Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa4 setembre 20205 min read

Pacte verd europeu: la Comissió prepara noves iniciatives per impulsar el sector de l’agricultura ecològica

4 de setembre de 2020

La Comissió Europea ha posat en marxa avui una consulta pública sobre el futur pla d’acció sobre agricultura ecològica. Aquest sector tindrà un paper important a l’hora de fer realitat el propòsit del pacte verd europeu i d’assolir els objectius de l’estratègia “Del camp a taula” i l’estratègia sobre biodiversitat. La Comissió considera una prioritat vetllar perquè el sector de l’agricultura ecològica disposi de les eines adequades així com d’un marc normatiu operatiu i consensuat, la qual cosa és fonamental per assolir l’objectiu que el 25% de les terres agrícoles estiguin dedicades a l’agricultura ecològica. Si bé el nou reglament en matèria d’agricultura ecològica proporciona una base sòlida, cal que el dret derivat, que encara s’ha d’adoptar, també sigui resilient. Per tant, a petició dels estats membres, del Parlament Europeu, de tercers països i d’altres parts interessades, la Comissió proposa avui d’ajornar un any l’entrada en vigor de la nova legislació en matèria d’agricultura ecològica, de l’1 de gener de 2021 a l’1 de gener de 2022.

“L’estratègia “Del camp a taula” i l’estratègia sobre biodiversitat tenen uns objectius ben ambiciosos per garantir que el sector agrícola estigui preparat per al pacte verd. L’agricultura ecològica serà una aliada clau en la transició que estem liderant per assolir un sistema alimentari més sostenible i per millorar la protecció de la biodiversitat. La Comissió, mitjançant un marc estratègic i normatiu adequat, ajudarà el sector de l’agricultura ecològica en el compliment de l’objectiu de dedicar un 25% de terres agrícoles a l’agricultura ecològica d’aquí a 2030”, ha declarat avui el comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Janusz Wojciechowski.

El futur pla d’acció sobre agricultura ecològica, que està previst que s’adopti a la primeria de 2021, suposarà una eina important per al creixement futur del sector. L’estratègia “Del camp a taula” i l’estratègia sobre biodiversitat de la Comissió inclouen entre els seus objectius que el 25% de les terres agrícoles es dediquin a l’agricultura ecològica d’aquí a 2030. Per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu, la Comissió Europea se serveix de les eines següents:

  • Un pla d’acció sobre agricultura ecològica, que serà fonamental per contribuir a impulsar el sector, tant pel cantó de la demanada com pel de l’oferta. S’estructurarà al voltant de tres eixos clau: estimular la demanda de productes ecològics i mantenir alhora la confiança dels consumidors; fomentar l’increment de la superfície dedicada a l’agricultura ecològica a la UE; i reforçar el paper de la producció ecològica en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, també en l’àmbit de la gestió sostenible dels recursos. La consulta pública avui engeguem busca recopilar les opinions de la ciutadania, de les autoritats nacionals i de les parts interessades sobre l’esborrany del pla. El qüestionari estarà disponible en línia durant dotze setmanes, fins el 27 de novembre de 2020.
  • La nova legislació en matèria d’agricultura ecològica, que reflectirà la naturalesa canviant d’aquest sector tan dinàmic. La nova normativa està concebuda amb la idea de garantir la competència lleial, prevenir el frau i mantenir la confiança dels consumidors. Per tal que el pas de la legislació actual a la nova es faci sense entrebancs i que la indústria i els estats membres puguin estar preparats per aplicar la nova normativa, la Comissió proposa d’ajornar-ne l’entrada en vigor un any. Inicialment van ser els estats membres, el Parlament Europeu, els tercers països i les parts interessades els qui van demanar aquest ajornament, atesa la complexitat i rellevància del dret derivat que encara s’està elaborant. De resultes de la crisi del coronavirus s’ha reduït el ritme de preparació del dret derivat. L’ajornament proporcionarà prou temps per poder dur a terme les àmplies consultes i l’adequació legislativa necessàries.
  • La política de promoció agroalimentària de la UE, que dona suport al sector agrícola mitjançant la promoció dels seus trets de qualitat al mercat interior i a tercers països. Per al 2021 la Comissió té previst assignar un pressupost de 40 milions d’euros a l’agricultura ecològica en el marc d’aquesta política de promoció. Aquest pressupost contribuirà a finançar accions de promoció i campanyes d’informació sobre el sector de l’agricultura ecològica de la UE per tal de divulgar-ne les qualitats i estimular la demanda.

A més d’aquestes eines principals, la política agrícola comuna (PAC) continuarà proporcionant ajuda per al desenvolupament de l’agricultura ecològica a la UE. A tall d’exemple, les mesures resultants dels programes de desenvolupament rural ofereixen ajuda als agricultors que vulguin passar a l’agricultura ecològica o bé continuar amb aquest tipus d’agricultura.

Rerefons

L’objectiu de l’agricultura ecològica és produir aliments fent servir substàncies i processos naturals de manera que en resulti un mètode agrícola amb un impacte ambiental limitat. Fomenta l’ús de recursos renovables provinents de les explotacions agrícoles, l’enfortiment dels cicles biològics dins del sistema agrícola, la protecció de la biodiversitat, la preservació dels equilibris ecològics locals, el manteniment i millora de la fertilitat del sòl i l’ús responsable i la protecció adequada de l’aigua. A més, les regles de l’agricultura ecològica afavoreixen un alt grau de benestar animal i requereixen que els agricultors respectin els hàbits de conducta de les bèsties.

El 20 de maig de 2020, la Comissió va adoptar l’estratègia “Del camp a taula” i l’estratègia sobre biodiversitat que, d’acord amb el pacte verd europeu, proposen mesures i compromisos de la UE prou ambiciosos per aturar la pèrdua de biodiversitat a Europa i arreu del món i transformar els nostres sistemes alimentaris en normes mundials en matèria de sostenibilitat competitiva, protecció de la salut humana i del planeta i preservació dels mitjans de subsistència de tots els agents de la cadena de valor alimentària.

Més informació

MEMO      

Un cop d’ull a l’agricultura ecològica
El futur de l’agricultura ecològica
Estratègia “Del camp a taula”
Estratègia sobre biodiversitat

Detalls

Data de publicació
4 setembre 2020