Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa20 abril 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

Paquet d’infraccions del mes d’abril: principals decisions sobre Espanya

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta

Paquet d’infraccions del mes d’abril: principals decisions sobre Espanya

Resums per àmbit d’actuació

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació.

Aquí podeu trobar més informació sobre el procediment d’infracció de la UE. Si voleu més detalls sobre totes i cadascuna de les decisions, vegeu el registre de decisions sobre els procediments d’infracció.

 

4. Justícia

(Per a més informació: Christian Wigand - Tel.: +32 229 62253; Cristina Torres Castillo – Tel.: +32 229 90679; Yuliya Matsyk - Tel.: +32 2 291 31 73;

Dictàmens motivats

Conciliació de la vida laboral i personal: la Comissió insta onze països a transposar plenament les normes de la UE en matèria de conciliació de la vida laboral i personal per als progenitors i els cuidadors

Avui la Comissió Europea ha decidit d’enviar un dictamen motivat a Bèlgica (INFR(2022)0332), Txèquia (INFR(2022)0346), Irlanda (INFR(2022)0370), Grècia (INFR(2022)0353), Espanya (INFR(2022)0355), França (INFR(2022)0360), Croàcia (INFR(2022)0362), Xipre (INFR(2022)0341), Luxemburg (INFR(2022)0374), Àustria (INFR(2022)0328) i Eslovènia (INFR(2022)0393) per no haver notificat les mesures nacionals per a la plena transposició dels drets de la UE en matèria de conciliació laboral i personal per als progenitors i els cuidadors (Directiva (UE) 2019/1158). La Directiva pretén fomentar la participació equitativa de les dones i els homes en el mercat de treball mitjançant un repartiment equilibrat de les responsabilitats entre els pares i les mares. Garanteix el dret dels pares a tenir com a mínim deu dies de permís de paternitat propers a la data de naixement de la criatura. La Directiva també estableix un mínim de quatre mesos de permís parental, dels quals almenys dos han de ser retribuïts i no són transferibles d’un progenitor a l’altre. Fixa un permís per als cuidadors de cinc dies laborables l’any per als treballadors que tenen cura o ajuden un familiar o una persona amb qui conviuen. A més, concedeix a tots els cuidadors i progenitors de criatures de fins a vuit anys el dret a demanar fórmules de flexibilitat. La data límit per transposar la Directiva era el 2 d’agost de 2022. El 21 de setembre de 2022 la Comissió va enviar cartes de requeriment a dinou estats membres per no haver comunicat les mesures de transposició de la dita Directiva. Després d’haver-ne analitzat les respostes, la Comissió va constatar que en onze estats membres no s’havia transposat plenament la Directiva i, per tant, ha decidit de fer un pas més en el procediment d’infracció i enviar un dictamen motivat a Bèlgica, Txèquia, Irlanda, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Àustria i Eslovènia. Ara aquests estats membres disposen de dos mesos per prendre les mesures necessàries a fi de complir el que estableix el dictamen motivat. En cas que no ho facin, la Comissió podria decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En podeu consultar el comunicat de premsa complet en línia.

 

6. Fiscalitat i Unió duanera

(Per a més informació: Veerle Nuyts – Tel.: +32 229 96302; Francesca Dalboni – Tel.: +32 229 88170)

Dictamen motivat

Fiscalitat: la Comissió insta Espanya a transposar les noves normes de la UE en matèria d’impostos especials per als artesans i petits productors d’alcohol

Avui la Comissió Europea ha decidit d’enviar un dictamen motivat a Espanya (INFR(2022)0075) per no haver notificat les mesures de transposició de les noves normes de la UE relatives a l’harmonització de les estructures dels impostos especials sobre l’alcohol i les begudes alcohòliques (Directiva 2020/1151). La Directiva estableix un sistema de certificació a escala de la Unió per als artesans i els petits productors d’alcohol que els facilita l’accés a tipus reduïts d’impostos especials arreu de la UE. Els estats membres havien de transposar la Directiva com a tard el 31 de desembre de 2021. El gener de 2022 la Comissió va enviar cartes de requeriment a onze estats membres, inclosa Espanya, per no haver comunicat les mesures de transposició de la dita Directiva. A hores d’ara, Espanya no ha notificat a la Comissió cap mesura de transposició. Ara té dos mesos per complir amb l’obligació de transposició i notificar-ho a la Comissió. En cas que no ho faci, la Comissió podria decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

8. Estabilitat financera, serveis financers i unió dels mercats de capitals

(Per a més informació: Arianna Podesta - Tel.: +32 229 87024, Aikaterini Apostola - Tel.: +32 229 87624)

Dictàmens motivats

La Comissió insta Espanya a transposar a l’ordenament jurídic nacional la Directiva sobre els factors de sostenibilitat

Avui la Comissió Europea ha decidit d’enviar un dictamen motivat a Espanya (INFR(2022)0356) per no haver notificat les mesures de transposició a l’ordenament jurídic nacional de la Directiva sobre els factors de sostenibilitat (Directiva (EU) 2021/1269). Espanya ha incomplert l’obligació de transposició de la directiva abans de la data límit de 21 d’agost de 2022. La Directiva s’emmarca en el Pla d’acció per finançar el creixement sostenible elaborat per la Comissió. Un dels objectius d’aquest pla és redirigir els fluxos de capital cap a inversions sostenibles a fi d’assolir un creixement sostenible i inclusiu. La Directiva aclareix la necessitat de tenir en compte els factors de sostenibilitat i els objectius relacionats amb la sostenibilitat en els processos de governança i supervisió dels productes de les societats d’inversió que dissenyen instruments financers i els seus distribuïdors. Espanya disposa de dos mesos per respondre i prendre les mesures necessàries. En cas que no ho faci, la Comissió podria decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Podeu trobar aquí les infraccions per a tots els estats membres

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
20 abril 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona