Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa17 maig 2023Representation in Spain – Barcelona8 min read

Reforma duanera de la UE: una visió basada en les dades per a una unió duanera més senzilla, més intel·ligent i més segura

Avui la Comissió ha presentat propostes per dur a terme la reforma més ambiciosa i exhaustiva de la unió duanera de la UE des que es va crear el 1968.

Les mesures que es proposen avui presenten una visió de les duanes de la UE basada en les dades que és capdavantera a nivell mundial i que simplificarà enormement els tràmits duaners per a les empreses, especialment per als operadors més fiables. La reforma, que incorpora la transformació digital, reduirà els procediments duaners feixucs i substituirà les declaracions tradicionals per un plantejament de la supervisió de les importacions més intel·ligent i basat en les dades. Alhora, les autoritats duaneres disposaran de les eines i els recursos que necessiten per avaluar adequadament i aturar les importacions que suposin un risc real per a la UE, la seva ciutadania i la seva economia.

La reforma d’avui respon a les pressions a què estan sotmeses actualment les duanes de la UE, com ara l’enorme increment del volum comercial —especialment en el cas del comerç electrònic—, el ràpid augment del nombre de normes de la UE de les quals cal verificar el compliment a la frontera, i les realitats i crisis geopolítiques canviants. Farà que el marc duaner s’adapti a una era més verda i digital i contribueixi a tenir un mercat únic més segur i competitiu. La reforma simplifica i racionalitza les obligacions de declarar a la duana per als operadors: a tall d’exemple, redueix el temps necessari per completar els tràmits d’importació, proporciona una sola interfície de la UE i facilita la reutilització de dades. D’aquesta manera contribueix a concretar el propòsit de la presidenta Von der Leyen de reduir aquestes càrregues en un 25 % sense soscavar els objectius estratègics en aquest àmbit.

La nova Autoritat Duanera de la UE supervisarà un Centre de Dades Duaneres de la UE, que actuarà com a motor del nou sistema. Amb el temps, el Centre de Dades substituirà la infraestructura informàtica duanera actual dels estats membres, cosa que els permetrà d’estalviar 2 000 milions d’euros anuals en costos operatius. La nova Autoritat també ajudarà a executar la millora del plantejament de la UE en matèria de gestió de riscos i controls de duana.

Una nova manera de col·laborar amb les empreses

En la unió duanera reformada, les empreses que vulguin introduir béns a la UE podran registrar tota la informació relativa als seus productes i cadenes de subministrament en un sol entorn en línia: el nou Centre de Dades Duaneres de la UE. Aquesta tecnologia capdavantera recopilarà les dades facilitades per les empreses i, per mitjà de l’aprenentatge automàtic, la intel·ligència artificial i la intervenció humana, proporcionarà a les autoritats una visió general de 360º de les cadenes de subministrament i de la circulació de mercaderies.

Alhora, les empreses només hauran d’interactuar amb un únic portal quan presentin la declaració duanera i només caldrà que la presentin una vegada per a diversos enviaments. En alguns casos en què els processos empresarials i les cadenes de subministrament siguin completament transparents, els operadors més fiables (els anomenats operadors «Trust and Check») podran posar les seves mercaderies en circulació a la UE sense que hi hagi una intervenció duanera activa. La categoria «Trust and Check» reforça l’actual programa per als operadors fiables, el sistema d’operadors econòmics autoritzats (AEO, per les seves sigles en anglès).

Aquesta nova col·laboració amb les empreses és una novetat a nivell mundial. Constitueix una nova eina potent per donar suport a les empreses, el comerç i l’autonomia estratègica oberta de la UE. El Centre de Dades Duaneres de la UE permetrà importar mercaderies a la Unió amb una intervenció duanera mínima, sense comprometre els requisits de seguretat o de lluita contra el frau.

Segons les propostes, el Centre de Dades entrarà en funcionament el 2028 per als enviaments de comerç electrònic i el 2032, de manera voluntària, per a la resta d’importadors, i suposarà beneficis i simplificacions immediats. Els operadors «Trust and Check» també podran despatxar totes les seves importacions amb les autoritats duaneres de l’estat membre on estiguin establerts, independentment del punt pel qual entrin a la UE les mercaderies. El 2035 es durà a terme una revisió en què s’avaluarà si aquesta possibilitat es pot ampliar a tots els operadors quan el Centre de Dades sigui d’ús obligatori (a partir del 2038).

Un enfocament més intel·ligent dels controls duaners

El nou sistema que es proposa oferirà a les autoritats duaneres una visió de conjunt de les cadenes de subministrament i els processos de producció de les mercaderies que entren a la UE. Tots els estats membres tindran accés a dades en temps real i podran posar en comú informació per respondre als riscos amb més rapidesa, coherència i eficàcia.

S’emprarà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i fer-ne seguiment a fi de predir els problemes fins i tot abans que les mercaderies no hagin iniciat el viatge cap a la UE. Això permetrà a les autoritats duaneres de la UE de concentrar els esforços i els recursos on són més necessaris: per impedir que entrin a la Unió mercaderies perilloses o il·legals i per fer respectar el nombre creixent de normes de la UE que prohibeixen determinades mercaderies contràries als valors comuns de la UE, com ara en l’àmbit del canvi climàtic, la desforestació o el treball forçós, per donar-ne només alguns exemples. També ajudarà a garantir la recaptació correcta dels drets i impostos, en benefici dels pressupostos nacionals i de la UE.

A fi d’ajudar els estats membres a prioritzar els riscos de manera adequada i coordinar els controls i les inspeccions, especialment en temps de crisi, es posaran en comú la informació i els coneixements especialitzats i s’avaluaran a nivell de la Unió mitjançant la nova Autoritat Duanera de la UE, que treballarà amb les dades facilitades a través del Centre de Dades Duaneres de la UE. El nou règim millorarà substancialment la cooperació entre les autoritats duaneres, les de vigilància del mercat i les autoritats policials o judicials a nivell de la UE i nacional, també amb l’intercanvi d’informació per mitjà del Centre de Dades Duaneres.

Un enfocament més modern del comerç electrònic

Amb la reforma que es presenta avui, les plataformes de comerç electrònic seran fonamentals a l’hora de vetllar perquè les mercaderies que es comercialitzen en línia compleixin totes les obligacions duaneres. Això suposa una diferència significativa respecte del sistema duaner actual, que carrega la responsabilitat en els consumidors i els transportistes. Les plataformes seran responsables d’assegurar-se que en el moment de la compra s’abonen els drets de duana i l’IVA, de manera que els consumidors ja no es trobaran amb costos ocults o tràmits inesperats quan arriba el paquet. Si les plataformes de comerç electrònic són els importadors oficials, els consumidors de la UE poden estar segurs que s’han pagat tots els drets de duana i que la seva compra és segura i conforme a les normes mediambientals, ètiques i de seguretat de la UE.

Alhora, la reforma elimina el llindar actual pel qual els articles valorats en menys de 150 euros estan exempts de drets de duana, una circumstància que s’ha aprofitat àmpliament per al frau. Fins al 65 % dels paquets que entren a la UE estan infravalorats per tal d’eludir els drets de duana d’importació.

La reforma també simplifica el càlcul dels drets de duana de les mercaderies de poc valor que es compren més sovint fora de la UE, de manera que els milers de possibles categories de drets de duana queden reduïts a només quatre. Això farà que sigui molt més fàcil calcular els drets de duanes dels paquets petits i ajudarà tant les plataformes com les autoritats duaneres a gestionar més bé els mil milions de compres de comerç electrònic que entren a la UE cada any. També eliminarà la possibilitat de cometre frau. Es preveu que el nou règim de comerç electrònic, fet a mida per a aquesta activitat, reporti 1 000 milions d’euros més en ingressos duaners cada any.

Rerefons

La reforma presentada avui respon a la promesa de la presidenta Von der Leyen d’«impulsar les duanes de la UE fins a un nou nivell» i es basa especialment en les recomanacions formulades pel Grup de Savis sobre el Futur de les Duanes el 2022.  

Ara s’enviaran les propostes legislatives al Parlament Europeu i al Consell de la Unió Europea per a l’aprovació i al Comitè Econòmic i Social Europeu a efectes de consulta.

Més informació

Document de preguntes i respostes

Fitxa informativa

Pàgina web sobre la reforma duanera de la UE al web de la DG TAXUD, que conté la Comunicació i els textos legislatius

Vicepresident executiu Valdis Dombrovskis

L’esperada reforma que presentem avui forma part del nostre pla per reforçar l’autonomia estratègica de la UE. Permetrà a les duanes de la UE defensar més bé els nostres interessos econòmics i financers alhora que garantirà la seguretat de les mercaderies que entren a la Unió. També impulsarà el comerç, ja que a tots els operadors els resultarà més fàcil fer negocis tant dins com fora de la UE. Els reptes mundials com ara el canvi climàtic, el comerç electrònic i el comerç il·lícit exigeixen una resposta a nivell mundial i tràmits duaners més moderns i eficients arreu del món. Per això el nostre paquet de mesures també insta l’OMC i l’OMD que avancin en aquesta direcció.

 

Comissari Paolo Gentiloni

La unió duanera de la UE ha estat al centre de la integració de la Unió Europea al llarg dels últims 55 anys. Davant dels nous reptes i amenaces, avui ens dotem d’una altra eina per agilitzar els fluxos comercials i ajudar en la nostra recuperació econòmica. Aquesta ambiciosa reforma reduirà la burocràcia i els costos de compliment per a les empreses, generarà més transparència i certesa per als ciutadans de la UE quan comprin en línia i introduirà tràmits més senzill i innovadors per a les autoritats.

 

IP/23/2643

Detalls

Data de publicació
17 maig 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona