Skip to main content
European Commission logo
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Premi Europa Jove

El guardó reconeix aquells treballs de recerca de batxillerat que estudiïn alguns dels temes marcats a l’agenda estratègica de la UE (2019-2024)

Objectiu

El “Premi Europa Jove” reconeix aquells treballs de recerca de batxillerat que estudiïn i analitzin alguns dels temes marcats a l’agenda estratègica de la UE (2019-2024) i que incloguin una dimensió europea.

Entre les temàtiques proposades:

 • Un Pacte Verd Europeu.
 • Una Europa adaptada a l’era digital.
 • Una economia al servei de les persones.
 • Una Europa més forta en el món.
 • La promoció del mode de vida europeu.
 • Un nou impuls a la democràcia europea.

Requisits

 • Al premi hi podrà optar l’alumnat de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya.
 • El centre ha d’autoritzar els treballs que es presentin a la convocatòria, garantint-ne la qualitat, i ha de donar suport al seu alumnat en la  presentació de la sol·licitud.
 • Els treballs de recerca hauran de ser originals, inèdits i no haver estat premiats anteriorment.
 • Els treballs han d’abordar temes de l’àmbit de les competències de la UE.
 • Els treballs poden ser realitzats individualment o per grups d’un màxim de 3 persones.
 • Els treballs hauran d’haver estat presentats durant els cursos 2020- 2021 o 2021-2022.
 • Es podran presentar treballs en català, castellà, anglès i francès.
 • En cas que l’alumne sigui menor d’edat en el moment de presentar el treball, cal presentar l’autorització del pare, mare o tutor/a legal.

Presentació dels treballs

 • El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 2 de maig de 2022 (inclòs).
 • Els treballs de recerca s’hauran d’enviar per correu electrònic a info@catalunyaeuropa.net mitjançant una còpia en format digital (PDF), juntament amb el formulari de sol·licitud. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre format s’hauran de fer constar en el mateix correu.
 • És obligatori adjuntar el formulari de sol·licitud emplenat amb les dades que es demanen, l’autorització del centre i l’autorització del pare, mare o tutor/a legal, si s’escau.

Procés de selecció i notificació

 • La Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Fundació Catalunya Europa es reserven el dret de decidir si els treballs presentats compleixen els criteris temàtics i de qualitat requerits a les bases.
 • El jurat estarà format per membres seleccionats conjuntament per la Fundació Catalunya Europa i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, dels quals almenys dos seran professionals de l’educació. També podrà formar-ne part un/a representant del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, com a entitat col·laboradora del premi. La decisió del jurat és inapel·lable.
 • El premi es pot declarar desert si la qualitat dels treballs presentats no es considera adequada. Es comunicarà la resolució del jurat a tots els participants en un termini màxim de dos mesos a partir del tancament de la convocatòria.
 • La comunicació es produirà mitjançant un correu electrònic adreçat als centres educatius i als participants. El veredicte també es farà públic a través dels canals de difusió de les entitats convocants.

Dotació i difusió

 • El premi tindrà una dotació de 700€. A aquest import se li aplicarà la retenció per IRPF que legalment correspongui.
 • El premi també inclourà una visita de formació a les institucions europees a Brussel·les, sempre que la situació epidemiològica ho permeti. El punt de partida serà Barcelona.
 • En cas que el treball premiat correspongui a un grup, l’import serà repartit entre tots els membres a parts iguals.
 • El jurat podrà fer mencions especials a aquells treballs que consideri oportú.
 • El premi i, en el seu cas, les mencions especials es lliuraran en un acte a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, sempre que la situació sanitària del moment ho permeti.
 • El treball guanyador, a més, es publicarà en format digital a la pàgina web de la Fundació Catalunya Europa.

Tractament de dades personals i propietat intel·lectual

L’atorgament del premi comporta que l’autor/a cedeixi a la Fundació Catalunya Europa, en exclusiva i per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual, tots els drets d’explotació sobre l’estudi, per totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, inclosa la traducció a tots els idiomes.

Les dades de caràcter personal facilitades per les persones sol·licitants i recollides en els documents indicats en aquestes bases seran incorporades en fitxers de titularitat de la Fundació Catalunya Europa, amb l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per a les quals han estat sol·licitades. Les persones sol·licitants podran exercir, en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a info@catalunyaeuropa.net.

Bases del premi

General publications14 desembre 2021
Bases Premi Europa Jove
català
(264.47 KB - PDF)
Baixa

 

Més informació

 

Nom
Fundació Catalunya Europa
Website
Email
Phone number
+34 932388932
Adreça postal
Carrer Sant Eusebi 48-50 baixos local 3, 08006 Barcelona Barcelona, Espanya
Xarxes socials