Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona

PROTECCIÓ DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

La present declaració de privacitat ofereix informació sobre el tractament i la protecció de les vostres dades personals.

Operació de tractament: Tractament de dades personals relacionat amb reunions i esdeveniments

Responsable del tractament de dades: Direcció General de Comunicació

Referència de registre: DPR-EC-1063

 

1.      Introducció   2

2.      Per què i com tractem les vostres dades personals?  2

3.      Quina és la base jurídica del tractament de les vostres dades personals?  3

4.      Quines dades personals recollim i tractem?  5

5.      Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?  5

6.      Com protegim i salvaguardem les vostres dades personals?  6

7.      Qui té accés a les vostres dades personals i a qui es comuniquen?  7

8.      Quins drets teniu i com podeu exercir-los?  9

9.      Informació de contacte  10

10.   On podeu trobar informació més detallada  10

 

 1. Introducció

La Comissió Europea (en endavant, «la Comissió») està compromesa amb la protecció de les vostres dades personals i el respecte a la vostra privacitat. La Comissió recull i tracta dades personals conformement al Reglament (UE) 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per les institucions, òrgans i organismes de la Unió, i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroguen el Reglament [CE] n. 45/2001 i la Decisió n. 1247/2002/CE[MBM(1] ).

La present declaració de confidencialitat explica les raons del tractament de les vostres dades personals, la manera en què recopilem i tractem totes les dades personals facilitades i com en garantim la protecció, la manera en què fem servir aquesta informació i els vostres drets sobre aquest aspecte. També indica les dades de contacte del responsable del tractament de dades al qual podeu dirigir-vos per exercir els vostres drets, del delegat de protecció de dades i del Supervisor Europeu de Protecció de Dades.

La present declaració de confidencialitat es refereix al tractament de les dades personals que du a terme la Comissió quan gestiona reunions i esdeveniments de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona (el responsable horitzontal del tractament de dades en nom de la Comissió) i al tractament que efectuen les unitats responsables de les activitats de tractament relacionades amb les activitats de comunicació en el servei o departament competent de la Comissió.

 1. Per què i com tractem les vostres dades personals?

L’objectiu del tractament és garantir la correcta organització, el funcionament i la gestió de les reunions, els tallers, els seminaris, les jornades d’equip fora de l’oficina i altres esdeveniments semblants per a la ciutadania, els mitjans de comunicació o les diverses parts interessades, com ara els dies informatius o de portes obertes, els diàlegs amb els ciutadans, els seminaris, etc. (d’ara endavant denominats «reunions o esdeveniments») organitzats o coorganitzats per la Representació. Recopilem dades personals per garantir la difusió d’informació als mitjans de comunicació, la ciutadania i les parts interessades sobre les activitats de la Comissió, així com sobre els objectius i les metes de les seves polítiques i accions.

Concretament, les dades personals es podran fer servir per a les següents finalitats:

 • reunions o esdeveniments;
 • enviament de correus electrònics o cartes (incloses les invitacions) de manera manual, electrònica o automatitzada;
 • publicació i intercanvi de llistes de participants o assistents;
 • processament d’acceptacions (consentiment exprés, per exemple, de participació en un esdeveniment, subscripció a un butlletí informatiu) recopilades mitjançant formularis de registre en línia (vegeu també el punt 3);
 • recollida i gestió de llistes de participants o llistes de distribució per a reunions o esdeveniments;
 • recollida i gestió de dades personals relatives a la seguretat i el control d’accés a les instal·lacions de la Comissió, de la Representació o d’altres d’externes;
 • publicació d’actes, informes, avisos, llibres d’actes, notícies, butlletins informatius, fotografies, emissions en línia (en directe) o enregistraments d’àudio i vídeo de ponents i participants, presentacions d’oradors, també a internet o intranet, en el marc d’esdeveniments organitzats per la Representació;
 • recollida i gestió de llistes de participants i llistes de distribució per a reunions, notícies i publicacions.

 

En el marc de la reunió o de l’esdeveniment, s’efectuaran i es publicaran, en un lloc web o ubicació indicat en la declaració de privacitat específica relacionada amb l’esdeveniment, l’emissió en línia en directe i l’enregistrament audiovisual dels ponents, organitzadors i participants en la reunió o l’esdeveniment, així com fotografies dels ponents i imatges panoràmiques dels participants i els organitzadors.

El públic i els participants que no intervinguin com a oradors no seran fotografiats de manera individual ni en grup. No obstant això, poden aparèixer en fotografies panoràmiques generals de l’esdeveniment o del públic en conjunt.

Els participants que no desitgin aparèixer en l’emissió en línia ni en els enregistraments o publicacions tenen la possibilitat d’oposar-se al tractament.

Les vostres dades personals no s’utilitzaran per a processos automatitzats de presa de decisions, que inclouen l’elaboració de perfils.

 1. Quina és la base jurídica del tractament de les vostres dades personals?

Tractem les vostres dades personals per algun dels motius següents.

 1. El tractament és necessari per al compliment d’una funció duta a terme en interès públic o en l’exercici de potestats públiques conferides a una institució o organisme de la Unió (article 5, apartat 1, lletra a), del Reglament [UE] 2018/1725).

El tractament és necessari per al compliment de les funcions de la Comissió Europea dutes a terme en interès públic, d’acord amb el que es preveu en l’article 11 i l’article 13 del Tractat de la Unió Europea i en l’article 15 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Les operacions de tractament de dades personals vinculades a la comunicació de les Representacions de la Comissió Europea, els diàlegs amb els ciutadans i les activitats en modalitat d’associació són tasques que deriven de les pròpies prerrogatives de la Comissió a nivell institucional, segons el que es preveu en l’article 58, apartat 2, lletra d), del Reglament (CE, Euratom) 2018/1046, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

 1. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte del qual forma part l’interessat o per a l’aplicació de mesures precontractuals adoptades a petició de l’interessat (article 5, apartat 1, lletra c), del Reglament [UE] 2018/1725).

 

El tractament és necessari a l’efecte de complir les obligacions contractuals derivades dels acords celebrats entre les Representacions de la Comissió Europea i els seus socis de l’esdeveniment.

 1. Heu donat el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals per a una o més finalitats específiques (article 5, apartat 1, lletra d), del Reglament [UE] 2018/1725).

Per a determinades activitats de tractament, cal el consentiment de l’interessat. De conformitat amb l’article 3, punt 15, i l’article 7 del Reglament (UE) 2018/1725, el consentiment ha de ser lliure, específic, informat i inequívoc, i pot expressar-se mitjançant un correu electrònic, enviar-se a través d’un formulari de registre electrònic, o transmetre’s per escrit de qualsevol altra forma.

Es requereix el vostre consentiment per a les següents accions durant la reunió o l’esdeveniment (si escau):

 • el tractament de les vostres dades personals en relació amb les vostres necessitats nutricionals i/o amb els requisits d’accés;
 • la difusió a d’altres participants de la llista de participants de la reunió o de l’esdeveniment, que inclou el vostre nom i l’afiliació. A més, s’oferirà més informació si aquesta difusió té finalitats específiques (per exemple, per a una col·laboració futura);
 • la difusió entre els participants de la llista d’assistents a la reunió o a l’esdeveniment, que conté el vostre nom i l’afiliació, amb la finalitat de crear grups de treball per a continuar el treball col·laboratiu iniciat durant la reunió o l’esdeveniment;
 • el tractament de les vostres dades personals per convidar-vos a esdeveniments futurs que organitzi el responsable del tractament de dades;
 • el tractament de les vostres dades personals per gestionar la vostra subscripció a un butlletí de notícies del responsable del tractament de dades;
 • el tractament del vostre consentiment perquè se us facin fotografies o es duguin a terme l’emissió en línia en directe o enregistraments d’àudio o vídeo dels ponents i participants de la reunió o de l’esdeveniment.

 

Si accepteu, tindrem el vostre consentiment explícit d’acord amb l’article 5, apartat 1, lletra d), del Reglament (UE) 2018/1725 per tractar les vostres dades personals per a aquestes finalitats concretes. Podeu donar el vostre consentiment mitjançant un acte afirmatiu clar si marqueu la casella o les caselles pertinents en el formulari de registre en línia.

Hem obtingut el vostre consentiment directament, ja sigui per correu electrònic, mitjançant un formulari d’inscripció distribuït durant una reunió o bé per mitjà d’una opció d’acceptació que figura en el formulari d’inscripció en línia. Podeu retirar el vostre consentiment per a aquests serveis en qualsevol moment i la declaració de privacitat vinculada a la reunió o l’esdeveniment concrets contindrà informació sobre com retirar el consentiment.

   
 1. Quines dades personals recollim i tractem?

Per dur a terme aquesta operació de tractament, el responsable del tractament de dades pot recollir les següents categories de dades personals:

 • Dades d’identificació: nom i cognoms, sexe (per conèixer el tractament adequat), càrrec o títol, nom de l’organització, adreça postal, ciutat i codi postal, país, correu electrònic, número de telèfon fix o mòbil, àrees); nacionalitat, data de naixement, número de passaport o de document d’identitat i la seva data d’emissió i de caducitat (per accedir als locals on se celebra la reunió o l'esdeveniment); dades d’identificació en línia (ID del dispositiu, adreça IP i/o identificador de galetes);
 • dades professionals: càrrec o títol, nom de l’organització, àrees d’especialització, camps d’interès;
 • es podrà recollir informació financera (com ara el número de la targeta o el compte bancari del pagament) per al cobrament de les despeses d’inscripció de la reunió o de l’esdeveniment o per a eventuals reemborsaments;
 • peticions nutricionals (si n’hi hagués), requisits d’accés concrets i/o sol·licituds específiques d’assistència física;
 • les dades personals disponibles a través de continguts audiovisuals (per exemple, fotografies o imatges, sessions de fotos, presentacions, etc.) que poguessin estar disponibles a l’internet o intranet en el context de les reunions i en el marc de les activitats de la Comissió Europea (només amb el permís explícit de cadascun dels participants): enregistraments de veu, enregistraments de vídeo o la imatge d’un interessat.

El responsable del tractament de dades podrà compartir informació agregada o anonimitzada amb altres direccions de la Comissió i/o altres institucions de la UE o amb tercers, amb finalitats estadístiques o d’arxiu.

 1. Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

El responsable del tractament de dades només conserva les dades personals el temps necessari per complir la finalitat per a la qual s’han recollit o per al seu tractament.

  1.  Dades personals relacionades amb l’organització i la gestió de la reunió o de l’esdeveniment.

Les dades personals proporcionades durant la inscripció, abans, durant o després de l’esdeveniment s’emmagatzemaran durant cinc (5) anys després de la reunió o de l’esdeveniment. Tots els documents en paper i els registres electrònics relatius a la correspondència ordinària i els informes que contenen dades agregades, inclosos els registres de l’ARES (Advanced Records System), es conserven durant un període de deu (10) anys d’acord amb la llista comuna de conservació d’expedients de la Comissió Europea (SEC[2019]900/2). S’arxivaran conformement al marc jurídic de la Comissió i s’emmagatzemaran a l’ARES sota la responsabilitat de la Secretaria General (DPO-1530.4).

  1. El període de conservació per raons de seguretat i d’accés a les instal·lacions de la Comissió es regeix pel registre en el sistema de control d’accés físic de la Comissió (DPR-EC-00655.1). Les dades es conservaran fins que acabi la relació entre l’individu i la Comissió, i posteriorment uns altres sis mesos, i el període de conservació pot variar en funció de la mena de relació (per exemple, les dades d’un visitant es conservaran fins al final de la visita i posteriorment uns altres sis [6] mesos).
  2. Les dades personals en relació amb les vostres necessitats nutricionals o els requisits d’accés s’eliminaran quan deixin de ser necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides en el marc de la reunió o de l’esdeveniment, i a tot tardar en un termini d’un (1) mes des de l’acabament de la reunió o de l’esdeveniment.
  3.  Dades personals disponibles en el contingut audiovisual 

El material audiovisual recopilat en el transcurs de la reunió o de l’esdeveniment es conservarà durant tres (3) mesos després de la reunió o l’esdeveniment, després dels quals s’eliminarà. (Vegeu: DPR-EC-01937, enregistrament audiovisual de les reunions.)

Els enregistraments de les reunions o esdeveniments emesos en línia es conservaran durant un termini de dos (2) anys, després del qual s’eliminaran. (Vegeu: DPR-EC-00306, emissió en línia dels esdeveniments de la Comissió.)

Determinats continguts audiovisuals es podran arxivar per conservar-los permanentment, d’acord amb la llista comuna de conservació d’expedients de la Comissió Europea (SEC[2019]900/2), amb finalitats històriques de documentar, preservar i posar a la disposició del públic la història i el patrimoni audiovisual de la Comissió i de la Unió Europea.

