Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa19 maig 2022Representation in Spain – Barcelona10 min read

Paquet d’infraccions del mes de maig: decisions sobre Espanya

Resums per àmbit d’actuació

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació. Així mateix, la Comissió ha arxivat 94 casos que els estats membres interessats han resolt sense que hagi calgut continuar amb el procediment d’infracció.

Aquí podeu trobar més informació sobre el procediment d’infracció de la UE. Si voleu més detalls sobre totes les decisions adoptades, vegeu el registre de decisions sobre infraccions.

 

1. Medi ambient i pesca

(Per a més informació: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156, Daniela Stoycheva – Tel.: +32 229 53664)

 

Dictàmens motivats

Avaluació de l’impacte ambiental: la Comissió demana a ESPANYA que posi remei als efectes perjudicials d’un complex hoteler per al medi ambient

La Comissió demana a Espanya (INFR(2017)2113) que compensi el dany al medi ambient ¾i, en particular, a una zona Natura 2000 de gran importància per a la conservació d’espècies d’aus rares¾ provocat per la construcció d’un complex hoteler a La Oliva (Fuerteventura, Illes Canàries). Les autoritats competents van aprovar el projecte el 2001 sense haver-ne avaluat els efectes sobre el medi ambient, de conformitat amb la Directiva sobre l’avaluació de l’impacte ambiental (Directiva 2011/92/UE) i la Directiva sobre hàbitats (Directiva 1992/43/CEE). Si bé l’any 2011 els tribunals espanyols van declarar la nul·litat del projecte per aquests motius, les autoritats van decidir de continuar endavant amb les obres de construcció, cosa que va causar un dany irreparable als hàbitats d’aus en perill crític. La Comissió va enviar una carta de requeriment a Espanya el 2017. Les autoritats espanyoles, però, no han complert cap dels seus compromisos per compensar els efectes mediambientals del complex. Per tant, la Comissió ha decidit d’enviar-los un dictamen motivat. Espanya disposa de dos mesos per respondre-hi i prendre les mesures necessàries. En cas que no ho faci, la Comissió podria decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

Pesca i afers marítims

Cartes de requeriment

Ordenació de l’espai marítim: la Comissió demana a BULGÀRIA i ESPANYA que estableixin el seu pla d’ordenació marítima

La Comissió demana a Bulgària (INFR(2022)2025) i Espanya (INFR(2022)2027) que vetllin per l’aplicació correcta de la Directiva (UE) 2014/89 sobre l’ordenació de l’espai marítim. La finalitat de l’ordenació de l’espai marítim és d’organitzar les activitats humanes en zones marítimes perquè es compleixin diversos objectius ecològics, econòmics i socials. Entre aquests objectius hi ha el desenvolupament d’una economia blava sostenible, l’ús sostenible dels recursos marins i la preservació de la biodiversitat i la salut dels ecosistemes marins, que són un element essencial del Pacte Verd Europeu. La Directiva exigia que els estats membres costaners elaboressin un pla d’ordenació marítima com a tard el 31 de març de 2021 i en presentessin una còpia a la Comissió i als altres estats membres afectats en el termini de tres mesos a partir de la publicació del pla. Bulgària i Espanya no van complir aquesta obligació. Per tant, la Comissió envia una carta de requeriment a Bulgària i Espanya, que ara disposen de dos mesos per donar-hi resposta i esmenar les deficiències que la Comissió ha detectat. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir d’enviar un dictamen motivat.

 

2. Justícia

(Per a més informació: Christian Wigand - Tel.: +32 229 62253; Katarzyna Kolanko - Tel.:+32 229 63444; Cristina Torres Castillo – Tel.: +32 229 90679)

 

Dictàmens motivats

Directiva sobre abús de mercat: la Comissió demana a ESPANYA que compleixi les obligacions en matèria de sancions penals

La Comissió ha enviat un dictamen motivat a Espanya (INFR(2019)2127) en què l’insta a complir les obligacions de la Directiva en matèria de sancions penals a l’abús de mercat (Directiva 2014/57/EU). La Directiva exigeix que els estats membres estableixin definicions comunes de les infraccions penals d’operacions amb informació privilegiada i manipulació del mercat, i que imposin les sancions penals màximes per a les infraccions d’abús de mercat més greus. Els estats membres s’han d’assegurar que aquestes conductes —inclosa la manipulació dels índexs de referència— siguin infraccions penals punibles amb sancions efectives arreu d’Europa. Espanya no ha transposat correctament la Directiva al seu ordenament jurídic, en especial perquè no ha previst una pena màxima de privació de llibertat d’almenys quatre anys per a determinats casos d’operacions amb informació privilegiada que entren en l’àmbit d’aplicació la Directiva. La Comissió va enviar una carta de requeriment a Espanya l’abril de 2019. Atès que la resposta d’Espanya no resolia aquestes mancances de manera adequada, avui la Comissió ha decidit d’emetre un dictamen motivat. Ara Espanya disposa de dos mesos per contestar i adoptar les mesures necessàries; altrament, la Comissió pot decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

3. Energia i clima

(Per a més informació: Tim McPhie – Tel.: +32 229 58602; Giulia Bedini – Tel. +32 229 58661) (pendent de validar)

 

Cartes de requeriment

Mercat interior de l’energia: la Comissió demana a BÈLGICA, TXÈQUIA, ESPANYA, IRLANDA, LITUÀNIA I POLÒNIA que transposin plenament les normes de la UE sobre el mercat interior de l’electricitat

Avui la Comissió ha decidit d’enviar cartes de requeriment a Bèlgica (INFR(2022)2032), Txèquia (INFR(2022)2033), Espanya (INFR(2022)2034), Irlanda (INFR(2022)2035), Lituània (INFR(2022)2036) i Polònia (INFR(2022)2037) per haver comunicat només parcialment les mesures nacionals de transposició de les normes de la UE per al mercat interior de l’electricitat, com estableix la Directiva (UE) 2019/944 per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE. Aquesta directiva defineix normes fonamentals relatives a l’organització i el funcionament del sector elèctric de la UE amb vista a crear mercats elèctrics arreu de la Unió realment integrats, competitius, centrats en el consumidor, flexibles, equitatius i transparents. El termini per incorporar la Directiva a l’ordenament jurídic nacional va expirar el 31 de desembre de 2020. A partir de les cartes de requeriment d’avui, els sis estats membres tenen dos mesos per notificar a la Comissió les seves mesures de transposició que garanteixin l’aplicació plena de les normes de la UE. Altrament, en cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir d’enviar un dictamen motivat.

 

Dictàmens motivats

Eficiència energètica: la Comissió insta ESPANYA, CROÀCIA, LUXEMBURG i ESLOVÀQUIA a completar la transposició de la Directiva d’eficiència energètica

Avui la Comissió ha decidit d’enviar dictàmens motivats a Espanya (INFR(2020)0522), Croàcia (INFR(2020)0529), Luxemburg (INFR(2020)0539) i Eslovàquia (INFR(2020)0564) per no haver vetllat per la transposició plena de la Directiva revisada sobre eficiència energètica (Directiva (UE) 2018/2002) per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE. Aquesta directiva busca establir un marc comú de mesures per promoure l’eficiència energètica i estableix un objectiu vinculant d’eficiència energètica a la UE per al 2030 de com a mínim el 32,5 %. Els estats membres havien de transposar la Directiva com a tard el 25 d’octubre de 2020. Els quatre estats membres esmentats, que no van declarar la plena transposició de la Directiva revisada sobre eficiència energètica dins de termini, van rebre una carta de requeriment el novembre de 2020. Després d’haver analitzat les mesures de transposició nacional, la Comissió considera que la transposició a Espanya, Croàcia, Luxemburg i Eslovàquia encara no és completa. Ara tenen dos mesos per respondre. En cas que no ho facin, la Comissió podria decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

    

4. Economia digital

 (Per a més informació: Johannes Bahrke – Tel.: +32 229 58615, Charles Manoury - Tel.: +32 229 13391)

Remissió al Tribunal de Justícia

Directiva de serveis de comunicació audiovisuals: la Comissió remet cinc estats membres al Tribunal de Justícia de la UE

Avui la Comissió ha decidit de remetre Txèquia (INFR 2020/0510), Espanya (INFR 2020/0521), Irlanda (INFR 2020/0531), Romania (INFR 2020/0555) i Eslovàquia (INFR 2020/0563) al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver transposat la Directiva de serveis de comunicació audiovisuals revisada (Directiva (UE) 2018/1808), amb una petició d’imposar sancions financeres de conformitat amb l’article 260.3 TFUE. La Directiva de serveis de comunicació audiovisuals regula la coordinació de la legislació nacional en tots els mitjans audiovisuals. L’última revisió que se’n va fer fou el 2018. La Directiva revisada de serveis de comunicació audiovisuals estableix unes normes comunes per a tota la UE pel que fa als continguts de tots el mitjans audiovisuals, tant les emissions de televisió tradicionals com els serveis a la carta, a més de les plataformes d’intercanvi de vídeos. Aquestes noves normes de la UE pretenen generar un panorama audiovisual més segur, més equitatiu i més divers. Milloren la protecció dels espectadors —amb especial atenció a la seguretat dels més vulnerables, com ara els menors—, estenen les normes relatives als continguts il·lícits i nocius per abastar les plataformes d’intercanvi de vídeos, i promouen la diversitat cultural en els mitjans audiovisuals. D’altra banda, la Directiva va introduir requisits suplementaris d’independència per als reguladors nacionals dels mitjans de comunicació. Els estats membres havien de transposar aquesta directiva i comunicar a la Comissió les mesures de transposició nacionals com a tard el 19 de setembre de 2020. Davant del fet que no s’havien adoptat les normes nacionals pertinents, la Comissió va enviar cartes de requeriment a vint-i-tres estats membres el novembre de 2020, a les que van seguir nou dictàmens motivats el setembre de 2021 i dos més el novembre del mateix any. Fins ara, els estats membres esmentats anteriorment no han transposat plenament ni comunicat les mesures d’aplicació de la Directiva de serveis de comunicació audiovisuals. Per aquest motiu, avui la Comissió ha decidit de remetre aquests casos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquestes remissions contenen una petició d’imposar sancions financeres de conformitat amb l’article 260.3 TFUE. Podeu trobar-ne el comunicat de premsa aquí.

 

5. Ocupació i drets socials

(Per a més informació: Veerle Nuyts – Tel.: +32 229 96302; Flora Matthaes – Tel.: +32 229 83951)

 

Dictamen motivat

Protegir els treballadors de les substàncies químiques cancerígenes: la Comissió incoa un procediment d’infracció contra ESPANYA

Avui la Comissió ha decidit d’enviar un dictamen motivat a Espanya (INFR(2021)0410) per no haver comunicat la seva norma nacional de transposició de les regles de la UE dissenyades per protegir els treballadors de les substàncies químiques cancerígenes, com ara els agents carcinògens i mutàgens (Directiva (UE) 2019/983). Aquesta directiva de la UE és la tercera revisió de la Directiva sobre agents carcinògens i mutàgens. Reforça la protecció d’aproximadament un milió de treballadors a Europa ja que en limita l’exposició a cinc substàncies químiques cancerígenes. Per exemple, la tercera revisió de la Directiva hi ha incorporat el formaldehid, que es fa servir extensivament en els treballs de construcció, la indústria paperera, la fusta i els productes de la fusta i pot causar càncer nasofaringi, un tipus de càncer de cap i coll, i leucèmia. Els estats membres havien de transposar la tercera actualització de les normes i comunicar les mesures nacionals respectives a la Comissió abans de l’11 de juliol de 2021. A hores d’ara, Espanya encara no ho ha fet, tot i que la Comissió ja li va enviar una carta de requeriment el 30 de setembre de 2021. Per tant, avui la Comissió continua el procediment amb un dictamen motivat. Ara Espanya disposa de dos mesos per respondre al dictamen motivat i prendre les mesures que calgui. En cas que no ho faci, la Comissió podria decidir de remetre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Detalls

Data de publicació
19 maig 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona