Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa17 novembre 2022Representation in Spain – Barcelona6 min read

Ajuts estatals: la Comissió aprova un règim d’ajuts espanyol per valor de 88,3 milions d’euros per donar suport a la connectivitat en les zones rurals

La Comissió Europea ha aprovat, en el marc dels ajuts estatals de la UE, un règim espanyol per valor de 88,3 milions d’euros articulat mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per donar suport a la prestació de serveis majoristes i minoristes de banda ampla en zones rurals remotes d’Espanya. Aquesta mesura s’inscriu en l’estratègia d’Espanya per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les empreses en el context de la digitalització del país. El règim també contribueix als objectius estratègics de la UE en relació amb la transició digital.

 

La mesura espanyola

El règim d’ajuts, que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2027, es finançarà parcialment a través de l’MRR després que la Comissió fes una avaluació positiva del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i que el Consell l’adoptés. El pla de recuperació i resiliència espanyol conté projectes d’inversió importants en el sector de les comunicacions electròniques, com ara l’ajuda a zones remotes del país perquè disposin de connectivitat de banda ampla amb una velocitat de descàrrega d’almenys 100 Mbps.

El règim s’ha concebut com una solució temporal per facilitar i accelerar l’accés a serveis de banda ampla fixa eficaços a un cost assequible. La mesura donarà suport a la prestació de serveis majoristes i, a partir d’aquests, a la prestació de serveis minoristes de banda ampla assequibles en una ubicació fixa amb una velocitat de descàrrega mínima de 100 Mbps i una velocitat de pujada mínima de 5 Mbps. Aquesta mesura s’aplicarà en zones rurals remotes, disperses i poc poblades que no disposen de cobertura a aquestes velocitats i a preus assequibles. 

Els ajuts d’aquest règim seran en forma de subvencions directes a operadors de comunicacions electròniques. Els beneficiaris es triaran mitjançant un procediment de selecció obert, competitiu, transparent i no discriminatori. L’ajut cobrirà una part del preu majorista de manera que quedi a un nivell comparable als preus majoristes en zones més rendibles. Al seu torn, els operadors que es beneficiïn dels preus majoristes reduïts oferiran serveis minoristes a un preu que no podrà superar una tarifa màxima mensual predefinida dels serveis de banda ampla corresponents. La mesura també finançarà els costos directament relacionats amb l’accés dels usuaris finals al servei, inclosa l’adquisició, instal·lació i operació d’equips d’usuari fins a un preu màxim, independentment de la tecnologia amb què funcionin.

 

Avaluació de la Comissió

La Comissió ha avaluat el règim conformement a les normes sobre ajuts estatals de la UE, en particular l’article 107.3.c) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que permet la concessió d’ajuts estatals destinats a facilitar el desenvolupament de determinades activitats o regions econòmiques.

La Comissió ha constatat el següent:

·       La mesura és necessària i proporcionada per corregir les deficiències del mercat, en particular l’absència de serveis de banda ampla sòlids assequibles en parts remotes i poc poblades d’Espanya. L’existència d’una deficiència del mercat s’ha avaluat mitjançant l’inventari de les infraestructures i els serveis de banda ampla disponibles així com amb una consulta pública que han dut a terme les autoritats espanyoles. Les autoritats espanyoles revisaran anualment les zones d’afectació d’aquest règim.

·       La mesura té un efecte incentivador. Fomentarà la contractació per part dels usuaris de serveis sòlids de banda ampla en zones en què el preu d’aquest tipus de serveis són molt superiors als que s’apliquen en zones més poblades.

·       El règim compta amb prou salvaguardes per garantir que es limiten les distorsions indegudes de la competència i que l’ajut no altera les condicions dels intercanvis de manera contrària a l’interès comú. En particular, en aquest règim d’ajuts es triaran els beneficiaris mitjançant un procediment de selecció obert, competitiu, transparent i no discriminatori. A més, la mesura garanteix l’accés equitatiu, obert i no discriminatori als serveis majoristes subvencionats.

Per aquests motius, la Comissió ha aprovat el règim espanyol en virtut de les normes de la UE sobre ajuts estatals.

 

Rerefons

Totes les inversions i reformes que suposin ajuts estatals incloses en els plans nacionals de recuperació presentats en el context de l’MRR han de notificar-se a la Comissió per a la seva aprovació prèvia, tret que entrin en l’àmbit d’alguna de les normes d’exempció per categories d’ajuts estatals.

La Comissió avalua les mesures que suposin ajut estatal incloses en els plans nacionals de recuperació presentats en el context de l’MRR amb caràcter prioritari i ha proporcionat orientació i suport als estats membres en les fases preparatòries dels plans nacionals, a fi de facilitar l’execució ràpida de l’MRR. Alhora, en la seva decisió la Comissió vetlla perquè es compleixin les normes aplicables en matèria d’ajuts estatals per tal de preservar la igualtat de condicions en el mercat únic i perquè els fons de l’MRR s’emprin de manera que suposi el mínim falsejament de la competència i no desincentivi la inversió privada.

La connectivitat de banda ampla té una importància estratègica per al creixement i la innovació en tots els sectors de l’economia europea i per a la cohesió social i territorial. La mesura que Espanya ha notificat també contribueix als objectius estratègics de la UE exposats en la Comunicació sobre el gigabit, la Comunicació «Configurar el futur digital d’Europa», la Comunicació sobre la Brúixola Digital i la proposta de la Comissió de Decisió per la qual s’estableix el programa estratègic per a 2030 «Itinerari cap a la Dècada Digital».

El règim que s’ha aprovat avui és la quarta mesura aprovada per la Comissió que forma part del pla de recuperació i resiliència espanyol i està relacionada amb importants projectes d’inversió en el sector de les comunicacions electròniques. El 17 d’octubre de 2022, la Comissió va aprovar un règim d’ajuts espanyol per donar suport al desplegament de xarxes de retorn de banda ampla en zones rurals (SA.103451). El 14 de juny de 2021 la Comissió va aprovar una pròrroga d’un règim espanyol d’ajuts per a l’accés a serveis de banda ampla d’alta velocitat en zones amb poca cobertura (SA.62696). El 15 de desembre de 2021 la Comissió va aprovar un règim d’ajuts al desplegament d’infraestructura passiva per a xarxes mòbils (SA.64394).

 

Més informació

La versió no confidencial de la decisió corresponent es publicarà amb el número de referència SA.103451 en el Registre d’ajuts estatals del lloc web de competència de la Comissió, una vegada que s’hagin resolt els possibles problemes de confidencialitat. El butlletí electrònic setmanal sobre competència recull les últimes decisions sobre ajuts estatals publicades en el Diari Oficial i a internet.

 

Declaracions

«Aquest règim espanyol per valor de 88,3 milions d’euros, que es finançarà parcialment amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, donarà suport al subministrament de serveis majoristes i minoristes de banda ampla en zones rurals remotes d’Espanya. La mesura que hem aprovat avui permetrà a Espanya ajudar els consumidors i les empreses perquè puguin accedir a serveis de banda ampla assequibles i de qualitat, de manera que contribuirà al creixement econòmic d’Espanya i als objectius estratègics de la UE pel que fa a la transició digital.»

Margrethe Vestager, vicepresidenta executiva responsable de la política de competència

 

IP/22/6692

Detalls

Data de publicació
17 novembre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona