Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa19 setembre 2022Representation in Spain – Barcelona8 min read

Un mercat únic a prova de crisis: Europa es dota d’un conjunt d’eines sòlid per preservar la llibertat de circulació i la disponibilitat de béns i serveis essencials

Avui la Comissió presenta el nou Instrument d’Emergència del Mercat Únic. Aquest marc de governança en temps de crisi pretén preservar la lliure circulació de béns, serveis i persones i la disponibilitat de béns i serveis essencials en cas d’emergències futures, tot plegat en benefici dels ciutadans i les empreses d’arreu de la UE. Per bé que el mercat únic ha demostrat ser el nostre millor actiu en la gestió de les crisis, la pandèmia de covid-19 ha evidenciat mancances estructurals que dificulten la resposta eficaç i coordinada davant de situacions d’emergència. Les mesures unilaterals van generar fragmentació, cosa que va agreujar la crisi i va perjudicar especialment les pimes.

La vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital, Magrethe Vestager, ha declarat: «La crisi de la covid-19 ha deixat clar que hem de fer que el nostre mercat únic estigui operatiu en tot moment, també en temps de crisi. L’hem de reforçar. Necessitem eines noves que ens permetin reaccionar amb rapidesa i col·lectivament. D’aquesta manera, quan ens tornem a enfrontar a una crisi podrem garantir que el mercat únic continua obert i que hi ha disponibilitat de béns de vital importància per protegir els europeus. El nou Instrument d’Emergència del Mercat Únic fa que això sigui possible.»

El comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, ha declarat: «En les crisis que s’han succeït els últims anys ens hem esforçat per preservar el bon funcionament del mercat únic, mantenir les fronteres i les cadenes de subministrament obertes i garantir la disponibilitat dels productes i serveis que necessiten els nostres ciutadans. Però cal que estiguem més ben preparats per anticipar-nos a la propera crisi i respondre-hi. En lloc d’actuar amb mesures ad hoc improvisades, l’Instrument d’Emergència del Mercat Únic proporcionarà una resposta estructural per preservar la lliure circulació de mercaderies, persones i serveis en temps adversos. L’Instrument garantirà una coordinació més bona entre els estats membres, ajudarà a anticipar i limitar els efectes d’una possible crisi en la nostra indústria i la nostra economia, i dotarà Europa d’eines de què els nostres socis mundials disposen i que nosaltres no tenim.»

L’Instrument d’Emergència del Mercat Únic complementa altres mesures legislatives de la UE per a la gestió de crisis —com ara el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió— i la normativa de la UE de sectors, cadenes de subministrament o productes concrets, com és el cas de l’àmbit de la salut, els semiconductors o la seguretat alimentària, per als que ja s’han previst mesures específiques de resposta a la crisi. Aquest instrument estableix un marc equilibrat de gestió de crisis que permet detectar diverses amenaces al mercat únic i assegurar el bon funcionament d’aquest últim mitjançant les accions següents:

·       Crear una arquitectura de governança de crisi per al mercat únic: es crearà un nou mecanisme per supervisar el mercat únic, detectar diversos nivells de risc i coordinar una resposta adequada en diverses fases (modes de contingència, vigilància i emergència). En primer lloc, el marc de planificació de contingència permet a la Comissió i els estats membres d’establir una xarxa de coordinació i comunicació per reforçar la preparació. Posteriorment, quan es detecti una amenaça per al mercat únic, es pot activar el mode de vigilància. Finalment, en cas que s’esdevingui una crisi que afecti greument el mercat únic, el Consell pot activar el mode d’emergència. Es crearà un grup consultiu integrat per la Comissió i els estats membres a fi d’avaluar una situació determinada i recomanar les mesures de resposta més idònies. Aquest grup tindrà un paper fonamental al llarg de tot el procés.

·       Proposar noves mesures per respondre davant de les amenaces per al mercat comú: en el mode de vigilància els estats membres, en cooperació amb la Comissió, se centrarien en el seguiment de les cadenes de subministrament de béns i serveis qualificades com d’importància estratègica i en l’acumulació de reserves estratègiques en aquests àmbits. Quan s’hagi activat el mode d’emergència, es preservarà la lliure circulació en el mercat únic mitjançant una llista de restriccions prohibides i, de manera més general, un control més intens i ràpid de les restriccions unilaterals. La Comissió també podrà recomanar que els estats membres garanteixin la disponibilitat de béns importants en cas de crisi facilitant l’ampliació o readaptació de línies de producció o bé agilitzant la concessió de permisos. Finalment, també podrà recomanar que els estats membres distribueixin de forma controlada les reserves estratègiques acumulades durant la fase de vigilància. També s’aplicarà una nova normativa per facilitar, en els modes de vigilància i emergència, la contractació pública per part de la Comissió en nom dels estats membres, de béns i serveis pertinents.

·       Permetre mesures d’últim recurs en cas d’emergència: en circumstàncies extraordinàries, i només si s’ha activat el mode d’emergència, la Comissió també podrà emprar eines que requeriran un procediment separat d’activació. En aquest cas, la Comissió podrà enviar sol·licituds d’informació específiques a operadors econòmics, que podran ser vinculants. També podrà demanar-los que acceptin comandes prioritàries de productes importants en temps de crisi que les empreses hauran de satisfer tret que expliquin els motius greus que justifiquin refusar-les. D’altra banda, la comercialització accelerada de determinats productes mitjançant uns procediments més àgils de proves i certificació en garantirà la disponibilitat durant els períodes d’emergència. Les normes que permeten aquestes excepcions es detallen en sengles propostes separades d’un Reglament i d’una Directiva que modifiquen els règims reguladors de diversos productes i que acompanyaran el Reglament de l’Instrument d’Emergència del Mercat Únic.

 

Properes etapes

A continuació, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea debatran les propostes. Després que els colegisladors els hagin adoptat, els reglaments entraran en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicats en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

 

Rerefons

El mercat únic és, des de fa gairebé trenta anys, l’actiu més important de la UE: aporta certesa, escala i un trampolí mundial a les nostres empreses, així com una gran disponibilitat de productes i serveis de qualitat per als consumidors. No obstant això, en les crisis recents, i especialment a la primeria de la pandèmia de covid-19, les empreses i els ciutadans van patir restriccions de moviment, pertorbacions del subministrament i una manca de predictibilitat de les normes que va fragmentar el mercat únic. Les restriccions a les exportacions dins de la UE i les limitacions de mobilitat —que es van adoptar com a resposta a la pandèmia però que en molts casos estaven mal dissenyades i poc justificades per a aquesta finalitat— van pertorbar la lliure circulació de béns, serveis i persones, cosa que va comportar costos econòmics i retards i va dificultar la resposta global a la crisi.

El paquet de mesures sobre l’Instrument d’Emergència del Mercat Únic que presentem avui dona resposta a la crida del Consell Europeu, que en les seves Conclusions del Consell de l’1 i el 2 d’octubre de 2020 va afirmar que la UE havia d’aprendre de la pandèmia de covid-19 i actuar davant de la fragmentació, els obstacles i les febleses que encara presentava el mercat únic a l’hora d’afrontar situacions d’emergència. La Comissió va reaccionar anunciant en la seva Comunicació sobre l’Estratègia Industrial actualitzada de maig de 2021 que presentaria un instrument específic per garantir la lliure circulació de béns, serveis i persones així com més transparència i coordinació en temps de crisi. El Parlament Europeu es va congratular del pla de la Comissió de presentar un Instrument d’Emergència del Mercat Únic i va instar-la a fer-ne una eina estructural legalment vinculant per tal de garantir la lliure circulació de persones, béns i serveis en cas de crisis futures. Abans de presentar la proposta, la Comissió va dur a terme un gran nombre de consultes amb accions com ara una convocatòria de dades, una consulta pública i una enquesta als estats membres, a més d’organitzar un ampli taller de parts interessades i un gran nombre de consultes més específiques amb les parts interessades.

 

Més informació

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Vídeo sobre l’Instrument d’Emergència del Mercat Únic

Proposta de Reglament pel qual es crea un Instrument d’Emergència del Mercat Únic i pel qual es deroga el Reglament del Consell (CE) 2679/98

Proposta de Reglament pel qual s’estableixen mesures per facilitar el subministrament i la disponibilitat de béns importants en temps de crisi en el context d’una emergència del mercat únic i pel qual es modifiquen el Reglament (UE) 2016/424, el Reglament (UE) 2016/425, el Reglament (UE) 2016/426 i el Reglament (UE) 2019/1009

Proposta de Directiva per la qual es modifiquen les Directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE i 2014/68/UE i per la qual s’introdueixen procediments d’emergència per a l’avaluació de la conformitat, l’adopció d’especificacions comunes i la vigilància del mercat en el context d’una emergència del mercat únic

Detalls

Data de publicació
19 setembre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona