Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa15 juliol 2022Representation in Spain – Barcelona9 min read

Paquet d’infraccions del mes de juliol: decisions sobre Espanya

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

 

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació. Així mateix, la Comissió ha arxivat 103 casos que els estats membres interessats han resolt sense que hagi calgut continuar amb el procediment d’infracció.

Aquí podeu trobar més informació sobre el procediment d’infracció de la UE. Si voleu més detalls sobre totes i cadascuna de les decisions, vegeu el registre de decisions sobre els procediments d’infracció.

 

1. Medi ambient

 

Cartes de requeriment en virtut de l’article 260.2 del TFUE

 

Gestió de l’aigua i protecció de la natura: la Comissió insta Espanya a executar la sentència del Tribunal sobre la degradació del Parc Nacional de Doñana


La Comissió insta Espanya (INFR(2014)2090) a executar amb celeritat i eficàcia la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 24 de juny de 2021 relativa als aiguamolls de Doñana (cas C-559/19). En la sentència el Tribunal va confirmar que Espanya no havia garantit la gestió sostenible de les aigües subterrànies que alimenten els aiguamolls de Doñana, de conformitat amb el que exigeix la Directiva marc sobre l’aigua (2000/60/EC). A més, Espanya tampoc no ha adoptat les mesures adequades d’acord amb la Directiva sobre hàbitats (1992/43/EEC) per aturar la degradació subsegüent dels hàbitats naturals protegits de diverses zones Natura 2000 que les autoritats espanyoles van designar en el Parc Nacional de Doñana i en el seu entorn immediat. La decisió del Tribunal és coherent amb el ferm compromís de la Comissió per salvaguardar l’excepcional valor natural de Doñana per a les futures generacions d’europeus. Tant el Pacte Verd Europeu com l’Estratègia sobre Biodiversitat per al 2030 indiquen que és imprescindible que la UE aturi la pèrdua de biodiversitat a través de mesures que permetin protegir-la i restaurar-la. Després d’intercanviar correspondència amb les autoritats espanyoles i en vista de la informació científica disponible sobre les qüestions que es plantegen en aquest cas, la Comissió ha conclòs que les mesures que ha adoptat Espanya fins ara són insuficients per posar fi a l’incompliment que va determinar el Tribunal. En conseqüència, la Comissió envia una carta de requeriment en virtut de l’article 260.2 del TFUE. Ara Espanya disposa de dos mesos per presentar les seves observacions sobre les qüestions que ha plantejat la Comissió. Després d’haver estudiat aquestes observacions, la Comissió pot tornar a remetre el cas al Tribunal de conformitat amb el que disposa l’article 260.2 del TFUE i sol·licitar que s’imposin sancions financeres a Espanya.Cartes de requeriment i dictàmens motivats

 

Protecció de la natura i pesca: la Comissió insta Bulgària, França i Espanya a evitar la captura accessòria de dofins comuns i d’altres espècies protegides

La Comissió insta Bulgària (INFR(2022)2052), França (INFR(2020)4036) i Espanya (INFR(2020)4039) a aplicar les mesures que exigeixen la Directiva sobre hàbitats (92/43/CEE) i la política pesquera comuna per evitar la captura accessòria d’espècies protegides per part de les embarcacions pesqueres. Calen mesures urgents per complir la legislació i garantir la coherència amb els compromisos adquirits en el Pacte Verd Europeu i en l’Estratègia sobre Biodiversitat per al 2030 de reduir la captura accessòria d’espècies protegides. En virtut de la Directiva sobre hàbitats, és obligatori aplicar mesures de protecció i conservació d’espècies com ara la marsopa, el dofí comú, el dofí mular, la tortuga babaua, la foca grisa i les aus marines en les zones Natura 2000 designades per a la seva protecció. Els estats membres han d’establir un sistema de protecció rigorosa i prohibir, en particular, la captura o el sacrifici deliberats i la pertorbació de les espècies. També han de vigilar les captures accessòries i vetllar perquè no tinguin un efecte perjudicial significatiu en les espècies afectades.

Bulgària no ha pres mesures per evitar que es pertorbi els dofins i les marsopes en les zones Natura 2000 ni ha controlat la captura accessòria d’aquestes espècies protegides en el Mar Negre. Aquest país tampoc no ha transposat correctament l’obligació de controlar la captura accessòria que resulta de la Directiva sobre hàbitats. Així, doncs, en el marc de les accions derivades de l’Estratègia sobre Biodiversitat per resoldre la qüestió de les captures accessòries, la Comissió ha decidit d’enviar una carta de requeriment a Bulgària, que ara disposa de dos mesos per donar-hi resposta i actuar davant de les deficiències que ha detectat la Comissió. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir d’enviar un dictamen motivat.

França i Espanya no han pres prou mesures per millorar la vigilància de l’estat de conservació de diverses espècies i per controlar les captures accessòries en les seves aigües o per part de les seves flotes. Tampoc no han actuat per evitar la pertorbació i el sacrifici d’espècies marines en les zones Natura 2000. Així mateix, França no ha transposat completament les obligacions de la Directiva sobre hàbitats en relació amb la creació d’un sistema de vigilància de les captures accessòries i amb l’adopció de les mesures de conservació necessàries. La política pesquera comuna, mitjançant el Reglament de mesures tècniques (Reglament [UE] 2019/1241), exigeix l’aplicació de mesures de mitigació específiques. França i Espanya no han pres les mesures necessàries que recomana la ciència per reduir les captures accessòries, com ara la delimitació de les zones de pesca o les vedes. Tampoc no han garantit un control i una inspecció eficaços. La Comissió va enviar sengles cartes de requeriment a França i Espanya el mes de juliol del 2020. D’ençà d’aleshores, però, aquests estats membres no han pres les mesures necessàries per resoldre aquestes mancances. Per tant, la Comissió ha decidit d’enviar un dictamen motivat a tots dos països. França i Espanya disposen de dos mesos per respondre-hi i prendre les mesures necessàries. En cas que no ho facin, la Comissió podria decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

3. Migració, afers d’interior i Unió de la Seguretat

 

Cartes de requeriment


Lluita contra l’abús sexual de menors: la Comissió insta Irlanda, Itàlia Portugal i Espanya a donar compliment a la Directiva relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l’explotació sexual dels menors

 

Avui la Comissió Europea ha decidit obrir procediments d’infracció mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment a Irlanda (INFR(2019)2235) i de sengles cartes de requeriment complementàries a Itàlia (INFR(2018)2335), Portugal (INFR(2018)2334) i Espanya (INFR(2018)2197) per no haver aplicat allò que disposa la Directiva relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l’explotació sexual dels menors i la pornografia infantil (Directiva 2011/93/UE). La Directiva és un element essencial del marc jurídic de la UE en la lluita contra l’abús sexual de menors. Exigeix als estats membres d’introduir unes normes mínimes pel que fa a la definició dels delictes i les sancions en l’àmbit dels abusos sexuals i l’explotació sexual dels menors, la pornografia infantil i la captació de menors amb finalitats sexuals. També conté disposicions que milloren la prevenció d’aquests delictes i la protecció de les víctimes. La Comissió considera que Irlanda, Itàlia, Portugal i Espanya han transposat incorrectament determinades disposicions de la Directiva pel que fa a la definició d’alguns delictes, la prevenció i l’assistència a les víctimes. Irlanda, Itàlia, Portugal i Espanya disposen de dos mesos per respondre als arguments que ha plantejat la Comissió. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir d’enviar-los un dictamen motivat.

 

4. Justícia

 

Dictàmens motivats

Protecció dels denunciants: la Comissió Europea avança en el procediment d’infracció contra quinze estats membres

Avui la Comissió Europea ha decidit de continuar avançant en els procediments d’infracció contra Bulgària (INFR(2022)0021), Txèquia (INFR(2022)0043), Estònia (INFR(2022)0055), Finlàndia (INFR(2022)0079), França (INFR(2022)0083), Alemanya (INFR(2022)0052), Grècia (INFR(2022)0061), Hongria (INFR(2022)0093), Irlanda (INFR(2022)0098), Itàlia (INFR(2022)0106), Luxemburg (INFR(2022)0119),  Països Baixos (INFR(2022)0143), Polònia (INFR(2022)0150), Eslovàquia (INFR(2022)0188) i Espanya (INFR(2022)0073), amb l’emissió de dictàmens motivats per no haver transposat plenament la Directiva sobre la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió (Directiva [UE] 2019/1937). El termini perquè els estats membres transposessin la Directiva va acabar el 21 de desembre de 2021. El gener del 2022 la Comissió va enviar cartes de requeriment a vint-i-quatre estats membres per no haver transposat i notificat les mesures de transposició a la Comissió dins del termini establert. D’entre aquests, els quinze estats membres enumerats més amunt encara no han adoptat les mesures de transposició i disposen de dos mesos per respondre al dictamen motivat de la Comissió. Si la resposta que aporten no és satisfactòria, la Comissió pot decidir de remetre els estats membres concernits al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

6. Fiscalitat i Unió duanera

 

Dictàmens motivats

 

Fiscalitat: la Comissió insta Grècia i Espanya a comunicar les mesures d’aplicació de les normes sobre asimetries híbrides amb països tercers de la Directiva contra l’elusió fiscal

Avui la Comissió Europea ha enviat dictàmens motivats a Grècia (INFR(2022)0058) i Espanya (INFR(2022)0070) per no haver comunicat les mesures nacionals necessàries per executar l’article  9 bis de la Directiva (UE) 2017/952 del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 2016/1164 pel que fa a les asimetries híbrides amb països tercers. Aquestes normes impedeixen que els contribuents puguin abusar de les diferències entre els sistemes fiscals i pagar menys impostos o no pagar-ne, i eviten l’erosió de la base imposable dels estats membres. El termini per comunicar les normes va expirar el 31 de desembre de 2021. Si no es comuniquen de manera exhaustiva les mesures nacionals d’aplicació, la Comissió pot decidir de remetre els casos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

7. Mobilitat i transports

 

Cartes de requeriment

 

Navegació interior: la Comissió insta Eslovènia i Espanya a transposar la nova legislació de la UE sobre el reconeixement de les qualificacions professionals


Avui la Comissió ha decidit d’enviar sengles cartes de requeriment a Eslovènia (INFR(2022)2041) i Espanya (INFR(2022)2042) per no haver transposat en el seu ordenament jurídic nacional les noves normes de la UE relatives al reconeixement de les qualificacions professionals en l’àmbit de la navegació interior (Directiva [UE] 2017/2397). La Directiva estableix un sistema harmonitzat per a la certificació i el reconeixement de les persones que piloten embarcacions en vies de navegació interiors de manera que els titulars dels certificats poden navegar arreu de la UE. El termini per transposar la Directiva va expirar el 17 de gener de 2022. Eslovènia i Espanya tenen dos mesos per respondre als arguments exposats per la Comissió i, si no hi responen, la Comissió podria optar per enviar-los un dictamen motivat.

Detalls

Data de publicació
15 juliol 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona