Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 setembre 2022Representation in Spain – Barcelona11 min read

L’Estratègia europea d’atenció a les persones per als cuidadors i els cuidats

 

Avui la Comissió Europea presenta l’Estratègia europea d’atenció a les persones per garantir uns serveis d’atenció a les persones de qualitat, assequibles i accessibles arreu de la Unió Europea i millorar la situació tant per als qui reben els serveis com per als qui els cuiden, ja sigui de manera professional o informal. L’Estratègia s’acompanya de dues recomanacions per als estats membres en relació amb la revisió dels objectius de Barcelona en matèria d’educació i atenció a la primera infància i amb l’accés a cures de llarga durada de qualitat assequibles.                     

Serveis d’atenció a les persones de qualitat, assequibles i accessibles amb millors condicions laborals i més conciliació de la vida professional i la privada

Els serveis d’atenció a les persones de qualitat assequibles i accessibles ofereixen beneficis clars a tots els grups d’edat. L’escolarització en la primera infància té una repercussió positiva en el desenvolupament de les criatures i contribueix a reduir el risc d’exclusió social i de pobresa, també en el futur. Les cures de llarga durada permeten que les persones que necessiten ajuda per a les activitats quotidianes —ja sigui a causa de l’edat, per malaltia o arran d’una discapacitat— conservin l’autonomia i visquin dignament. No obstant, per a moltes persones aquests serveis encara no són assequibles, no estan disponibles o no hi poden accedir.

La inversió en serveis d’atenció a les persones és important per atraure i retenir talent en aquest sector —que sovint es caracteritza per tenir condicions laborals dures i sous baixos— i per donar resposta a la manca de mà d’obra i realitzar el potencial econòmic i de creació d’ocupació del sector.

La inversió en serveis d’atenció a les persones de qualitat també comporta l’augment de la participació de les dones en el mercat de treball i la promoció de la igualtat de gènere, en particular per la reducció de la bretxa de gènere salarial i de les pensions. Les dones encara assumeixen el gruix de les responsabilitats assistencials: el 90 % de la mà d’obra formal en el sector són dones i hi ha 7,7 milions de dones que no treballen a causa de responsabilitats assistencials en la família.  

Per donar resposta a aquestes qüestions, la Comissió proposa mesures concretes a fi d’ajudar els estats membres a augmentar l’accés a serveis d’atenció a les persones de qualitat i assequibles, alhora que milloren les condicions laborals i la conciliació de la vida laboral i personal dels cuidadors.

Educació i atenció a la primera infància

La Comissió proposa que els estats membres revisin els objectius en matèria d’educació i atenció a la primera infància per tal de reforçar la participació de les dones en el mercat de treball, també coneguts com «els objectius de Barcelona», que es van fixar el 2002. Actualment aquests objectius marquen que els estats membres han de proporcionar educació i atenció a la primera infància al 33 % dels infants de menys de tres anys i al 90 % dels infants que tinguin entre tres anys i l’edat d’inici de l’escolarització obligatòria. La Comissió proposa de fixar nous objectius, ambiciosos i realistes alhora, de manera que com a tard el 2030 com a mínim:

 • el 50 % dels menors de tres anys estiguin escolaritzats en un centre d’educació infantil;
 • el 96 % dels infants que tinguin entre tres anys i l’edat d’inici de l’escolarització obligatòria estiguin escolaritzats en un centre d’educació infantil, com ja es va acordar en el marc de l’Espai europeu d’educació.

La Comissió també recomana, entre d’altres coses, que els estats membres:

 • garanteixin que els serveis d’atenció a la infància siguin assequibles, accessibles i de qualitat i que estiguin disponibles tant en zones urbanes com en zones rurals o desafavorides;
 • incorporin a l’ordenament jurídic un dret legal a l’educació i atenció a la primera infància, idealment sense interrupció entre el final del permís retribuït de parentalitat i el dret legal;
 • disposin de mesures específiques que permetin augmentar la participació en els serveis d’educació i atenció a la infància de criatures provinents de famílies desafavorides, criatures amb discapacitat o criatures amb necessitats especials, per tal de retallar les diferències amb la població infantil general;
 • estudiïn el nombre d’hores que passen les criatures en centres educatius («intensitat de temps») i vetllin perquè els serveis d’atenció a la infància estiguin disponibles durant prou temps perquè els progenitors puguin tenir una feina remunerada; i
 • promoguin el repartiment equitatiu de la cura dels fills entre els progenitors mitjançant la lluita contra els estereotips i el foment d’horaris laborals compatibles amb la vida familiar.

Cures de llarga durada

La Comissió recomana que els estats membres formulin plans d’acció nacionals per millorar la disponibilitat, l’accessibilitat i la qualitat de les cures a la UE per a tothom, per exemple amb les següents mesures:

 • vetllar perquè les cures de llarga durada siguin oportunes, integrals i assequibles de manera que proporcionin una qualitat de vida digna a les persones que necessitin cures de llarga durada;
 • augmentar l’oferta i les modalitats de cures de llarga durada professionals (assistència domiciliària, assistència en l’entorn local i assistència residencial), retallar les diferències territorials en l’accés a les cures de llarga durada, implementar solucions digitals accessibles en la prestació de serveis d’atenció a les persones i vetllar perquè els serveis i els equipaments de cures de llarga durada siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.
 • aplicar uns criteris i normes de qualitat per als prestadors de serveis de cures de llarga durada;
 • ajudar els cuidadors informals —que sovint són dones i familiars de la persona dependent— mitjançant la formació, l’assessorament i el suport psicològic i financer; i
 • mobilitzar finançament adequat i sostenible per a les cures de llarga durada, també amb l’ús de fons de la UE.

Condicions laborals dignes i formació per als treballadors del sector de l’atenció a les persones

A fi de millorar les condicions laborals i atraure més gent —en particular, homes— al sector de l’atenció a les persones, es recomana als estats membres que:

 • fomentin la negociació col·lectiva i el diàleg social amb vista a millorar els sous i les condicions laborals;
 • garanteixin el màxim nivell de seguretat i salut laboral;
 • dissenyin programes de formació continuada per als treballadors del sector de l’atenció a les persones;
 • combatin els estereotips de gènere en relació amb la tasca assistencial i duguin a terme campanyes de comunicació;
 • ratifiquin i apliquin el Conveni 189 de l’OIT sobre treballadors domèstics.

Per la seva banda, la Comissió:

 • estudiarà la creació d’un nou diàleg social sectorial per als serveis socials a nivell de la UE;
 • fomentarà l’establiment d’un partenariat en matèria de capacitats en el marc del Pacte per les Capacitats per al sector de les cures de llarga durada;
 • finançarà projectes i recerca per avaluar el valor social i econòmic de la feina i les condicions laborals en el sector de l’atenció a les persones;
 • revisarà l’aplicació de les normes de la UE que regulen les condicions laborals;
 • documentarà les condicions d’admissió i els drets que tenen actualment els treballadors del sector de les cures de llarga durada provinents de fora de la UE i explorarà la viabilitat de crear programes a nivell de la UE per atraure treballadors d’aquest àmbit; i
 • promourà les oportunitats disponibles per als professionals de l’educació i atenció a la primera infància en el marc dels programes Erasmus+.

Declaracions dels membres del Col·legi

La vicepresidenta de Democràcia i Demografia, Dubravka Šuica, ha declarat: «El canvi demogràfic suposa que els europeus viuen més temps, però això també fa augmentar la demanda de cures de llarga durada accessibles, assequibles i de qualitat. A l’altre extrem del cicle vital, els progenitors, per tal de poder participar plenament del mercat de treball, necessiten disposar de serveis adequats per tenir cura dels seus fills, que han de desenvolupar les seves capacitats i competències cognitives, verbals i físiques. Els treballadors del sector de l’atenció a les persones tenen un paper essencial en la nostra societat, però actualment la seva feina sovint està infravalorada. L’Estratègia europea d’atenció a les persones que presentem avui defineix com actuar davant d’aquests reptes de manera eficaç i eficient. És hora que parem atenció a l’atenció a les persones.»  

El comissari d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, ha declarat: «L’Estratègia europea d’atenció a les persones posa les persones al capdavant. La UE reconeix el valor de la tasca assistencial, que s’ha de reflectir en millors condicions laborals i retributives. Cal garantir a les persones que necessiten cures de llarga durada l’accés a serveis assequibles de qualitat perquè puguin tenir una vida digna. Espero que aquesta Estratègia faci que la tasca assistencial —tant la professional com la informal— rebi el respecte i la inversió que mereix.»

La comissària d’Igualtat, Helena Dalli, ha declarat: «Invertir en atenció a les persones és invertir en igualtat de gènere i justícia social. La nostra iniciativa pretén garantir que tothom que té responsabilitats assistencials, especialment les dones, té una possibilitat real de triar a l’hora de combinar la vida privada i la professional. Uns serveis d’atenció a les persones de qualitat, assequibles i accessibles garanteixen que tothom que en gaudeix, inclosos els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat, està empoderat i pot exercir plenament els seus drets. La inversió en atenció a les persones busca garantir la igualtat en les opcions disponibles, la dignitat i l’autonomia.»

Properes etapes

Els estats membres debatran les propostes de la Comissió de recomanacions del Consell amb vista a la seva adopció per part del Consell. De conformitat amb les propostes de la Comissió, els estats membres han d’informar la Comissió, al cap d’un any de l’adopció de les recomanacions, de les mesures que hagin pres per aplicar-les. Per cada Recomanació, la Comissió publicarà un informe exhaustiu en els cinc anys següents que oferirà una visió general de la situació pel que fa a la implementació. La Comissió també continuarà observant els canvis en les polítiques públiques en el marc del Semestre Europeu i contribuint a les reformes i les inversions mitjançant els fons disponibles de la UE.

Rerefons

L’Estratègia europea d’atenció a les persones ajudarà a implementar els principis consagrats en el pilar europeu dels drets socials, en particular els principis relatius a la igualtat de gènere, la conciliació de la vida laboral i personal, l’atenció a la infància i les cures de llarga durada. El març de 2021, el Pla d’Acció del Pilar Europeu dels Drets Socials va anunciar una iniciativa en matèria de cures de llarga durada i la revisió dels objectius de Barcelona en matèria d’educació i atenció a la primera infància. La presidenta Ursula von der Leyen, en el seu discurs sobre l’estat de la Unió de 2021, va anunciar una Estratègia europea d’atenció a les persones per ajudar les dones i els homes a trobar les millors cures i atènyer la conciliació de la vida laboral i personal dels cuidadors. Això es va confirmar més tard en el Programa de treball de la Comissió per al 2022.

L’Estratègia europea d’atenció a les persones també ajudarà a assolir els tres grans objectius socials de la UE en matèria d’ocupació, competències i reducció de la pobresa per al 2030, de què es van congratular els dirigents de la UE a la cimera de Porto del maig de 2021 i el Consell Europeu. La Recomanació sobre els objectius de Barcelona, en el marc de l’Estratègia per a la igualtat de gènere 2020-2025, té l’origen en altres iniciatives de la UE, com ara la Recomanació sobre l’educació i l’atenció a la infància, l’Estratègia de la UE sobre els drets dels infants i la Recomanació sobre la Garantia Infantil Europea

Més informació

Preguntes i respostes sobre l’Estratègia europea d’atenció a les persones

Fitxa informativa: L’Estratègia europea d’atenció a les persones per als cuidadors i els cuidats

Comunicació sobre l’Estratègia europea d’atenció a les persones

Proposta de Recomanació del Consell sobre la revisió dels objectius de Barcelona en matèria d’educació i atenció a la primera infància

Proposta de Recomanació del Consell sobre l’accés a cures de llarga durada de qualitat assequibles

Informe sobre cures de llarga durada de 2021

 

IP/22/5169

Detalls

Data de publicació
7 setembre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona