en presentarà una revisió intermèdia el 2023.

Rerefons

L’Estratègia que presentem avui és la primera estratègia de la Comissió en el camp de la igualtat LGTBIQ i és la concreció del compromís de la presidenta von der Leyen d’assolir una Unió de la igualtat.

L’Estratègia parteix de la Llista d’accions per promoure la igualtat de les persones LGTBIQ i enllaça amb d’altres estratègies i marcs estratègics de la Comissió Europea, entre els quals hi ha el Pla d’acció de la UE contra el racisme 2020-2025, adoptat fa poc, l’Estratègia sobre els drets de les víctimes i l’Estratègia per a la igualtat de gènere.

La igualtat i la no discriminació són valors essencials i drets fonamentals a la UE i estan consagrats en els Tractats i a la Carta dels drets fonamentals. En les últimes dècades els avenços legislatius, la jurisprudència i les iniciatives de polítiques públiques han millorat la vida de moltes persones i ens han ajudat a construir societats més igualitàries i acollidores, també per a les persones LGTBIQ. Si bé a la UE l’acceptació social i el suport a la igualtat de drets han crescut, això no sempre s’ha traduït en millores clares en les vides de les persones LGTBIQ. Segons l’Agència dels drets fonamentals de la Unió Europea, el 2019 el 43 % de les persones LGTB van declarar que s’havien sentit discriminades, comparat amb el 37 % el 2012. La crisi de la covid-19 ha generat noves pressions per als grups més vulnerables, i les persones LGTBIQ no en són l’excepció.

Molts dels àmbits d’actuació relacionats amb la millora de la igualtat LGTBIQ són fonamentalment competència dels estats membres. No obstant, la UE té un paper important a l’hora de proporcionar orientacions estratègiques, coordinar les accions dels estats membres, supervisar la implementació i els progressos, aportar ajuda a través dels fons de la UE i fomentar l’intercanvi de bones pràctiques entre els estats membres.

Més informació

Detalls

Data de publicació
12 novembre 2020