  1.  Les dades personals compartides amb el responsable del tractament de dades per a l’enviament d’informació en el futur (per exemple, per rebre butlletins informatius o invitacions a esdeveniments similars) es tracten d’acord amb el Registre de l’activitat de tractament DPR-EC-03928 (Gestió de subscripcions per a rebre informació) i la declaració de privacitat específica redactada pel servei de la Comissió que s’ocupi de l’organització.
 1. Com protegim i salvaguardem les vostres dades personals?

Totes les dades personals en format electrònic (correus electrònics, documents, bases de dades, lots de dades carregades, etc.) s’emmagatzemen en els servidors de la Comissió. Totes les operacions de tractament s’efectuen conformement a la Decisió (UE, Euratom) 2017/46 de la Comissió, de 10 de gener de 2017, sobre la seguretat dels sistemes d’informació i comunicació de la Comissió Europea.

Els contractistes de la Comissió estan vinculats per una clàusula contractual específica aplicable a tota operació de tractament de dades personals realitzada en nom de la Comissió, així com per les obligacions de confidencialitat derivades del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades («RGPD»).

Per protegir les vostres dades personals, la Comissió ha establert una sèrie de mesures tècniques i organitzatives. Tenint en compte el risc que presenta la naturalesa i el tractament de les dades personals tractades, les mesures tècniques es refereixen, entre d’altres coses, a la seguretat en línia, al risc de pèrdua de dades, a l’alteració d’aquestes i a l’accés no autoritzat. Entre les mesures organitzatives s’inclou restringir l’accés a les dades personals únicament a les persones autoritzades que presentin una necessitat legítima de conèixer-les a l’efecte de l’operació de tractament.

 1. Qui té accés a les vostres dades personals i a qui es comuniquen?

Es concedeix accés a les vostres dades personals al personal autoritzat de les institucions de la UE i als contractistes d’aquestes encarregats de dur a terme l’operació de tractament, conformement al principi de la «necessitat de conèixer». Aquest personal està obligat a respectar els acords de confidencialitat legals i, en cas necessari, d’altres acords de confidencialitat addicionals.

El personal autoritzat de la Comissió té accés a les dades personals proporcionades pels participants durant la inscripció a l’esdeveniment, les llistes de participants, llistes de distribució, arxius de documents i arxius electrònics que contenen informació relacionada amb la correspondència ordinària. Les dades són necessàries per a l’organització i la gestió de les reunions i les activitats de seguiment.

El personal autoritzat de la Comissió, els encarregats del tractament i els contractistes externs poden disposar de les dades pertinents per oferir el suport logístic i organitzatiu necessari. Això pot incloure llistes de distribució o l’elaboració de les seves pròpies llistes de distribució i la creació dels seus propis registres en paper o en format electrònic a partir dels contactes amb els membres del panel amb la finalitat d’organitzar reunions. En relació amb les reunions que inclouen contractistes externs o que són gestionades per aquests, pot haver-hi intercanvis d’informació amb participants per organitzar el desplaçament i l’allotjament així com pel que fa a les eventuals necessitats nutricionals.

Els serveis de seguretat poden recollir i tractar les dades personals dels participants amb finalitats de seguretat, abans dels esdeveniments organitzats en les instal·lacions de les institucions de la UE. Els serveis de seguretat han de ser considerats serveis contractats per les institucions de la UE.

7.1 Galetes

Les galetes són petits fitxers de text que els llocs web emmagatzemen en els dispositius dels usuaris (ordinadors, tauletes o telèfons). Les galetes s’utilitzen per al funcionament tècnic d’un lloc web (galetes funcionals) o per recopilar dades estadístiques (galetes analítiques).

Si la inscripció a la reunió o a l’esdeveniment es fa a través d’un lloc web de la Comissió, les galetes utilitzades a aquest efecte per la Comissió en el dispositiu de l’usuari estaran emparades per la política de galetes de la Comissió, que està disponible aquí: https://ec.europa.eu/info/cookies_es.

Quan visiteu el lloc o els llocs web de la reunió o de l’esdeveniment i quan us hi registreu, en la declaració de privacitat específica us indicarem quant de temps conservarem l’historial de navegació de la vostra visita. Aquesta informació s’esborrarà un cop passat el termini corresponent. Les operacions d’obtenció, agregació i anonimització es duen a terme en el centre de dades de la Comissió Europea amb mesures de seguretat adequades.

Les galetes les emmagatzema Europa Analytics, el servei corporatiu encarregat d’avaluar l’eficàcia i eficiència dels llocs web de la Comissió Europea allotjats en el servidor EUROPA. Podeu obtenir-ne més informació en el Registre de l’activitat de tractament DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Si bé les galetes no són imprescindibles perquè el lloc web funcioni, si les habiliteu gaudireu d’una experiència de navegació més bona. Podeu esborrar-les o bloquejar-les, però si ho feu és possible que alguns dels elements de la reunió o de l’esdeveniment no funcionin adequadament.

La informació associada a les galetes no es fa servir per identificar personalment els interessats, i els patrons de navegació es mantenen sota ple control de la Comissió. Aquestes galetes es fan servir exclusivament per a les finalitats que s’indiquen aquí.

Si desitgeu que les vostres dades personals quedin excloses de les nostres estadístiques anonimitzades i agregades, podeu indicar-ho en la nostra pàgina de galetes. En concret, podeu controlar i/o esborrar aquestes galetes sempre que ho desitgeu.

7.2. Eines informàtiques de tercers, incloses les xarxes socials

Podem fer servir eines informàtiques de tercers per informar sobre la reunió o l’esdeveniment i promocionar-lo a través de canals de comunicació àmpliament utilitzats, també les xarxes socials. Per obtenir informació detallada sobre l’ús de les xarxes socials per part de la Comissió Europea, vegeu el Registre de l’activitat de tractament DPR-EC-00073 (Ús de les xarxes socials per part de la Comissió Europea).

Podreu veure els nostres vídeos, que també es podran pujar a un dels nostres canals de xarxes socials, i fer servir els enllaços del nostre lloc web que us duran a d’altres xarxes socials pertinents.

Amb la finalitat de protegir la vostra privacitat, el nostre ús d’eines informàtiques de tercers per connectar-nos a aquests serveis no instal·la galetes quan es carreguen les pàgines del nostre lloc web en el vostre ordinador (o en d’altres dispositius), ni tampoc no us redirigeix directament a aquestes xarxes socials o llocs web. No obstant això, si cliqueu un botó d’una xarxa social o cliqueu «reproduir» en un vídeo per visualitzar-lo, s’instal·larà una galeta de la xarxa social en qüestió en el vostre dispositiu. Si no feu clic en cap botó de xarxes socials ni en cap vídeo, no s’instal·laran galetes de tercers en el vostre dispositiu.

Quan mireu de visualitzar aquest tipus de contingut de tercers en els nostres llocs web, un missatge us avisarà que heu d’acceptar els termes i condicions d’aquests tercers, incloses les seves polítiques de galetes, sobre les quals la Comissió no té cap control.

Recomanem als usuaris que llegeixin atentament les polítiques de privacitat corresponents de les eines de les xarxes socials que fan servir. S’hi explica la política de cada empresa pel que fa a la recollida de dades personals i el seu posterior tractament, l’ús que fan de les dades, els drets dels usuaris i les formes en què aquests poden protegir la seva privacitat a l’hora de fer servir aquests serveis.

L’ús d’una eina informàtica de tercers no implica de cap manera que la Comissió Europea els doni suport o comparteixi les seves polítiques de privacitat. Si en alguna ocasió les eines informàtiques d’un o més tercers no estan disponibles, no assumim cap responsabilitat per l’absència de servei a causa d’aquest període d’inactivitat.

7.3. Transferències internacionals

La Comissió Europea podrà transmetre les vostres dades personals als destinataris de tercers països o d’organitzacions internacionals, de conformitat amb el Reglament (UE) 2018/1725.

La base jurídica per a la transferència de les vostres dades personals ha d’estar especificada en la declaració de privacitat específica i podria ser una de les següents:

 1. una decisió d’adequació de la Comissió favorable a un determinat país o sector comercial (article 47 del Reglament [UE] 2018/1725);
 2. garanties adequades (article 48 del Reglament [UE] 2018/1725), si no es disposa d’una decisió d’adequació dels respectius països tercers o sectors comercials. La declaració de privacitat específica farà referència a: 1) les garanties adequades; i 2) els mitjans pels quals un interessat pot obtenir-ne una còpia, o bé indicarà on s’hi pot accedir;
 3. excepció o excepcions per a situacions específiques, si no es disposa d’una decisió d’adequació per als respectius països tercers o sectors comercials i no hi ha garanties adequades per a la transferència.

Cal tenir present que, de conformitat amb l’article 3, punt 13, del Reglament (UE) 2018/1725, les autoritats públiques (per exemple, el Tribunal de Comptes o el Tribunal de Justícia de la UE) que puguin rebre dades personals en el marc d’una investigació concreta de conformitat amb el dret de la Unió o dels estats membres no es consideraran com a destinatàries. El tractament posterior d’aquestes dades per les autoritats públiques esmentades serà conforme amb les normes en matèria de protecció de dades aplicables a les finalitats del tractament.

La informació que recollim no es facilitarà a cap tercer, excepte en la mesura i per a les finalitats que marqui la llei.

 1. Quins drets teniu i com podeu exercir-los?

De conformitat amb el capítol III (articles 14 a 25) del Reglament (UE) 2018/1725, teniu certs drets específics per la vostra qualitat d’«interessat». Pel que fa a la present operació de tractament, podeu exercir els següents drets:

 • el dret d’accés a les vostres dades personals (article 17 del Reglament [UE] 2018/1725);
 • el dret de rectificació de les vostres dades personals en cas que siguin inexactes o estiguin incompletes (article 18 del Reglament [UE] 2018/1725);
 • el dret de supressió de les vostres dades personals (article 19 del Reglament [UE] 2018/1725);
 • quan escaigui, el dret a la limitació del tractament de les vostres dades personals (article 20 del Reglament [UE] 2018/1725);
 • el dret a la portabilitat de les dades (article 22 del Reglament [UE] 2018/1725);
 • el dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals, que es du a terme legalment de conformitat amb l’article 5, apartat 1, lletra a), del Reglament (UE) 2018/1725, per motius relacionats amb la vostra situació particular.

Heu donat el vostre consentiment per cedir les vostres dades personals a la Representació de la Comissió Europea a Barcelona per a la present operació de tractament. Podeu retirar el vostre consentiment si ho notifiqueu al responsable del tractament de dades. La retirada no afectarà la legalitat del tractament dut a terme abans no haguéssiu retirat el consentiment.

Podeu exercir els vostres drets posant-vos en contacte amb el responsable del tractament de dades o, en cas de conflicte, amb el delegat de protecció de dades. En cas necessari, també podeu dirigir-vos al Supervisor Europeu de Protecció de Dades. En trobareu la  informació de contacte en la secció 9.

En cas que vulgueu exercir els vostres drets en relació amb una o diverses operacions de tractament específiques, incloeu en la vostra sol·licitud la descripció d’aquestes operacions, és a dir, les referències de registre corresponents, tal com s’especifica en la secció 10.

 1. Informació de contacte

El responsable del tractament de dades

Si voleu exercir els vostres drets en virtut del Reglament (UE) 2018/1725 o si teniu observacions, preguntes o dubtes, o voleu presentar una reclamació sobre la recollida i l’ús de les vostres dades personals, no dubteu a posar-vos en contacte amb el responsable del tractament de dades a la Representació de la Comissió Europea a Barcelona (comm-bcn-barceloneatec [dot] europa [dot] eu (comm-bcn-barcelone[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

 

El delegat de protecció de dades (DPD) de la Comissió

Si voleu plantejar qüestions relacionades amb el tractament de les vostres dades personals conformement al Reglament (UE) 2018/1725, podeu escriure al delegat de protecció de dades (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-Officer[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

 

El Supervisor Europeu de Protecció de Dades (SEPD)

Si considereu que, com a conseqüència del tractament de les vostres dades personals per part del responsable del tractament de dades, s’han vulnerat els drets que teniu en virtut del Reglament (UE) 2018/1725, teniu dret a recórrer (és a dir, presentar una reclamació) al Supervisor Europeu de Protecció de Dades (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

 1. On podeu trobar informació més detallada

El delegat de protecció de dades (DPD) de la Comissió publica el registre de totes les operacions de tractament de dades personals realitzades per la Comissió que s’han documentat i li han estat notificades. Podeu accedir-hi a través d’aquest enllaç: http://ec.europa.eu/dpo-register.

La present operació de tractament específica s’ha inclòs en el registre públic del DPD amb la referència de registre següent: DPR-EC-1063

 

 [MBM(1]Això ho he afegit jo, el nom sencer és aquest segons Eur-Lex.